Przetworniki ciśnienia, różnicy ciśnień i poziomu do pomiaru i kalibracji ciśnienia

Manometry, kalibratory i przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień

Przetworniki ciśnienia, różnicy ciśnień i hydrostatyczne sondy poziomu do pomiaru i monitoringu ciśnienia, różnicy ciśnień i poziomu.

Ciśnienie i różnica ciśnień to jedne z ważniejszych parametrów, które są mierzone, kontrowane, regulowane i rejestrowane w większości procesów przemysłowych i technologicznych. Do pomiaru ciśnienia stosuje się różnego typu manometry, kalibratory, przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień. Urządzania te mogą służyć do pomiaru ciśnienia względnego, absolutnego (barometrycznego), różnicy ciśnień, niskich ciśnień oraz poziomu (głębokości).

Ciśnienie w zależności od przyjętego punktu odniesienia może być mierzone, jako ciśnienie bezwzględne (absolutne), ciśnienie względne lub różnica ciśnień. Dla ciśnienia absolutnego punktem odniesienia jest idealna próżnia (zero absolutne). Natomiast ciśnienie względne jest mierzone w odniesieniu do lokalnego ciśnienia atmosferycznego. Ogólnie przyjmuje się, że ciśnienie atmosferyczne wynosi około 1bar na poziomie morza i maleje wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. Ciśnienie atmosferyczne zależy również od warunków pogodowych. Różnica ciśnień jest miarą różnicy dwóch ciśnień doprowadzonych do króćców pomiarowych czujnika lub przetwornika ciśnienia. Do pomiaru ciśnienia atmosferycznego (barometrycznego) stosuje się różnego rodzaju przetworniki ciśnienia barometrycznego oraz barometry cyfrowe. Przetwornik ciśnienia barometrycznego jest odmianą przetwornika ciśnienia absolutnego z ograniczonym zakresem pomiarowym zazwyczaj do 1100mbar (1200mbar).

Tak naprawdę wszystkie przetworniki ciśnienia to przetworniki różnicy ciśnień, gdy jedna strona czujnika ciśnienia jest połączona do próżni, to mierzone jest ciśnienie bezwzględne (absolutne). Natomiast, gdy jest podłączona do atmosfery to mierzone jest ciśnienie względne (tzw. gauge). Dla pomiaru dużych ciśnień, gdzie wpływ zmiany ciśnienia atmosferycznego na dokładność może być pominięty stosuje się przetworniki ciśnienia względnego odseparowanego (tzw. naciśnie (sealed gauge)). Przetwornik do pomiaru nadciśnienia posiada jedną stronę czujnika ciśnienia połączoną z komorą pomiarową, w której zamknięte jest ciśnienie atmosferyczne (ok. 1bar), natomiast druga strona podłączona jest do mierzonego ośrodka. Rozwiązanie takie upraszcza budowę przetwornika i obniża koszty produkcji (nie ma potrzeby doprowadzania ciśnienia atmosferycznego do czujnika).

Manometry ciśnienia (cieczowe, tarczowe i cyfrowe).

Manometry cyfrowe Additel - http://acse.pl
Manometry cyfrowe ciśnienia

Do pomiaru ciśnienia i różnicy ciśnień stosuję się różne urządzenia, które dzieli się na grupy głównie ze względu na sposób pomiaru i budowę. Najprostszym urządzeniem do pomiaru ciśnienia jest manometr cieczowy z rurką pochyłą oraz dwuramienny (tzw. U-rurka). Manometry te posiadają rurkę szklaną lub tworzywa sztucznego częściowo wypełniona płynem o znanej gęstości (wodą lub specjalnym olejem). Poziomy cieczy w ramionach manometru typu U-rurka zmieniają się proporcjonalnie do różnicy ciśnień podłączonych do ramion manometru. Stosuje się również manometry z pochyłą rurką, które ze względu na dużą czułość stosowane są najczęściej do pomiaru niskich ciśnień (np. spadku ciśnienia na filtrach).

W przemyśle stosowane są głównie manometry mechaniczne (tarczowe), w których elementem pomiarowym są mieszki, membrany lub rurki Bourdona. Elementy te pod wpływem przyłożonego ciśnienia rozciągają się, wyginają lub rozwijają (rurka Bourdona). Są one połączone ze wskazówką manometru, która gdy element pomiarowy ulega odkształceniu pod wpływem ciśnienia, zmienia się położenie wskazówki na skali, wskazując mierzone ciśnienie.

Najszerszą grupę urządzeń do pomiaru ciśnienia stanowią manometry cyfrowe i elektroniczne przetworniki i czujniki ciśnienia, w których na skutek podłączonego ciśnienia zmieniają się parametry elektryczne elementu pomiarowego. Elementem pomiarowym w przetwornikach ciśnienia są zazwyczaj czujniki tensometryczne, piezorezystancyjne, pojemnościowe lub piezoelektryczne.

Tensometryczne czujniki ciśnienia.

Sensory tensometryczne do pomiaru ciśnienia wykorzystują zjawisko zmiany rezystancji przewodnika w wyniku zmiany jego wymiarów spowodowanym działającym ciśnieniem. Jeżeli jakiś przewodnik jest ściskany pod wpływem przyłożonego ciśnienia, maleje jego opór elektryczny.  W takich czujnikach do pomiaru ciśnienia używa się zazwyczaj czterech sensorów tensometrycznych. Sensory te tworzą mostek pomiarowy (Wheat stone’a). Czujniki tensometryczne mocowane są bezpośrednio na membranie pomiarowej, która pod naporem mierzonego medium ugina się. Ugięcie to powoduje odkształcenie czujników a co za tym idzie zmianę ich rezystancji. Wartość napięcia wyjściowego mostka jest proporcjonalna do ciśnienia odkształcającego membranę. Zaletą czujników tensometrycznych jest odporność na uderzenia oraz wibracje, natomiast wadą niska czułość oraz dokładność pomiaru.

Piezorezystancyjne czujniki i przetworniki ciśnienia.

Czujniki ciśnienia piezorezystancyjne- STS AG

Zasada działania piezorezystancyjnych czujników ciśnienia jest podobna do czujników tensometrycznych tzn. wydłużenie lub ściśnięcie elementu pomiarowego wpływa na zmianę rezystancji. Z tym, że czujniki piezorezystancyjne wykonywane są z półprzewodników (krzemu), które pod naciskiem zmniejszają lub zwiększają rezystancję. Zmiana rezystancji jest znacznie większa niż w przypadku czujników tensometrycznych. Dzięki temu czujniki piezorezystancyjne mogą być używane do pomiaru bardzo małych ciśnień. Wadą czujników piezorezystancyjnych jest konieczność kompensacji temperatury mierzonego medium, mogą również łatwo ulec uszkodzeniu w wyniku kontaktu z mierzonym medium. Sensory piezorezystancyjne wykonywane są, jako mikrostruktury w układzie mostka pomiarowego zintegrowanego membraną.

Budowa czujników piezorezystancyjnych ciśnienia

Membrana pomiarowa zabudowana jest w hermetycznej obudowie, a całość  jest umieszczona w kolejnej obudowie, która od strony mierzonego medium zamknięta jest membraną. Wolna przestrzeń między membraną pomiarową, a zewnętrzną membraną wypełniona jest specjalną cieczą manometryczną (np. syntetycznym olejem). Dzięki takiej budowie kontakt z mierzonym medium ma wyłącznie membrana zewnętrzna, która uginając się, pośrednio przez ciecz manometryczną wywiera nacisk na membranę czujnika. Piezorezystancyjne czujniki ciśnienia są oprócz manometrów mechanicznych najszerzej stosowaną grupą czujników do pomiaru ciśnienia. Właśnie przetworniki ciśnienia produkcji firmy STS Sensor Technik Sirnach wykorzystują piezorezystancyjne czujniki ciśnienia.

Indukcyjne czujniki ciśnienia i różnicy ciśnień.

Indukcyjne czujniki ciśnienia znajdują zastosowanie w przetwornikach do pomiaru ciśnienia i różnicy ciśnień firmy Halstrup-Walcher GmbH. Czujniki zostały zaprojektowane głównie do pomiaru ciśnienia czystego powietrza i  nieagresywnych gazów. Sercem indukcyjnego czujnika ciśnienia jest membrana wykonana z brązu berylowego. Ugięcie membrany jest mierzone (bezkontaktowo) za pomocą indukcyjnych przetworników przemieszczenia. Membrana jest umieszczona między dwiema celami pomiarowymi, dzięki czemu może rejestrować zarówno dodatnie, jak i ujemne różnice ciśnień. Cela pomiarowa nie podlega zużyciu wskutek tarcia lub innych odziaływań mechanicznych. Brąz berylowy to bardzo elastyczny materiał. Ma wyjątkową stabilność długoterminową, dobrze zachowuje się w różnych warunkach temperaturowych i oferuje bardzo niską histerezę. W rezultacie czego przetworniki Halstrup-Walcher są idealnym rozwiązaniem do wykonywania pomiarów niskich ciśnień, rzędu nawet kilku Paskali.

Budowa indukcyjnych czujników ciśnienia i różnicy ciśnień Halstrup-Walcher.

 • System podwójnej przepustnicy, wysyła sygnał różnicowy, który jest linearyzowany przez elektronikę. Taki system znajduje zastosowanie głównie w wysokiej jakości przetwornikach różnicy ciśnień i manometrach cyfrowych.
Czujnik różnicy ciśnień Halstrup-Walcher (budowa)
Czujnik różnicy ciśnień Halstrup-Walcher (budowa)
 • Transformator różnicowy (LVDT) zapewnia doskonałą liniowość i jest używany głównie w precyzyjnych urządzeniach do kalibracji niskich ciśnień.
Czujniki różnicy ciśnień Halstrup-Walcher (budowa)
Czujniki różnicy ciśnień Halstrup-Walcher (budowa)

Zalety czujników ciśnienia do pomiaru ciśnienia Halstrup-Walcher.

 • Idealne rozwiązanie dla pomiaru niskich ciśnień i małych różnicy ciśnień.Zakresy pomiarowe różnicy ciśnień w przetwornikach Halstrup-Walcher
 • Wyjątkowa długoterminowa stabilność gwarantuje niezawodną pracę przez wiele lat.
 • Bezwzględna stabilność punktu zerowego.
 • Wysoka odporność na przeciążenia.
 • Idealne do pomiaru nadciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień.
 • Pomiar ciśnień symetrycznych lub asymetrycznych.
 • Rozdzielenie dwóch połączonych stron zapewnia brak mieszania medium mierzonego.

Pojemnościowe czujniki ciśnienia.

W czujnikach pojemnościowych membrana pomiarowa pokryta jest warstwą materiału przewodzącego i stanowi jedną z okładzin kondensatora. Gdy się ugina pod wpływem mierzonego ciśnienia, zmniejsza się odległość pomiędzy nią, a elektrodą nieruchomą, powoduje to wzrost pojemności. Sensory pojemnościowe charakteryzuje duża czułość, dzięki czemu są używane do pomiaru małych ciśnień. Zaletami czujników pojemnościowych są również duża wytrzymałość na przeciążenie oraz większa stabilność długoterminowa w porównaniu do czujników tensometrycznych i piezorezystancyjnych. Wadą takiego rozwiązania jest jednak cena.

Piezoelektryczne czujniki ciśnienia.

W czujnikach piezoelektrycznych pod wpływem mierzonego ciśnienia na powierzchni elementu pomiarowego wykonanego z półprzewodnika (kwarcu) pojawiają się ładunki elektryczne, które są mierzone. Zakres zastosowania sensorów piezoelektrycznych jest jednak ograniczony.

Elektroniczne przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnienia.

Przetworniki ciśnienia to urządzenia pomiarowe, które do pomiaru ciśnienia wykorzystują jeden z powyższych typów czujników, następnie go przekształcają na standardowy sygnał analogowy za pomocą odpowiedniego układu elektronicznego przetwarzającego (przetworika). Dostępne są przetworniki ciśnienia z różnym sygnałem wyjściowym. Wyjściem analogowym prądowym 4…20mA (zasilane z pętli prądowej), 0…20mA lub wyjściem napięciowym 0…5/10V. Dostępne są również przetworniki ciśnienia z wyjściem cyfrowym np. RS485 (ModBus RTU). Przetworniki ciśnienia z wyjściem cyfrowym mogą wysyłać wartość mierzonego ciśnienia na duże odległości bez dodatkowego błędu spowodowanego rezystancją linii podłączeniowej i zakłóceniami. Przetworniki ciśnienia z wyjściem cyfrowym oferują również możliwość zawężenia zakresu pomiarowego, co może zwiększyć dokładność i rozdzielczość mierzonego ciśnienia.

Przetworniki poziomu i sondy hydrostatyczne.

Przetworniki poziomu i sondy hydrostatyczne poziomu są to elektroniczne przetworniki ciśnienia oraz różnicy ciśnień, które służą do pomiaru poziomu, głębokości, objętości cieczy, itp. Hydrostatyczne przetworniki ciśnienia przeznaczone są do pomiaru poziomu i głębokości w zbiornikach otwartych, studniach, odwiertach, jeziorach, rzekach, oczyszczalniach ścieków oraz stacjach uzdatniania wody. Przetwornik poziomu jest przetwornikiem różnicy ciśnień, jedna strona takiego przetwornika mierzy ciśnienie wywierane przez słup cieczy, w której jest zanurzony przetwornik. Natomiast druga strona mierzy ciśnienia atmosferyczne (lub próżnię) z którym jest połączona za pomocą specjalnego przewodu ciśnieniowego. Hydrostatyczne sondy i przetworniki poziomu pracują całkowicie zanurzone w mierzonym medium, wyprowadzone mają tylko przewody sygnałowe i rurkę do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Wysokość słupa cieczy, która znajduje się nad membraną pomiarową przetwornika jest mierzonym poziomem. Przyłącze elektryczne przetwornika poziomu jest wykonane w postaci specjalnego przewodu, którego izolację należy dobrać do temperatury pracy oraz mierzonego medium.

Precyzyjne manometry cyfrowe.

Manometry cyfrowe o osobna grupa urządzeń do pomiaru ciśnienia, które służą zazwyczaj do wyświetlania i lokalnej kontroli mierzonego ciśnienia. Manometry elektroniczne to precyzyjne manometry, które mogą służyć do wzorcowania i kalibracji innych urządzeń przeznaczonych do pomiaru ciśnienia t.j. manometry tarczowe, przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień. Budowa manometrów cyfrowych jest zbliżona do budowy elektronicznych przetworników ciśnienia, z tą jednak różnicą że manometry cyfrowe nie posiadają wyjścia analogowego. W zamian za wyjście analogowe, manometry elektroniczne wyposażone są w duży i czytelny wyświetlacz cyfrowy. Wyświetlacz cyfrowy umożliwia wyświetlanie mierzonego ciśnienia z dużą dokładnością i rozdzielczością. Niektóre manometry posiadają również możliwość pomiaru temperatury mierzonego medium oraz rozbudowaną funkcje rejestracji. Funkcja rejestracji umożliwia zapis mierzonego ciśnienia i temperatury. precyzyjne manometry cyfrowe z rejestracją są często wykorzystywane do wykonywania testów szczelności wymagających instalacji i zbiorników przemysłowych (prób ciśnieniowych).

Dokładność (niepewność) pomiarowa manometrów i przetworników ciśnienia oraz różnicy ciśnień.

Na dokładność (niepewność) mierzonej wartości ciśnienia ma wpływ wiele czynników: szerokość zakresu pomiarowego, dokładność czujnika pomiarowego, temperatura medium, itp. Stopień niepewności pomiaru jest wartością statystyczną, która uwzględnia „wpływ błędów” samego urządzenia pomiarowego, jak również inne czynniki wpływające na pomiar ciśnienia (np. temperatura). Niepewność obejmuje również margines błędu odniesienia podczas kalibracji w procesie produkcyjnym. O ile nie wskazano inaczej, margines błędu jest zawsze podawany w odniesieniu do standardowej niepewności pomiaru powiększonej o współczynnik k = 2 (prawdopodobieństwo pokrycia 95%).

Przykład: Przetwornik różnicy ciśnień P26 oferuje stopień niepewności pomiaru ±0,2% wartości maksymalnej (wartość maksymalna oznacza szerokość zakresu pomiarowego). Dla ustawionego zakresu pomiarowego np. 0…80Pa, należy wziąć pod uwagę maksymalną wartość 80Pa oraz stopnień niepewności pomiaru w odniesieniu do błędu kalibracji +0,3Pa. W tym przykładzie stopień niepewności pomiaru jest obliczany w następujący sposób:

 1. ±0,2% maks. wartość = ± 0,2% x 80Pa = ± 0,16Pa
 2. dodatkowo +0,3Pa margines błędu kalibracji

W tym przypadku całkowita niepewność pomiaru wynosi ±0,46Pa
Jeżeli mierzona jest wartość 60Pa, można zatem założyć z 95% prawdopodobieństwem, że rzeczywista wartość mieści się w przedziale pomiędzy 59,54Pa, a 60,46Pa.

Niepewność pomiarowa przetworników Halstrup-Walcher

Praktyczna wskazówka: Górna wartość zakresu używanego czujnika ciśnienia powinna być o ok. 10…30% wyższa niż najwyższa wartość oczekiwanego ciśnienia. Umożliwia to pomiar i rejestrację nieoczekiwanych skoków ciśnienia.

Błąd pomiarowy od temperatury otoczenia.

Dodatkowo jeśli przetwornik P26 pracuje w temperaturze innej niż 20°C (typowo) to przy obliczeniu dokładności należy również uwzględnić współczynnik temperaturowy Dlatego jeśli przetwornik ciśnienia pracuje w temperaturze np. 35°C (to jest o 15°C więcej niż temperatura kalibracji) to należy ten współczynnik uwzględnić w obliczeniu dokładności. Dla przetwornika P26 wartość współczynnika temperaturowego wynosi ±0,03% wartość max/K. Dlatego dla ciśnienia 60Pa i temperatury otoczenia wynoszącej 35°C występuje dodatkowy błąd od temperatury otocznia, dodatkowy błąd od temperatury wynosi ±0,03% wartości  max/K x 60Pa x 15K = ± 0,27Pa.

Praktyczna wskazówka: Jeśli jest to możliwe, przetwornik ciśnienia należy montować w miejscu o stałej temperaturze i zbliżonej do temperatury kalibracji. Przewody ciśnieniowe łączące punkty pomiarowe z przetwornikiem ciśnienia mogą mieć kilka metrów długości, o ile nie są narażona na działanie źródeł ciepła. Przewody ciśnieniowe powinny być tej samej długości i powinny być prowadzone możliwie blisko siebie.

Parametry i dobór przetworników ciśnienia, różnicy ciśnień i poziomu

Precyzyjne manometry cyfrowe Additel - acse.pl
Precyzyjne manometry cyfrowe Additel.

Najważniejszym parametrem manometrów cyfrowych i różnego rodzaju przetworników ciśnienia jest ich zakres pomiarowy, który odpowiada za dokładność pomiaru oraz możliwość zastosowania w danej aplikacji. Do zakresu pomiarowego przypisany jest odpowiedni sygnał analogowy. Sygnał ten jest proporcjonalny do mierzonego ciśnienia. Oznacza to, że np. dla zakresu pomiarowego 0…16bar i sygnału wyjściowego 4…20mA, wartości ciśnienia 0bar odpowiada sygnałowi 4mA , a 20mA odpowiada ciemnieniu 16bar. W pozostałym zakresie pomiędzy 0…16bar sygnał będzie proporcjonalny do mierzonego ciśnienia.

Przetworniki różnicy ciśnień często wykonuję się oprócz charakterystyki liniowej z charakterystyką pierwiastkową. Przetworniki różnicy ciśnień z charakterystyką pierwiastkową stosuje się do pomiaru prędkości przepływu cieczy, gazów i powietrza. W takim przypadku przetwornik różnicy ciśnień współpracując z elementem spiętrzającym zamontowanym na rurociągu (zwężką pomiarową, rurką uśredniającą, rurką Pittot, kratownicą, itp.).

Zazwyczaj małe przekroczenie zakresu pomiarowego skutkuje tylko wyjściem poza zakres pomiarowy przetwornika, pogorszeniem dokładności i ewentualnie pojawieniem się na wyjściu sygnału alarmowego (23,5mA lub 3,5mA) informującego o przekroczeniu zakresu. Znaczenie przekroczenie ciśnienia (tzw. przekroczenie ciśnienia niszczącego) skutkuje zazwyczaj nieodwracalnym uszkodzeniem przetwornika ciśnienia. Zazwyczaj ciśnienie niszczące dla przetwornika ciśnienia wynosi 2 lub 3 krotność zakresu pomiarowego, ale jest to różnie dla rożnych przetworników. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę przy doborze odpowiedniego zakresu pomiarowego przetwornika. Zakres pomiarowy przetwornika nie może być ani za mały ani za duży. Nie zaleca się również stosowanie z przetworników ciśnienia o zbyt dużym zakresie pomiarowym w stosunku do potrzeb. Duża szerokość zakresu pomiarowego zmniejsza rozdzielczość pomiaru, a co za tym idzie zmniejsza również dokładność pomiaru.

Podczas doboru przetwornika ciśnienia należy zwrócić uwagę na materiały z jakiego są wykonane elementy przetwornika, zwłaszcza elementy mające kontakt z mierzonym medium. Pod wpływem warunków pracy mogą zmieniać się właściwości materiałów, z których wykonane są elementy przetwornika. Aby uniknąć uszkodzenia należy sprawdzić, czy zakresy temperatury mierzonego medium oraz warunki pracy przetwornika odpowiadają wymaganiom aplikacji.  Przetworniki mogą mierzyć ciśnienie różnych mediów, na przykład gorącą wodę oraz parę wodną w systemach ciepłowniczych, olej hydraulicznego w układach hydraulicznych, sprężone powietrze w instalacjach pneumatycznych oraz różne substancje chemiczne.

Właściwości chemiczne i fizyczne mierzonego medium mogą mieć wpłynąć na te elementy pomiarowe lub konstrukcyjne przetwornika, które mają kontakt z mierzonym medium. Przykładowo jeżeli mierzone medium będzie reagowało z materiałem z którego jest wykonana membrana pomiarowa, to w wyniku korozji może ona ulec szybkiemu uszkodzeniu. Aby rozszerzyć zakres stosowania przetworników, stosowane są różne rozwiązania konstrukcyjne np. membrany wykonywane są ze stali nierdzewnej pokrytej powłoką ochronną (tworzywem sztucznym (teflonem)). W przypadku przetworników ciśnienia do mediów o dużej lepkości lub tworzących osady wykonuje się przetworniki ciśnienia z membraną czołową lub też membraną wysuniętą.

Przetworniki ciśnienia muszą posiadać obudowę odporną na warunki atmosferyczne (wilgotność, temperaturę) oraz mieć odpowiednią wytrzymałość na wibracje i wstrząsy. W strefach zagrożonych wybuchem (np. kopalnych i instalacjach przesyła gazu, zakładach chemicznych) należy stosować przetworniki iskrobezpieczne (EExi) spełniające wymogi normy ATEX.

Przy doborze przetwornika ciśnienia i różnicy ciśnień należy oprócz zakresu pomiarowego i rodzaju sygnału analogowego również brać pod uwagę: dokładność, typ przyłącza elektrycznego oraz procesowego. Przyłącze procesowe jest szczególnie ważne w wypadku przetworników ciśnienia używanych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. W takich aplikacjach zalecane są zazwyczaj przyłącza w wykonaniu higienicznym (tri-clamp), których konstrukcja zapobiega gromadzeniu się mierzonego medium i osadów oraz ułatwia czyszczenie (m.in. łatwy demontaż, brak martwych stref, możliwość mycia i czyszczenia instalacji).

Sposób montażu przetwornika ciśnienia zależy głownie aplikacji i mierzonego medium. Zalecany jest taki montaż przetwornika, aby zapewniony był swobodny dostęp w celu kontroli, kalibracji, konserwacji, naprawy lub wymiany przetwornika. Przetworniki ciśnienia nie należy montować w miejscach narażonych na silne wibracje i uderzenia.

Podłączenie przetworników do instalacji odbywa się najczęściej za pomocą przewodów impulsowych, które powinny być jak najkrótsze, bez ostrych załamań. Przewody ciśnieniowe muszą też mieć odpowiedni przekrój oraz nachylenie. W instalacjach do pomiaru cieczy lub pary, która może ulec kondensacji, przewody impulsowe należy prowadzić w dół. W taki sposób, aby przetwornik był zamontowany poniżej miejsca pomiarowego. Natomiast przetworniki do pomiaru ciśnienia powietrza i gazów powinny być montowane powyżej miejsca poboru ciśnienia.

Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień stosowane są głównie do pomiaru poziomu, objętości, gęstości, granicy faz jak również przepływu cieczy. Do pomiaru poziomu w zbiornikach otwartych mogą służyć zwykłe przetworniki ciśnienia lub hydrostatyczne sondy poziomu.

Pomiar, kontrola i monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (clean roomach).

Przetmworniki niskich ciśnień, a zwłaszcza przetworniki różnicy ciśnień stosowane są również do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień oraz kontroli ciśnienia w pomieszczeniach czystych (clean room-ach). W pomieszczeniach czystych istotne jest zapobieganie napływowi zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz (z korytarzy lub obszarów o niższej klasie czystości). Można to osiągnąć utrzymując ciągłe nadciśnienie w danym pomieszczeniu. Sercem takiego pomiaru jest bardzo precyzyjny przetwornik różnicy ciśnień w bardzo niskim zakresie pomiarowym, mogą to być np. poniższe urządzenia:

 • Monitory różnicy ciśnień do montażu w ścianie (np. monitor różnicy ciśnień z serii PUC24/PUC28).
 • Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień do montażu na ścianie (np. przetwornik z serii P26).
 • Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień do montażu w szafie sterowniczej (np. przetwornik na szynę DIN z serii P34).
 • Monitory ciśnienia i różnicy ciśnień z rejestracją do clean room HD50CR.

Zgodnie z normą ISO14644, która narzuca ciągły monitoring i kontrolę ciśnienia we wszystkich pomieszczeniach czystych. Ponadto przyrządy pomiarowe, które są montowane  w pomieszczeniach czystych muszą być regularnie kontrolowane i sprawdzane. Wykluczenie powietrza, które może zawierać bakterie lub zanieczyszczenia może być sprawą życia lub śmierci (np. w szpitalach, salach operacyjnych, itp.). Czystość tego typu pomieszczeń można osiągnąć, zapewniając stałe nadciśnienie, tak aby zanieczyszczone powietrze nie mogło dostać się do pomieszczenia z otoczenia.

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych - Halstrup-Walcher
Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (clean room)- Halstrup-Walcher

W szpitalach i laboratoriach bakteriologicznych często spotyka się również odwrotną z sytuację (np. na oddziałach z izolacyjną (izolatkach)). Kwarantanna jest kluczem do zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii np. COVID-19. W takim przypadku w pomieszczeniach w których mogą znajdować się bakterie i wirusy należy utrzymywać stałe podciśnienie w stosunku do otoczenia, aby zapobiec  wydostaniu się bakterii i wirusów z pomieszczenia.

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (w izolatkach)
Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (w izolatkach)

Znajdujące się w naszej ofercie przetworniki ciśnienia i hydrostatyczne sondy poziomu to głównie przetworniki piezorezystancyjne szwajcarskiej firmy STS AG. Ponadto posiadamy przetworniki niskich ciśnień i różnicy ciśnień niemieckiej firmy Halstrup-Walcher oraz włoskiej firmy Delta Ohm. Do precyzyjnego pomiaru ciśnienia i różnicy ciśnień oferujemy również kalibratory ciśnienia i manometry cyfrowe amerykańskiej firmy Additel.

Zobacz również inne nasze urządzenia pomiarowe m.in.: czujniki temperatury, tablicowe mierniki temperatury, wielokanałowe regulatory temperatury oraz elektroniczne rejestratory  temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót