Przemysłowe regulatory temperatury PID

Przemysłowe regulatory temperatury (regulatory PID) to przede wszystkim uniwersalne oraz w pełni elektroniczne regulatory temperatury i procesu (regulatory mikroprocesorowe, regulatory programowalne, kontrolery i sterowniki temperatury oraz elektroniczne termoregulatory) wyposażone w różne algorytmy regulacji 2DOF PID, PID, PI, PD, P lub ON/OFF.

Nasze mikroprocesorowe regulatory temperatury to regulatory PID wyposażone w uniwersalne wejście pomiarowe oraz wyjście regulacyjne przekaźnikowe, napięciowe logiczne (do SSR) lub analogowe ciągłe (4…20mA, 0…10V). Uniwersalne regulatory temperatury PID przeznaczone są głównie do pomiaru, regulacji, sterowania i kontroli temperatury.

Regulatory temperatury PID, termoregulatory, kontrolery i sterowniki do regulacji i kontroli temperatury
Przemysłowe regulatory temperatury PID

Ponadto nasze przemysłowe regulatory temperatury (regulatory PID) oprócz regulacji temperatury mogą być również stosowane do kontroli i regulacji wilgotności, ciśnienia, przepływu oraz wielu innych parametrów w różnych procesach technologicznych i produkcyjnych. Regulacja, kontrola oraz sterowanie temperatury to główne zadanie większości układów do automatycznej regulacji i kontroli przemysłowych procesów technologicznych i nie tylko. Regulacja temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu, przepływu, pH, redox (orp), konduktancji, jak i wielu innych wielkości procesowych może się odbywać za pomocą różnego rodzaju regulatorów, sterowników i kontrolerów temperatury i procesów. Są to różnego rodzaju przemysłowe regulatory temperatury i procesu z algorytmem regulacji PID, PD, PI, P lub regulacją typu włącz/wyłącz (ON/OFF), mikroprocesorowe regulatory temperatury, programowalne regulatory temperatury, regulatory procesowe, uniwersalne regulatory PID, cyfrowe kontrolery temperatury, mikroprocesorowe sterowniki temperatury, wielofunkcyjne termoregulatory, uniwersalne programatory temperatury, a także elektroniczne termostaty. Oferujemy regulatory temperatury zarówno do zabudowy tablicowej (tzw. regulatory panelowe) jak i na szynę DIN (tzw. regulatory na szynę).

Uniwersalne wejście pomiarowe, w które wyposażone są nasze przemysłowe regulatory temperatury umożliwia współpracę zarówno z czujkami temperatury Pt100, termoparami (J, K, N, R, S, i B) jak i sygnałami analogowymi (przetwornikami pomiarowymi różnych wielkości procesowych). Oferowane przez nas regulatory wielofunkcyjne mogą być wyposażone w różnego rodzaju wyjścia regulacyjne (przekaźnikowe, napięciowe logiczne (do SSR) lub analogowe liniowe (4…20mA, 0…10V), a także wyjścia zdarzeń (alarmowe), itp.

Typowy układ regulacji temperatury i procesu składa się z czujnika pomiarowego (może to być czujnik temperatury Pt100termopara) lub przetwornika pomiarowego, elektronicznego regulatora temperatury z algorytmem regulacji PID oraz elementu wykonawczego (np. przekaźnika lub stycznika, tyrystorowego regulatora mocy, falownika czy też zaworu regulacyjnego).

Przemysłowy regulator temperatury z algorytmem regulacji PID mierzy regulowaną temperaturę (wartość procesu (PV)) za pomocą zewnętrznego czujnika lub przetwornika pomiarowego, a następnie porównuje ją z wartością zadaną procesu regulacji (SV). Na podstawie zmierzonej różnicy i ustawionych parametrów PID regulator wysyła odpowiedni sygnał sterujący na element wykonawczy (sygnał sterujący zależy między innymi od odchyłki pomiędzy wartością zadaną i wartością mierzoną). Następnie element wykonawczy odpowiednio włącza/wyłącza urządzenie wykonawcze (np. zasilnie grzałki), uruchamia silnik lub otwiera/zamyka zawór regulacyjny.

Przemysłowe regulatory temperatury PID – spis treści:

Przemysłowe regulatory temperatury PID – budowa typowego układu regulacji.

Regulatory temperatury PID - typowy układ regulacji
Budowa typowego układu regulacji temperatury
 • A. Element pomiarowy (czujnik temperatury lub przetwornik pomiarowy różnych wielkości procesowych). Element pomiarowy ma za zadanie mierzyć wartości regulowanego procesu oraz przesłać mierzone wartości procesu do regulatora. Jako element pomiarowy mogą być stosowane czujniki rezystancyjne (RTD), czujniki termoelektryczne (termopary), przetworniki wilgotności, przetworniki ciśnienia, przetworniki poziomu, przepływu, pH, przewodności, itp.
 • B. Elektroniczny regulator temperatury PID (tzw. termoregulator) lub procesu. Regulator odczytuje wartość procesu zmierzoną za pomocą czujnika lub przetwornika pomiarowego (np. czujnika temperatury) i porównuje ją do wartości zadanej (SV), następnie wystawia odpowiedni sygnał regulacyjny na wyjście regulacyjne, które steruje elementem wykonawczym. Jako sygnał sterujący (w zależności od konfiguracji regulatora) może być użyty sygnał sterujący przekaźnika, sygnał logiczny napięciowy (do sterowania przekaźników SSR), linowy sygnał napięciowy (np. 0…10VDC) lub liniowy sygnał prądowy (4…20mA).
 • C. Element wykonawczy. Odbiera sygnał regulacyjny wysłany z regulatora, a następnie włącza/wyłącza napięcie sterujące (np. grzałek). Jako element wykonawczy może być użyty: standardowy stycznik elektromagnetyczny, przekaźnik półprzewodnikowy (SSR), tyrystorowy regulator mocy, serwonapęd zaworu regulacyjnego, falownik, itp.

Przemysłowe regulatory PID – przebiegi procesu regulacji temperatury.

Przebieg procesu regulacji zależy od regulowanego procesu, regulowanego obiektu, ustawień regulatora oraz wybranej metody regulacji.

Teoretycznego procesu regulacji temperatury.

Regulator temperatury - przebieg teoretycznie regulacji PID.

Teoretyczny proces regulacji przedstawia rysunek obok, jest to tak zwana regulacja idealna (w warunkach bez żadnych zakłóceń). W tego typu regulacji następuje natychmiastowa zmiana wartości regulowanej z wartości A do B. Przedstawiona regulacja nie posiada żądanych przeregulowań i opóźnień. W rzeczywistości taki rodzaj regulacji jest niemożliwy, gdyż na przebieg procesu regulacji wpływa wiele czynników zewnętrznych m.in. pojemność cieplna, charakterystyka statyczna i dynamiczna regulowanego obiektu oraz zakłócenia.

 

Przebieg idealnego procesu regulacji temperatury PID.

Regulator temperatury - przebieg idealnej regulacji PID

Na rysunku obok przedstawiono idealny rezultat regulacji PID, który jest celem typowego regulacji procesu (bez przeregulowań i z szybkim czasem dojścia do wartości zadanej).

 

Przebieg procesu regulacji temperatury PID bez przeregulowań.

Regulator temperatury - regulacja PID bez przeregulowań

W zależności od regulowanego obiektu dla niektórych procesów regulacji wymagana jest regulacja bez przeregulowań, która jest do osiągnięcia ale kosztem wolnej zmiana wartości regulowanej w czasie (patrz rysunek obok).

 

Przebieg procesu regulacji temperatury PID z przeregulowaniami.

Regulator temperatury - optymalna regulacja PID z przeregulowaniami
.

W niektórych przypadkach wymagana jest duża szybkość regulacji (dojścia do wartości zadanej regulacji) nawet, kosztem powstania przeregulowań lub niedoregulowań (patrz rysunek obok).

Aby zapewnić optymalny przebieg procesu regulacji wymagana jest szeroka wiedza na temat działania i ustawień regulatora, znajomość obiektu regulowanego, elementów pomiarowych, jak i elementów wykonawczych użytych w regulowanym procesie, a także duże doświadczenie.

Ponieważ na przebieg typowego procesu regulacji ma wpływ wiele czynników zewnętrznych, dlatego nasze mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu wyposażone zostały w różne algorytmy regulacji. Oprócz prostego algorytmu regulacji typu włącz/wyłącz (z ustawioną histerezą, nasze regulatory są wyposażone wiele innych, zaawansowanych algorytmów regulacji np. 2DOF PID, PID, PD, PI lub P. Wybór odpowiedniego algorytmu regulacji zależy od regulowanego procesu i celu regulacji. Stosowanie zaawansowanych algorytmów regulacji podczas regulacji temperatury ma na celu przyspieszenie samego procesu regulacji, a także ograniczenie występowania przeregulowań i niedoregulowań. Najczęściej stosowanym i najbardziej uniwersalnym algorytmem regulacji, w który wyposażony jest obecnie każdy nasz regulator temperatury jest algorytm regulacji PID (tzw. regulator proporcjonalno – całkująco – różniczkujący).

Przemysłowe regulatory temperatury PID (termoregulatory) – podstawowe typy regulacji.

 

Regulator ON/OFF – regulacja typu włącz/wyłącz z ustawioną histerezą regulacji.

Regulator temperatury (włącz/wyłącz) - regulacja on/off
Regulator typu ON/OFF.

Gdy wartość mierzona (procesu PV) przez regulator jest mniejsza niż ustawiona wartość zadana (SV) procesu regulacji, wyjście regulacyjne jest włączone, natomiast, gdy wartość mierzona przez regulator przekroczy ustawioną wartość zadaną, wyjście regulacyjne jest wyłączone. Podczas regulacji typu włącz/wyłącz (ON/OFF) powstają przeregulowania oraz oscylacje, dlatego taki typ regulacji nie jest zalecany, gdy wymagana jest duża dokładność i stabilność regulacji.

Regulator P – regulacja P (proporcjonalna) – regulator proporcjonalny.

Regulator temperatury typu P - regulacja typu P.
Regulator proporcjonalny (typu P).

Podczas regulacji proporcjonalnej, wartość sygnału regulacyjnego jest proporcjonalna do odchyłki pomiędzy wartością regulowaną, a wartością zadaną w zakresie proporcjonalności. Wyjście regulacyjne pozostaje włączone aż do momentu, gdy wartość regulowana nie osiągnie punktu A (zakresu działania proporcjonalności). Gdy wartość regulowana przekroczy punkt A (wejdzie w zakres działania zakresu proporcjonalności), wyjście regulatora będzie na przemian włączane i wyłączane.

Gdy wartość regulowana zbliża się do wartości zadanej czas załączania wyjścia regulacyjnego ulega skróceniu, a czas wyłączenia wyjścia regulacyjnego ulega wydłużeniu. Regulacja ta jest podobna do regulacji typu włącz/wyłącz (ON/OFF) z tą różnicą, że podczas regulacji proporcjonalnej nie występują przeregulowania, a oscylacje mają mniejszą częstotliwość. Wadą regulacji typu P jest offset (stały błąd regulacji). Nasze regulatory wyposażone są w zależności od modelu w funkcję automatycznego lub ręcznego kasowania offsetu.

Podczas regulacji typu P, gdy zakres proporcjonalności jest poszerzany, czas dojścia wartości regulowanej do wartości zadanej zwiększa się oraz zwiększa się offset regulacji. Natomiast, gdy zakres proporcjonalności jest zawężany, czas dojścia wartości regulowanej do wartości zadanej jest skracany, zmniejsza się offset, natomiast zwiększa się częstotliwość oscylacji. Gdy zakres proporcjonalności zostanie mocno zawężony, regulacja będzie zbliżona do regulacji włącz/wyłącz (ON/OFF).

Regulator PI – regulacja PI (proporcjonalno-całkująca).

Regulator temperatury typu PI - regulacja typu PI.
Regulator typu PI.

Działanie całkujące (I) regulatora koryguje automatycznie offset spowodowany działaniem proporcjonalnym. Wymagany jest jednak pewien czasu do ustabilizowania się wartości regulowanej na poziomie wartości zadanej podczas, gdy wystąpi gwałtowna zmiana wartości regulowanej spowodowana jakimś zakłóceniem procesu regulacji.

Jeżeli czas całkowania jest skarany, działanie korekcyjne jest silniejsze, a offset jest korygowany w krótszym czasie, jednak zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia oscylacji.

Jeżeli czas całkowania jest zwiększany, działanie korekcyjne jest słabsze i wymagany jest dłuższy czas do korekcji offsetu. Regulacja PI jest zalecana dla układów wymagających wolnych zmian wartości regulowanej w czasie.

Regulator PD – regulacja PD (proporcjonalno-różniczkowa).

Regulator temperatury typu PD - regulacja typu PD.
Regulator typu PD.

Regulacja ta jest porównywalna z regulacją typu proporcjonalnego (P), jednak odpowiedź regulatora na zmianę wartości regulowanej spowodowaną zakłóceniem jest znacznie szybsza, a wartość regulowana może być ustabilizowana w krótszym czasie, a co za tym idzie może być poprawiona charakterystyka przejściowa układu regulacji.

Jeżeli czas działania różniczkowego jest skracany, działanie korekcyjne staje się słabsze. W rezultacie, czego odpowiedź regulatora na szybką zmianę wartości regulowanej jest wolniejsza. Ponieważ działanie mające na celu powstrzymanie szybkiej zmiany wartości regulowanej (gdy ta wartość rośnie) staje się słabsze, czas, aż wartość regulowana osiągnie ustawioną wartość zadaną jest skracany. Jednak wystąpi prawdopodobnie przeregulowanie.

Jeżeli czas działania różniczkującego jest zwiększany, działanie korekcyjne jest mocniejsze, a odpowiedź na szybką zmianę wartości regulowanej jest szybsza. Ponieważ działanie mające celu powstrzymanie szybkiej zmiany wartości regulowanej (gdy ta wartość rośnie) staje się silniejsze, czas, aż wartość regulowana osiągnie ustawioną wartość zadaną zostanie wydłużony, jednak nie występuje prawie żadne przeregulowanie.

Regulator PID – regulacja PID (proporcjonalno-całkująco-różniczkująca).

Regulator temperatury typu PID - regulacja typu PID.
Regulator typu PID.

Regulacja PID jest połączeniem wszystkich powyższych typów regulacji. Jest podstawowym algorytmem regulacji we wszystkich naszych regulatorach procesowych. W regulatorze PID działanie proporcjonalna (P) zapobiega przeregulowaniom i oscylacjom, działanie całki (I) koryguje offset, a działanie różniczki (D) zapobiega zmianom wartości regulowanej w wyniku zakłóceń. Tak, więc, zastosowanie regulatora PID umożliwia optymalny przebieg procesu regulacji.

Regulator 2DOF – regulacja 2DOF (regulator PID z dwoma stopniami swobody).

Regulacja PID z dwoma stopniami swobody (podwójny regulator PID) to najnowszy algorytm regulacji oferowany przez regulatory produkcji Shinko Technos. Algorytm ten poprawia charakterystykę regulacji i tłumi zakłócenia spowodowane zmianą wartości zadanej (SV). Dwa stopnie swobody oznaczają, że więcej niż dwie cechy mogą być regulowane jednocześnie i niezależnie od siebie. Korekta charakterystyki po zmianie wartości zadanej (SV), może być regulowana poprzez ustawienie współczynnika działania proporcjonalnego 2DOF (α). Natomiast do tłumienia zakłóceń służy współczynnik całkowania 2DOF (β).

Przemysłowy regulator temperatury – schemat blokowy regulatora temperatury typu PID.

Regulator PID - schemat blokowy
Schemat blokowy regulatora PID.

Gdzie:
Kp: Współczynnik wzmocnienia (proporcjonalności)

P: Zakres proporcjonalności regulatora (P) określony jest następującą zależnością P=(1/Kp)*100%
Ti: Czas zdwojenia (całkowania),
Td: Czas wyprzedzenia (różniczkowania)
m(t): Sygnał regulacyjny regulatora (wyjściowy),
e(t): Odchyłka regulacji (e(t)=SV(t)‐PV(t)),
SV(t): Wartość zadana,
PV(t): Wartość procesowe (mierzona).

Regulatory, termoregulatory i kontrolery – wpływ poszczególnych parametrów PID na proces regulacji temperatury.

Zakres proporcjonalności [P]: Działanie proporcjonalne to działanie, w którym sygnał regulacyjny jest proporcjonalny do odchyłki pomiędzy wartością zadana i wartością regulowaną. Gdy zakres proporcjonalności jest zawężany, sygnał regulacyjny silnie zmienia się nawet przy niewielkich zmianach wartości regulowanej. Polepsza się rezultat regulacji oraz zmniejsza offset (błąd regulacji). Jednak zbyt wąski zakres proporcjonalności powoduje silną reakcję sygnału regulacyjnego na bardzo małe zmiany sygnału mierzonego, co zbliża regulację typu P do regulacji typu włącz/wyłącz, nazywanym zjawiskiem polowania. Powoduje to pojawienie się oscylacji wartości regulowanej wokół wartości zadanej, regulator dobiera optymalną wartość zakresu proporcjonalności stopniowo go zawężając jednocześnie śledząc wynik regulacji.

Czas całkowania (zdwojenia) [I]: Działanie całkujące regulatora służy do eliminacji offsetu regulacji. Gdy czas zdwojenia jest skracany, wzrasta szybkość regulacji. Jednak równocześnie wzrasta częstotliwość oscylacji i pogarsza się stabilność regulacji.

Czas różniczkowania (wyprzedzenia) [D]: Działanie różniczkujące jest konieczne do przystosowania się do szybkości zmian wartości regulowanej. Redukuje wartość przeregulowania i skraca czas regulacji. Gdy wartość czasu wyprzedzenia jest zmniejszania, skraca się czas regulacji a, gdy jest zwiększana, czas regulacji rośnie oraz powstaje tendencja do oscylacji.

ARW (Anti-reset Windup): Jest to nowa własność regulatora typu PID polegająca na wstrzymaniu działania całkującego, gdy wielkość regulowana znajdzie się w zakresie proporcjonalności. Działanie to jest mierzone w procentach zakresu proporcjonalności i może być ustawione w zakresie 0…100%. Aby ustawić optymalną wartość ARW, najpierw należy wyznaczyć wartość przeregulowania przy ustawionym ARW na 100%. Następnie podzielić wartość przeregulowania przez ustawiony zakres proporcjonalności, a otrzymaną wartość pomnożyć przez 100% i ją ustawić, jako wartość ARW. Przykładowo przy zmierzonym przeregulowaniu wynoszącym 3°C, gdy zakres proporcjonalności wynosi 10°C, wartość ARW powinna być ustawiona na 30%).

Regulatory przemysłowe, termoregulatory i kontrolery temperatury – dobór parametrów regulatora PID.

Regulator PID – optymalne ustawienie parametrów regulacji można wykonać ręcznie lub automatycznie za pomocą automatycznej funkcji auto-tuningu. Wszystkie nastawy PID oddziałują pomiędzy sobą, należy, więc każdorazowo wprowadzać zmiany tylko jednego parametru PID obserwując proces regulacji. Parametry najlepiej jest dobierać, zmieniając wartość ustawianego parametru na dwa razy większą lub dwa razy mniejszą.

Przemysłowe regulatory temperatury – procedura doboru i korekty nastaw parametrów regulatora PID.

Przemysłowe regulatory temperatury - dobór nastaw PID
Przemysłowe regulatory temperatury – dobór nastaw PID

Regulatory temperatury – ręczny dobór parametrów regulatora PID.

Metoda doboru PID oparta o odpowiedź skokową układu regulacji.
Na podstawie przebiegu odpowiedzi skokowej rzeczywistego obiektu należy wyznaczyć stałą czasową [T] i opóźnienie układu [L] jak pokazano na rysunku.

Termoregulatory - ręczny dobór nastaw regulatora PID

P = (100/1.2) x N x L (%)
N = (S/T) x 1/(zakres temperatury)
I = 2L
D = 0,5L

Przykład: Ustawiony zakres temperatury wynosi 400°C
L = 30 (s)
S/T = 1°C/1s (temperatura rośnie 1°C na sekundę)

Obliczamy parametry PID przy użyciu powyższych formuł:
P = (100/1.2) x 1 x (1/400) x 30 = 6.25 (%)
I = 2L = 60
D = 0.5L = 15

Aby przyspieszyć i ułatwić dobór nastaw PID w naszych regulatorach wbudowano algorytm automatycznego doboru (strojenia) nastaw PID, tzw. auto-tunig. Prawidłowo przeprowadzona procedura automatycznego doboru nastaw (auto-tuningu) pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji w większości typowych procesów regulacji, nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i wiedzy na temat regulatora i regulowanego procesu.

Przemysłowe regulatory temperatury – auto-tuning (automatyczny dobór nastaw).

W celu automatycznego doboru optymalnych parametrów regulacji P, I, D i ARW regulator temperatury sztucznie wywołuje fluktuację. Standardowo proces auto-tuningu AT wywołuje fluktuacje wokół wartości zadanej [SV] zgodnie z poniższymi warunkami [A], [B] i [C]. Jedna z poniższych fluktuacji jest automatycznie wybierana w zależności od odchyłki pomiędzy wartością zadaną i mierzoną.

[A] – Jeżeli występuje duża różnica pomiędzy wartością zadaną i mierzoną podczas jej narastania. Przy ustawionym przesunięciu auto-tuningu (AT) na 20°C, proces auto-tuningu będzie wywoływał fluktuacje w temperaturze o 20°C niższej niż wartość zadana (SV).

Auto-tuning PID - regulatory temperatury
Auto-tuning PID.

(1) Obszar obliczania parametrów PID.
(2) Zakończenie obliczania parametrów PID.
(3) Regulacja z obliczonymi parametrami PID.
(4) Wartość przesunięcia AT (domyślnie: 20°C).

[B] Gdy regulacja jest wykonywana na poziomie wartości zadanej. Proces auto-tuningu AT wywołuje fluktuacje wokół wartości zadanej SV.

Auto-tuning PID - regulatory temperatury
Auto-tuning PID.

(1) Obszar obliczania parametrów PID.
(2) Zakończenie obliczania parametrów PID.
(3) Regulacja z obliczonymi parametrami PID.

[C] Jeżeli występuje duża różnica pomiędzy SV i PV podczas jej opadania. Gdy przesunięcia auto-tuningu (AT) jest ustawione na 20°C, proces auto-tuningu będzie wywoływał fluktuacje w temperaturze 20°C wyższej niż wartość zadana SV.

Auto-tuning PID - regulatory temperatury
Auto-tuning PID.

(1) Obszar obliczania parametrów PID.
(2) Zakończenie obliczania parametrów PID.
(3) Regulacja z obliczonymi parametrami PID.
(4) Wartość przesunięcia AT (domyślnie: 20°C).

Auto-reset.

Regulator temperatury PID - funkcja auto-resetu.
Działanie funkcji auto-resetu.

Auto-reset może być wykonany tylko dla regulacji typu PD. Auto-reset jest wykonywany w celu korekcji offsetu (błędu) w punkcie, dla którego wartości regulacji jest ustabilizowana oraz znajduje się w zakresie proporcjonalności. Po wykonaniu auto-resetu, nie jest konieczne ponowne wykonanie auto-resetu tak długo jak proces nie ulegnie zmianie.

Przemysłowe regulatory PID (termoregulatory i kontrolery temperatury) – pozostałe funkcje.

Wyjścia alarmowe regulatora temperatury i procesu

Wyjścia alarmowe przeznaczone są do sygnalizacji stanów alarmowych lub wystąpienie jakiś zdarzeń. Nasze regulatory posiadają wyjście(a), którego funkcja jest konfigurowana. Sposób działania wyjścia alarmowego będzie zależeć od wybranego typu alarmu. Ogólnie wyjście alarmowe będzie aktywowane, gdy wartość regulowana przekroczy ustawioną wartość odchyłki lub progu. Dla wyjścia alarmowego mogą być wybrane następujące sposoby działania wyjścia.

Regulator temperatury PID - sposób działania alarmów
Regulator temperatury PID – sposób działania alarmów

Rampa programowa – programowalne regulatory temperatury (regulatory procesowe).

Rampa to funkcja regulatora polegająca na tym, że wartość regulowana dochodzi stopniowo do nowo ustawionej wartości zadanej zgodnie z ustawioną prędkością (np. 10°C/min.). Rozróżnia się rampę narastającą (gdy wartość regulowana dochodzi do nowej wartości zadanej) oraz rampę opadającą (gdy wartość regulowana opada do nowej wartości zadanej). Rampa jest charakterystyczną funkcją dla regulatorów programowalnych.

Regulacja programowa temperatury – wg krzywej (profile temperaturowe).

Regulacja programowa - programowalne regulatory temperatury
Przykład regulacji programowej.

Regulacja programowa wg krzywej jest podstawową cechą regulatorów programowalnych. Podczas regulacji programowej, zmiana wartości zadanej regulatora odbywa się sekwencyjne pod wpływem upływającego czasu. Wartość procesowa jest regulowana zgodnie z ustawioną wartością zadaną oraz czasem dochodzenie lub utrzymania. Temperatura zadana i czas dochodzenia są ustawiane oddzielnie dla każdego kroku. W zależności od modelu regulatora dostępne są różne ilości programów (krzywych) oraz różne ilości odcinków (kroków) w programie. Przykładowo regulator programowalny z serii PCB1 posiada możliwość ustawienia 10 programów (profili temperaturowych) po 10 kroków (odcinków czasowych) dla każdego programu.

Dla regulatora programowalnego w zależności od modelu dostępne są również następujące funkcje:

 • Sygnalizacja trwania lub zakończenia programu.
 • Wstrzymanie postępu programu (regulacji programowej).
 • Opuszczenie wykonywanego kroku i przejścia do następnego kroku.
 • Funkcja automatycznego powtarzania programu i łączenia programów.

Programowalne regulatory temperatury – funkcja oczekiwania na temperaturę dla regulacji programowej.

Nasze regulatory programowalne podczas regulacji programowej umożliwiają niezależne włączenie funkcji oczekiwania dla każdego kroku programu. Działanie funkcji oczekiwania regulatora polega na tym, że regulator podczas regulacji programowej nie przejdzie do wykonywania następnego kroku, jeżeli wartość regulowana nie znajdzie się na koniec kroku w ustawionym przedziale (wartość zadana minus wartości oczekiwania).

Regulatory kaskadowe temperatury – regulacja kaskadowa (master-slave).

Regulator temperatury - regulacja kaskadowa (PID) - https://acse.pl
Regulator temperatury – regulacja kaskadowa

Zaletą regulacji kaskadowej jest możliwość użycia jednocześnie dwóch regulatorów PID, co skutkuje polepszonym rezultatem regulacji. W układzie regulacji kaskadowej regulatory PID pracują taki sposób, że jeden z nich reguluje wartość zadaną, a drugi odpowiada za regulację odchyłki. Jeden regulator PID działa, jako regulator pętli zewnętrznej, która steruje parametrami fizycznymi (np. przepływem). Drugi regulator działa, jako regulator pętli wewnętrznej, odbiera wartość sygnału regulacyjnego z regulatora pętli zewnętrznej, jako wartość zadaną dla regulacji w pętli wewnętrznej (zwykle sterując parametrem, który podlega szybszym zmianom).

 

Regulacja kaskadowa - regulatory kaskadowe temperatury (PID)
Regulacja kaskadowa.

W przypadku stosowania kaskadowej regulacji PID wzrasta częstotliwość pracy regulatora, a co za tym idzie stała czasowa regulowanego obiektu ulega zmniejszeniu. W przypadku kaskadowej regulacji PID regulatorem głównym jest najczęściej regulator PI lub PID, a regulatorem pomocniczym najczęściej jest regulator P.

Programowalny regulator temperatury – regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu interfejsu RS485

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa poprzez wykorzystanie regulatora programowalnego (mastera) z funkcją cyfrowej transmisji wartości zadanej (tzw. SVTC) oraz prostych regulatorów temperatury (sleve) wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Interfejs RS485 umożliwia cyfrową transmisję wartości zadanej z regulatora programowalnego do max 31 regulatorów wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Funkcja ta umożliwia zdalne sterowanie wartością zadaną wielu regulatorów (stref regulacyjnych) z jednego miejsca. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu pracy regulacji.

Uniwersalne regulatory temperatury - regulacja wielostrefowa przy użyciu RS-485
Regulacja wielostrefowa przy użyciu regulatora programowalnego i regulatorów z interfejsem RS-485

Programowalny regulatory temperatury – regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu sygnału analogowego 4…20mA

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa również poprzez wykorzystanie analogowego wyjścia retransmisyjnego (4…20mA) regulatora prowadzącego (retransmisja wartości zadanej) oraz analogowego wejścia zdalnego zadawania regulatorów temperatury odpowiadających za poszczególne strefy grzejne. Rozwiązanie takie umożliwia transmisję wartości zadanej za pomocą sygnału analogowego 4…20mA do pozostałych regulatorów temperatury. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Uniwersalne regulatory temperatury PID - wielostrefowa regulacja temperatury
Wielostrefowa regulacja temperatury przy użyciu regulatora programowalnego i regulatorów z wejściem zdalnego zadawania 4…20mA

Wszystkie oferowane przez firmę Shinko Technos regulatory procesowe posiadają możliwość wyboru za pomocą klawiatury: algorytmu regulacji (PID, PD, PI, P lub ON/OFF), typu czujnika temperatury lub sygnału analogowego, sposobu działania wyjścia regulacyjnego i alarmowego oraz wielu innych parametrów. Większość naszych regulatorów standardowo wyposażone jest w wyjście regulacyjne np. do sterowania procesem grzania lub chłodzenia oraz wyjście zdarzeń (np. do sygnalizacji alarmów, przekroczenia odchyłki lub progu).

Regulatory mikroprocesorowe mogą być wyposażone w wyjście regulacyjne przekaźnikowe (np. do sterowania stycznikami), wyjście napięciowe logiczne 0/12VDC (do sterowania przekaźnikami półprzewodnikowymi SSR), wyjście analogowe napięciowe lub prądowe (do sterowania np. falownikami lub napędami zaworów)) lub wyście trójstawne (servo ON/OFF) składające się z dwóch przekaźników (do regulacji zaworami regulacyjnymi lub przepustnicami (otwieranie – utrzymywanie położenia -zamykanie).

Ponadto regulatory temperatury PID mogą być wyposażone w:

 • dodatkowe wyjście(a) zdarzeń (do sygnalizacji stanów alarmowych),
 • dodatkowe wyjście regulacyjne (do regulacji grzanie/chłodzenie),
 • analogowe wyjście retransmisyjne (do przesyłania wartości regulowanej do innych mierników, wskaźników i rejestratorów temperatury lub systemów),
 • wejścia binarne do sterowania pracą regulatora,
 • wejście zdalnego zadawania służące np. do regulacji kaskadowej.

Nasze kontrolery temperatury mogą być również wyposażone w interfejs komunikacyjny RS232 lub RS485 z protokołem MODBUS ASCII/RTU (do współpracy z panelami dotykowymi HMI, sterownikami PLC, komputerami PC lub systemami SCADA).

Przemysłowe regulatory temperatury PID – pojęcia związane z budową regulatora.

Regulator temperatury – wyjście regulacyjne:

Jest to główne wyjście przeznaczone do sterowania elementami wykonawczymi odpowiadającymi za przebieg procesu regulacji. W zależności od typu regulatora i wymaganego sygnału regulacyjnego dostępne są następujące rodzaje wyjść:

Wyjście przekaźnikowe: Przeznaczone jest do włączania/wyłączania prądu obciążenia elementu wykonawczego (w zależności czy styki wbudowanego przekaźnika są zwarte czy też rozwarte). Podstawową funkcją tego typu wyjścia jest załączanie lub wyłączanie przekaźników elektromagnetycznych (styczników). Dla małego prądu obciążenia, obciążenie może być włączane bezpośrednio za pomocą wbudowanego w regulator przekaźnika. Aby wydłużyć żywotność wbudowanego przekaźnika zalecane jest jednak, aby prąd obciążenia był włączany/wyłączany za pomocą zewnętrznego stycznika.

Biorąc pod uwagę trwałość styków wbudowanego przekaźnika (ok. 200.000 cykli przy obciążeniu znamionowym i ok. 3.000.000 cykli w przypadku zastosowania zewnętrznego stycznika) zalecane jest ustawienie cyklu proporcjonalnego (przełączania) na min. 30s. Gdy cykl proporcjonalności (przełączania) jest ustawiony na 30s, a wymagana dokładność regulacji wynosi 1°C, szybkość procesu nie powinna być większa niż 1°C/30s. Jeśli szybkość procesu regulacji jest większa od tej wartości, funkcja auto-tuningu może nie poprawić rezultatów regulacji. Aby uzyskać pożądany efekt regulacji stała czasowa procesu musi być mniejsza niż wcześniej wymieniona wartość (uwzględniając odpowiedź przejściową i zakłócenia).

Zalety: Jest to najbardziej ekonomicznie opłacalny rodzaj wyjścia, umożliwia przełączanie dużych prądy.
Wady: Jeśli cykl proporcjonalności jest zbyt wąski, może wystąpić wypalanie styków przekaźnika lub ich sklejenie.

Wyjście napięciowe logiczne (do SSR): Wykorzystuje się głównie do sterowania przekaźnikami półprzewodnikowymi (SSR). Ten rodzaj wyjścia stosuje się w większości procesów regulacji temperatury, ponieważ nie jest ograniczona żywotność styków oraz może być zawężany cykl proporcjonalności. Aby zmniejszyć ilość generowanych zakłóceń, zalecane jest stosowanie przekaźników półprzewodnikowy (SSR) załączanych w zerze. Fabryczna wartość cyklu proporcjonalnego (przełączania) dla takiego wyjścia wynosi 3s. Dla regulatorów, których zakres proporcjonalności regulatorów jest ustawiony na 10°C, rozdzielczość regulacji wynosi 0,1°C. Jednak w niektórych procesach o dużej szybkości, gdy zakres proporcjonalności jest większy niż 100°C, rozdzielczość regulacji wyniesie 1°C. Tak, więc, jeśli cykl proporcjonalności zostanie ustawiony poniżej 3s, wynik regulacji może ulec pogorszeniu.

Zalety: Brak styków mechanicznych, nie ma prawie żadnego skrócenia żywotności.
Wada: Może wystąpić uszkodzenie w wyniku przegrzania przekaźnika SRR.

Wyjście prądowe liniowe: Wartość prądowego sygnału regulacyjnego 4…20mA zależy od odchyłki. Wyjście prądowe jest stosowane najczęściej do sterowania elementami wykonawczymi takimi jak tyrystorowe sterowniki mocy, servo-napędy zaworów regulacyjnych i przepustnic, falowniki, itp. Ponieważ rozdzielczość tego typu wyjścia wynosi 12 000, dlatego może być stosowanie do sterowania w różnych procesach przemysłowych, takich jak sterownie procesami temperaturowymi o dużej prędkości, natężeniem przepływu, ciśnieniem itp.

Wyjście napięciowe liniowe: Wartość napięciowego sygnału wyjściowego 0…10V zależy od odchyłki. Wyjście napięciowe posiada podobne cechy i zastosowanie jak wyjście prądowe.

Wyjście open collector: Wyjście to posiada kolektor tranzystora wyprowadzony bezpośrednio do zacisków wyjściowych. Wyjście wymagane podłączania zewnętrznego zasilania oraz przekaźnika elektromagnetycznego.

Wyjście typu servo ON/OFF: Wyjście jest wyposażone w dwa przekaźniki, jeden przekaźnik otwierający, a drugi zamykający. Jeśli któryś ze styków jest uruchamiany to sprawia, że silnik servonapędu zaworu obraca się do przodu lub do tyłu, czyli zawór się otwiera lub zamka. Niektóre regulatory wymagają połączenia z potencjometrem zaworu regulacyjnego (podłączenia sprzężenia zwrotnego). Sprzężenie zwrotne informuje regulator o aktualnym położeniu zaworu. Dostępne są również regulatory, które nie wymagają podłączenia potencjometru jako sprzężenia zwrotnego. Tego typu regulatory posiadają funkcję mierzącą czas pełnego otwarcia i zamknięcia zaworu regulacyjnego.

Wyjście zdarzeń/alarmowe regulatora: Jest to zazwyczaj wyjście przekaźnikowe lub open collector przeznaczone do sygnalizacji stanów alarmowych lub wystąpienie jakiś zdarzeń. Nowoczesne regulatory temperatury i procesu posiadają wyjście(a), którego funkcja jest konfigurowana i może służyć zarówno do sygnalizacji stanów alarmowych (alarmowe) jak i innych zdarzeń (np. zakończanie programu).

Wyjście to również może służyć do sygnalizacji następujących zdarzeń: przepalenia grzałki, przerwania pętli regulacji (uszkodzenia czujnika lub elementu wykonawczego). Może również pełnić rolę wyjścia sygnału czasu, wyjścia zakończenia programu, wyjście timera, itp.

Regulator temperatury – alarm przepalenia grzałki:

Regulatory temperatury mierzą prąd płynący przez obwód grzejny za pomocą zewnętrznego przekładnika prądowego CT. Przez otwór przekładnika prądowego jest przeprowadzony przewód zasilający grzałki. Gdy przez grzałkę płynie prąd, przewód wytwarza pole elektromagnetyczne, które następnie generuje napięcie w przekładniku prądowym. Generowane napięcie jest proporcjonalne do przepływającego przez grzałkę prądu. Następnie prąd ten jest porównywany z ustawioną wartością alarmu przepalenia grzałki.

Jeżeli prąd płynący w obwodzie zasilania grzałki spadnie poniżej ustawionego progu zadziałania alarmu, zostanie uruchomione wyjście alarmu przepalenia grzałki. Za pomocą przekładnika CT może być mierzony tylko prąd zmienny (AC). W przypadku, gdy prąd płynący przez grzałkę jest zbyt mały w porównaniu do prądu nominalnego alarmu (np. prąd grzałki wynosi 0.5A, a przekładnik CT jest na prąd znamionowy 5A (jedna dziesiąta prądu znamionowego), to przewód zasilania grzałki należy przełożyć przez otwór przekładnika CT dwa lub trzy razy. W ten sposób mierzony prąd może być podwojony lub potrojony. Dla grzałek 3-fazowych wymagane jest zainstalowanie dwóch przekładników (CT), po jednym na każdej z dwóch faz.

Regulator temperatury – alarm przerwania pętli regulacji:

Regulator temperatury aktywuje alarm przerwania pętli regulacji, gdy wartość regulowana nie wzrośnie w ustawionym czasie o ustawioną wartość, mimo że na wyjściu utrzymuje się maksymalny sygnał regulacyjny (odwrotnie dla chłodzenia) lub wyjście jest włączone. Alarm będzie również aktywowany, gdy wartość regulowana nie spadnie w ustawionym czasie o ustawioną wartość, mimo że na wyjściu na wyjściu utrzymuje się minimalny sygnał regulacyjny (odwrotnie dla chłodzenia) lub wyjście jest wyłączone.

Regulator temperatury – wyjście regulacyjne typu grzanie/chłodzenie 

Opcjonalnie regulatory temperatury mogą być wyposażone w dodatkowe wyjście regulacyjne, którego działanie jest odwrotne do działania głównego wyjścia regulacyjnego i służy do sterowania chłodzeniem. Dla wyjścia chłodzenia mogą zostać wybrane różne charakterystyki chłodzenia np. chłodzenie powietrzem, wodą lub olejem. Działanie wyjść regulacyjnych grzania i chłodzenia może nachodzić na siebie (ze strefą pokrycia) lub też może być rozdzielone (ze strefą martwą). Dostępne typy wyjść sterujących chłodzeniem są zazwyczaj takie same jak dla wyjścia grzania tzn. przekaźnikowe, napięciowe logiczne (do SSR) oraz analogowe liniowe (prądowe lub napięciowe).

Regulator temperatury – analogowe wyjście retransmisyjne

Opcjonalnie regulatory temperatury mogą być wyposażone w liniowe wyjście analogowe przeznaczone do retransmisji wartości mierzonej, wartości zadanej, sygnału regulacyjnego lub odchyłki do innych urządzeń (np. mierników lub rejestratorów). Dostępne są wyjścia prądowe 0/4…20mA lub napięciowe 0…1V, 1…5V, 0…10V).

Regulator temperatury – interfejs komunikacyjny

Opcjonalnie regulatory temperatury mogą być wyposażone interfejs komunikacyjny RS232 lub RS485 (z protokołem producenta lub Modbus RTU/ASCII) przeznaczony do komunikacji z komputerami PC, sterownikami PLC, panelami HMI czy też z systemami SCADA. Umożliwia to zdają konfigurację urządzeń, monitoring oraz archiwizację przebiegu regulowanego procesu.

Regulator temperatury – wyjście cyfrowej transmisja wartości zadanej (SVTC)

Regulatory temperatury mogą być wyposażone w opcjonalną funkcję cyfrowej transmisji wartości zadanej. Umożliwia to transmisję wartości zadanej w postaci cyfrowej z regulatora programowalnego do max 31 regulatorów wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Funkcja ta umożliwia zdalne sterowanie nastawami wielu regulatorów (stref regulacyjnych) z jednego miejsca.

Wielofunkcyjny regulator temperatury (termoregulator, sterownik) - wielostrefowa regulacja programowa
Regulatory temperatury PID – wielostrefowa regulacja programowa

Regulator temperatury – wejście zdalnego zadawania

Regulatory temperatury (termoregulatory, sterowniki) mogą być również wyposażone w opcjonalne wejście analogowe (napięciowe 1…5V lub prądowe 4…20mA) przeznaczone jest do zdalnego zadawania wartości zadanej procesu. Opcja ta jest najczęściej wykorzystywana podczas regulacji kaskadowej, gdzie analogowy sygnał regulacyjny z jednego regulatora jest sygnałem wartości zadanej dla drugiego regulatora lub też, gdy wartość procesu regulacji jest zadawana sygnałem analogowym z innych urządzeń (np. sterownika PLC).

Regulator temperatury – wejścia binarne (cyfrowe)

Cyfrowe sterowniki temperatury mogą być wyposażone beznapięciowe wejścia binarne przeznaczone są do zdalnego sterowania pracą regulatora za pomocą sygnałów logicznych. Wejścia binarne mogą służyć m.in. do:

 • Sterowania pamięcią nastaw (zdalny wybór wcześniej zapisanej wartości zadanej)
 • Włączania/wyłączania wyjścia regulacyjnego
 • Przełączania sposobu działania wyjścia regulacyjnego (z grzania na chłodzenie i odwrotnie)
 • Włączenia wymuszonej wartości sygnału regulacyjnego
 • Przełączania pomiędzy regulacją ręczną i automatyczną
 • Uruchamiania regulacji programowej
 • Zatrzymania całkowania
 • Uruchamiania funkcji timera, itp.

Regulator temperatury – wyjście zasilania

Elektroniczne regulatory temperatury i sterowniki mogą być również wyposażone w opcjonalne wyjście zasilania 24VDC (30mA). Wyjście to przeznaczone jest do zasilania przetworników (2- przewodowych) współpracujących regulatorem. Umożliwia to bezpośrednie zasilanie podłączonego do regulatora przetwornika np. przetwornika wilgotności, przetwornika ciśnienia, itp.

W naszej ofercie znajdują się różnego rodzaju przemysłowe regulatory temperatury, elektroniczne termoregulatory PID, kontrolery temperatury, regulatory programowalne oraz cyfrowe kontrolery temperatury japońskiej firmy Shinko Technos są to gównie regulatory tablicowe (do zabudowy na drzwiczkach szaf i tablic sterowniczych) jaki i mikroprocesorowe regulatory temperatury i termoregulatory na szynę DIN.

Zobacz również inne elektroniczne i wielofunkcyjne urządzenia, w tym: regulatory temperatury z algorytmem PIDuniwersalne termoregulatory, przemysłowe kontrolery temperatury i procesu, programowalne regulatory do wypału ceramikicyfrowe mierniki temperaturyprzetworniki wilgotności oraz wielokanałowe i uniwersalne rejestratory temperatury znajdujące się w naszej ofercie.

Przemysłowe regulatory temperatury PID – główne zastosowania przemysłowych regulatorów temperatury i procesu.

Oferowane regulatory temperatury ze względu na swoje funkcje i możliwości mogą znaleźć szereg zastosowań w różnych urządzeniach, aplikacjach przemysłowych, laboratoryjnych i nie tylko. Głównie nasze regulatory temperatury i regulatory procesowe znajdują zastosowane w:

Powyższe informację, a także pozostałe materiały zawarte na naszych podstronach mają na celu przede wszystkim przedstawienie podstawowych informacji i poszerzenie wiedzy na temat regulatorów temperatury, budowy regulatora, metod regulacji temperatury i innych wielkości procesowych, a także zastosowania. Ponadto powyższe informacje miały również odpowiedzieć ma często stawiane pytania związane z sterowaniem i regulacją temperatury, np.:

A także wiele innych. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na naszej stronie!!!

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. to nowoczesna i szybko rozwijającą się firma o uznanej renomie na rynku polskim oraz zagranicznym. Obszar działalności firmy obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację oraz inne obszary gospodarcze. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość oferowanego asortymentu. Firma zatrudnia przede wszystkim wysoko wykwalikowanych pracowników, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył m.in. w dawnej Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). Siedziba firmy mieści się w Krakowie, ale obszar działalności obejmuje cały kraj i nie tylko. ACSE Sp. z o.o. produkuje  głównie przemysłowe czujniki temperatury i termopary, a także posiada w swojej sprzedaży różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory oraz przetworniki sygnału i procesów przemysłowych. Z naszych urządzeń korzystają przede wszystkim działy automatyki, utrzymania ruchu oraz energetyki w wielu różnych zakładach przemysłowych i nie tylko.

Dane kontaktowe

0
  0
  Zapytania
  Brak zapytańPowrót