Regulatory temperatury BCS2, BCR2, BCD2

Regulatory temperatury BCS2, BCR2, BCD2 ( Shinko Technos)

Regulatory temperatury z serii BCS2, BCR2, BCD2 to nowa generacja termoregulatorów, regulatorów i kontrolerów o dużych możliwościach i funkcjonalności. Przemysłowe regulatory temperatury przeznaczone są głównie do pomiaru, wyświetlania, kontroli i regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, pH, przewodności, itp. Regulatory umożliwiają bezpośrednie podłączenie czujników Pt100 oraz czujników termoelektrycznych (termopary typu: J, K, N, T, E, R, S, B). Nasze regulatory mikroprocesorowe wyposażone są w uniwersalne wejście pomiarowe, co umożliwia podłączenie oprócz  czujników temperatury (termoregulatory) różnego rodzaju sygnałów analogowych (prądowych i napięciowych). Umożliwia to podłączenie do regulatora różnego rodzaju przetworników wilgotności, temperatury, ciśnienia, poziomu, przepływu, itp. Nasze uniwersalne regulatory temperatury mogą być stosowane do precyzyjnej regulacji temperatury, ciśnienia, wilgotności względnej, poziomu, przepływu, pH, redox (ORP), konduktancji. A także wielu innych wielkości fizycznych i procesowych w różnorodnych procesach technologicznych.

Cyfrowe regulatory procesowe z serii BCS2, BCR2, BCD2 charakteryzują się przede wszystkim małą głębokością zabudowy (60mm) oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem LED (5-cio cyfrowy). Dzięki swoim parametrom i zaimplementowanym funkcjom, możliwe jest zastosowanie uniwersalnych regulatorów do większości typowych zadań regulacji, kontroli oraz stabilizacji temperatury oraz różnych wartości fizycznych i procesowych. Zaimplementowana w regulatorach funkcja automatycznego doboru nastaw (auto-tuning PID) pozwala to na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji, nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na temat procesu regulacji. Nasze uniwersalne regulatory procesowe wyposażone w nowy algorytm regulacji 2DOF PID. Jest to nowy algorytm regulacji PID o dwóch stopniach swobody, który poprawia charakterystykę układu regulacji oraz tłumi zakłócenia pojawiające się po zmianie wartości zadanej.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury z serii BCS2, BCR2, BCD2 posiadają uniwersalne wejście pomiarowe, przeznaczone do współpracy zarówno z czujnikami rezystancyjnymi (Pt100), czujnikami termoelektrycznymi (termoparami np. J, K, N, T, R, S, B) jak i sygnałami analogowymi (prądowymi 0/4-20mA oraz napięciowymi 0-1V, 1-5V lub 0-10V). Wybór typu wejścia, metody regulacji, zakresu wskazań, funkcji wyjść, parametrów alarmów odbywa się za pomocą klawiatury znajdującej się na panelu czołowym lub za pomocą komputera. Regulatory temperatury posiadają dwa duże i czytelne wyświetlacze cyfrowe LED. Górny wyświetlacz regulatora wyświetla wartość mierzoną (PV) lub kod nastawy w trybie nastaw, natomiast dolny wyświetlacz wskazuje wartość zadaną (SV) lub wartość nastawy w trybie nastaw. Elektroniczne regulatory temperatury posiadają również kontrolki do kontroli działania wyjść regulatora jak i stanu regulacji.

Nasze regulatory (termoregulatory) mają możliwość wyboru przez użytkownika metody regulacji i kontroli procesu. Domyślnie regulatory temperatury ustawione są na regulację PID (z funkcją automatycznego doboru nastaw). Regulatory temperatury Shinko dostępne są z następującymi algorytmami regulacji: PD, PI, P oraz ON/OFF (włącz/wyłącz) z ustawianą histerezą. Elektroniczne regulatory PID z serii BCS2, BCR2 i BCD2 zostały wyposażone również w nowy algorytm regulacji PID typu 2DOF. Jest to algorytm regulacji, podobny do regulacji PID tylko o dwóch stopniach swobody.

Regulatory mogą być wyposażone w różne typy wyjść regulacyjnych. Regulatory mogą mieć wyjście regulacyjne przekaźnikowe służące do sterowania np. stycznikami, wyjście napięciowe (logiczne 0/12V) do sterowania przekaźnikami półprzewodnikowymi (SSR) oraz wyjście analogowe (napięciowe lub prądowe). Analogowe wyjście regulacyjne: prądowe lub napięciowe może być wykorzystywane do sterowania falownikami, zaworami regulacyjnymi, tyrystorowymi sterownikami mocy, itd. Każdy regulator temperatury standardowo wyposażony jest w przekaźnikowe wyjście alarmowe lub zdarzeń, do kontroli i sygnalizacji stanów alarmowych lub różnego rodzaju zdarzeń.

Nasze cyfrowe regulatory temperatury z serii BCS2, BCR2, BCD2 są również prostymi regulatorami programowalnymi. Regulatory programowalne wyposażone są w funkcję rampy oraz funkcję regulacji programowej. Funkcja rampy umożliwia ustawienie prędkości narastania lub opadania wartości regulowanej w czasie (np. łagodny start lub łagodne dojście do nowo ustawionej temperatury). Funkcja regulacji programowej umożliwia natomiast zastosowanie regulatorów temperatury do prostej regulacji programowej (wg. krzywej programowej), jako regulatory programowalne. Regulacja programowa (wg ustawionej krzywej programowej) może się składać maksymalnie z 9 kroków (odcinków czasowych). Na ustawienie programu regulatora składają się z ustawienia temperatury dla poszczególnych kroków (wartości do której regulator ma dojść na końcu danego kroku), czasy trwania poszczególnych kroków (czasu w którym regulator ma dojść do wartości zadanej) i funkcja oczekiwania.

Funkcja oczekiwania zapobiega przejściu regulatora programowalnego do realizacji następnego kroku, podczas gdy różnica pomiędzy temperaturą zadaną, a temperaturą na końcu kroku nie znajduje się w ustawionym przedziale oczekiwania. Ustawiony przedział ten musi być osiągnięty na końcu kroku, aby regulator mógł przejść do realizacji następnego kroku (odcinka). Funkcja oczekiwania może być włączana dla każdego kroku niezależnie. Regulator może być również wyposażony w dodatkowe wyjście regulacyjne (tzw. wyjście grzanie/chłodzenie). W takim przypadku jedno wyjście regulacyjne steruje grzaniem, natomiast drugie wyjście regulacyjne steruje chłodzeniem (tzw. regulacja grzanie/chłodzenie). Regulator temperatury posiada wbudowane trzy charakterystyki chodzenia, chłodzenie powietrzem, olejem oraz wodą.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu BCS2, BCR2, BCD.

Opcjonalnie regulatory temperatury mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje zwiększające możliwości użytkowe regulatorów:

 • wejścia binarne (cyfrowe) do zdalnego sterowania pracą regulatora temperatury, np.:
  • zdalne przełączanie wartości zadanych regulacji (SV1, SV2, SV3, SV4)
  • zdalne wyłączenie/włączenie wyjścia regulacyjnego
  • zdalna zmiana sposobu działania regulatora (regulacja wprost (chłodzenie) i odwrotna (grzanie))
  • zdalne załączenie nastawionej wartości sygnału regulacyjnego regulatora temperatury
  • zdalne przełączanie regulacji pomiędzy regulacją automatyczną oraz ręczną i vice versa
  • zdalne przełączanie metody zadawania wartości zadanej procesu (SV) pomiędzy zadawaniem zdalnym i lokalnym
  • zdalne rozpoczęcie i zatrzymanie regulacji programowej
  • zdalne wstrzymanie regulacji programowej
  • zdalne opuszczenie wykonywanego kroku regulacji programowej i przejście do następnego kroku
  • zdalne wstrzymanie działania całkującego
 • dodatkowe wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie lub wyjście alarmowe/zdarzeń
 • wyjście alarmu przepalenia grzałki do sygnalizacji uszkodzenia obwodu grzejnego
 • interfejs komunikacyjny RS-485 (z protokołem producenta (Shinko), Modbus RTU lub Modbus ASCII)
 • analogowe wejście zdalnego zadawania, do zdalnego ustawiania wartości zadanej regulacji (SV) za pomocą zewnętrznego sygnału prądowego 4-20mA
 • analogowe wyjście retransmisyjne do retransmisji wartości regulowanej, wartości zadanej lub wartości sygnału regulacyjnego za pomocą sygnału prądowego 4-20mA
 • wyjście zasilania do zasilania różnych czujników i przetworników.

Nasze elektroniczne regulatory temperatury i procesu z serii BCS2, BCR2, BCD2 umożliwiają:

 • wybór elementu pomiarowego (typu czujnika temperatury lub sygnału analogowego),
 • wybór sposobu działania wyjścia zdarzeń/alarmowego,
 • limitowanie prędkości zmian wyjścia,
 • zmianę działania wyjścia z grzania na chłodzenie i odwrotnie,
 • miękki start regulacji, rampa, regulacja programowa, automatyczna kompensacja zimnych końców termopar, filtr cyfrowy, funkcja korekcji charakterystyki wejścia, itp. wg potrzeb użytkownika.
Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2.
Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2.

Tablicowe kontrolery temperatury i procesu z serii BCS2, BCR2, BCD2 mogą być konfigurowane tradycyjnie za pomocą klawiatury lub też zdalnie za pomocą komputera PC. Oprogramowanie SWM-BCx01M umożliwia zdalną konfigurację regulatora, kontrolę, rejestrację oraz monitoring procesu regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, itp.

Opcjonalnie każdy regulator temperatury może zostać wyposażony w funkcję komunikacji szeregowej RS-485 (protokół Modbus ASCII/RTU). Umożliwia to łatwą integrację naszych regulatorów ze sterowniami PLC, panelami dotykowymi HMI oraz systemami SCADA. Nasze kontrolery temperatury BCS2, BCR2, BCD2 często są używane wraz ze sterownikami PLC. W takim przypadku kontrolery temperatury BCx2 odpowiadają za regulację lokalną procesu, a sterownik PLC prowadzi nadzór nad całym procesem. Powoduje to obniżenie koszów całego systemu oraz zwiększenie niezawodności i dokładności regulacji, a także prędkości działania całego układu regulacji.

Nasze regulatory temperatury stosowane są przede wszystkim do pieców i linii do obróbki cieplnej (hartowania, odpuszczania, przesycania, starzenia, wyżarzania i normalizowania), pieców do topienia metali i szkła, maszyn odlewniczych, wanien galwanicznych (do nakładania powłok galwanicznych), maszyn pakujących, wtryskarek i wytłaczarek do tworzyw sztucznych i gumy, autoklawów, komór wędzarniczych i wylęgowych, inkubatorów, itp. Regulatory PID stosowane są w różnych gałęziach przemysłu: ciepłownictwie, energetyce, przemyśle farmaceutycznym, przemyśle spożywczym, przemyśle motoryzacyjnym i lotniczy, wentylacji i klimatyzacji, itp.

Regulacja wielostrefowa przy wykorzystaniu elektronicznych regulatorów temperatury BCS2, BCR2 i BCD2.

Przemysłowe regulatory temperatury i procesów z serii BCS2, BCR2, BCD2 mogą również pracować w układzie master/slave współpracując z regulatorami programowalnymi Shinko Technos. Co umożliwia regulację wielokanałową (wielostrefową procesu), regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 mogą pełnić funkcję slavea, natomiast programowalne regulatory temperatury PCB1 lub PCA1 pełnią funkcję mastera. Regulatory programowalne PCB1 lub PCA1 są masterami i służą do prowadzenia i kontroli całego procesu regulacji. Regulatory programowalne wysyłają cyfrowo wartość zadaną temperatury do regulatorów z interfejsem RS485. Taki układ umożliwia obsługę i kontrolę procesu regulacji z jednego miejsca oraz wielostrefową regulację programową. Funkcja ta umożliwia sterowanie procesem regulacji temperatury za pomocą regulatora programowalnego (mastera) i max 31 regulatorów temperatury z serii BCx2 .

Regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu interfejsu RS485

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa poprzez wykorzystanie regulatora programowalnego (mastera) z funkcją cyfrowej transmisji wartości zadanej (tzw. SVTC) oraz prostych regulatorów temperatury (sleve) wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Interfejs RS485 umożliwia transmisję wartości zadanej w postaci cyfrowej z regulatora programowalnego do max 31 regulatorów wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Funkcja ta umożliwia zdalne sterowanie wartością zadaną wielu regulatorów (stref regulacyjnych) z jednego miejsca. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Regulacja wielostrefowa przy użyciu RS-485
Regulacja wielostrefowa przy użyciu RS-485

Regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu sygnału analogowego 4…20mA

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa również poprzez wykorzystanie funkcji analogowego wyjścia retransmisyjnego (4…20mA) regulatora prowadzącego (retransmisja wartości zadanej) oraz analogowego wejścia zdalnego regulatorów temperatury odpowiadających za poszczególne strefy grzejne. Rozwiązanie takie umożliwia transmisję wartości zadanej za pomocą sygnału analogowego 4…20mA do pozostałych regulatorów temperatury. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Regulacja wielostrefowa przy użyciu sygnału 4...20mA

 

Poszczególne regulatory z serii BCS2, BCR2 i BCD2 różnią się głównie wielkością zabudowy (otworu montażowego), wielkością wyświetlaczy i klawiszy. I tak regulator temperatury BCS2 to regulator o wymiarach 48x48x68mm (1/16DIN), regulator BCR2 to regulator o wymiarach 48x96x68mm (1/8DIN). Natomiast regulator temperatury z serii BCD2 to regulator o wymiarze 96x96x68mm (1/4DIN). Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 po wyłączeniu wyświetlacza wartości zadanej (SV) mogą być używane również jako cyfrowe wskaźniki i mierniki temperatury.

Oprócz regulatorów z serii BCS2, BCR2 i BCD2  posiadamy również inne regulatory temperatury. W naszej ofercie dostępne są również regulatory programowalne (tzw. programatory temperatury),  regulatory trójstawne (tzw. serwo ON/OFF). Regulatory trójstawne wyposażone są w specjalny algorytm regulacji (otwieraj-utrzymuj-zamykaj) do sterowania trójpołożeniowego napędami zaworów i przepustnic. Oprócz regulatorów temperatury do zabudowy tablicowej (tzw. regulatory panelowe) oferujemy regulatory do montażu na szynie DIN (regulatory na szynę).

Regulatory temperatury to inaczej: termoregulatory, kontrolery temperatury, sterowniki temperatury, termoregulatory, termostaty, itp.

 

Zobacz również mierniki temperatury i inne kontrolery i termoregulatory produkowane przez firmę Shinko Technos.

Zobacz również nasze rejestratory temperatury i procesów.