Regulatory temperatury BCS2, BCR2, BCD2

Regulatory temperatury BCS2, BCR2, BCD2 ( Shinko Technos)

Elektroniczne regulatory temperatury z serii BCS2, BCR2, BCD2 to nowa generacja prostych, a zarazem uniwersalnych regulatorów temperatury i procesu o dużych możliwościach i funkcjonalności japońskiej firmy Shinko Technos. Przemysłowe regulatory temperatury przeznaczone są głównie do pomiaru, wyświetlania, kontroli i regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, pH, przewodności, itp. Do naszych uniwersalnych regulatorów można bezpośrednio podłączyć rezystancyjne czujniki temperatury (Pt100) oraz termoelektryczne czujniki temperatury (termopary typu: J, K, N, T, E, R, S, B). Regulatory temperatury wyposażone są w uniwersalne wejście pomiarowe, co umożliwia podłączenie oprócz  czujników temperatury (termoregulatory), różnego rodzaju sygnałów analogowych (prądowych i napięciowych). Umożliwia to podłączenie do regulatora różnego rodzaju przetworników wilgotności, temperatury, ciśnienia, poziomu, przepływu, itp. Dlatego nasze uniwersalne regulatory temperatury i procesu mogą być stosowane do precyzyjnej regulacji temperatury, ciśnienia, wilgotności względnej, poziomu, przepływu, pH, redox (ORP), konduktancji. A także wielu innych wielkości fizycznych i procesowych w różnorodnych procesach technologicznych.

Cyfrowe regulatory procesowe z serii BCS2, BCR2, BCD2 charakteryzują się przede wszystkim małą głębokością zabudowy (60mm) oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem LED (5-cio cyfrowy). Dzięki swoim parametrom i zaimplementowanym funkcjom, możliwe jest zastosowanie uniwersalnych regulatorów do większości typowych zadań regulacji, kontroli oraz stabilizacji różnych wartości fizycznych i procesowych. Zaimplementowana w regulatorach funkcja automatycznego doboru nastaw (auto-tuning PID) pozwala to na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji, nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na temat procesu regulacji. Nasze uniwersalne regulatory procesowe wyposażone w nowy algorytm regulacji 2DOF PID. Jest to nowy algorytm regulacji PID o dwóch stopniach swobody, który poprawia charakterystykę układu regulacji oraz tłumi zakłócenia pojawiające się po zmianie wartości zadanej.

Regulator temperatury BCS2.
Regulator temperatury BCS2.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury z serii BCS2, BCR2, BCD2 posiadają uniwersalne wejście pomiarowe, przeznaczone do współpracy zarówno z czujnikami rezystancyjnymi (Pt100), czujnikami termoelektrycznymi (termoparami np. J, K, N, T, R, S, B) jak i sygnałami analogowymi (prądowymi 0/4-20mA oraz napięciowymi 0-1V, 1-5V lub 0-10V). Wybór typu wejścia, metody regulacji, zakresu wskazań, funkcji wyjść, parametrów alarmów odbywa się za pomocą klawiatury znajdującej się na panelu czołowym lub za pomocą komputera. Regulatory tablicowe posiadają dwa duże i czytelne  wyświetlacze cyfrowe LED. Górny wyświetlacz wyświetla regulatora wyświetla wartość mierzoną (PV) lub kod nastawy w trybie nastaw, natomiast dolny wyświetlacz wskazuje wartość zadaną (SV) lub wartość nastawy w trybie nastaw. Elektroniczne regulatory posiadają również kontrolki do sygnalizacji działania wyjść regulatora jak i stanu regulacji.

Nasze regulatory uniwersalne umożliwiają wybór przez użytkownika metody regulacji. Domyślnie regulator temperatury ustawiony jest na regulację PID (z funkcją automatycznego doboru nastaw). Regulatory temperatury Shinko dostępne z następującymi algorytmami regulacji: PD, PI, P oraz ON/OFF (włącz/wyłącz) z ustawianą histerezą. Regulatory elektroniczne z serii BCS2, BCR2 i BCD2 posiadają nowy algorytm regulacji PID typu 2DOF. Jest to algorytm regulacji PID o dwóch stopniach swobody. Regulator może być wyposażony w różne wyjścia regulacyjne. Wyjście przekaźnikowe służące do sterowania stycznikami, wyjście napięciowe (logiczne 0/12V) do sterowania przekaźnikami półprzewodnikowymi (SSR). Natomiast  analogowe regulacyjne: prądowe lub napięciowe może być wykorzystywane do sterowania falownikami, zaworami regulacyjnymi, tyrystorowymi sterownikami mocy, itd. Każdy regulator temperatury standardowo wyposażony jest w przekaźnikowe wyjście alarmowe lub zdarzeń, do sygnalizacji stanów alarmowych lub różnego rodzaju zdarzeń.

Nasze cyfrowe regulatory temperatury BCS2, BCR2, BCD2 są również prostymi regulatorami programowalnymi. Regulatory te wyposażone są standardowo w funkcję rampy oraz funkcję regulacji programowej. Funkcja rampy umożliwia ustawienie prędkości narastania lub opadania wartości regulowanej w czasie (np. łagodny start lub łagodne dojście do nowo ustawionej wartości zadanej). Funkcja regulacji programowej umożliwia natomiast zastosowanie regulatorów temperatury do prostej regulacji programowej (wg. krzywej programowej), jako regulatory programowalne. Regulacja programowa (wg ustawionej krzywej programowej) może się składać maksymalnie z 9 kroków (odcinków czasowych). Ustawienie programu regulatora składa się z ustawień wartości zadanej temperatury dla poszczególnych kroków (wartości do której regulator ma dojść na końcu danego kroku), czasów trwania poszczególnych kroków (czasu w którym regulator ma dojść do wartości zadanej) i wartości oczekiwania.

Funkcja oczekiwania zapobiega przejściu regulatora programowalnego do realizacji następnego kroku, podczas gdy różnica pomiędzy temperaturą zadaną, a temperaturą na końcu kroku nie znajduje się w ustawionym przedziale oczekiwania. Przedział ten musi być osiągnięta na końcu kroku, aby regulator mógł przejść do następnego odcinka. Funkcja oczekiwania może być włączana dla każdego kroku oddzielnie. Regulator może być również wyposażony w dodatkowe wyjście regulacyjne. Jedno wyjście steruje grzaniem, natomiast drugie wyjście steruje chłodzeniem (tzw. regulacja grzanie/chłodzenie). Regulator temperatury posiada zaprogramowane trzy charakterystyki chodzenia, chłodzenie powietrzem, olejem oraz wodą.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu BCS2, BCR2, BCD.

Opcjonalnie regulatory temperatury mogą być wyposażone w poniższe funkcje:

 • wejścia binarne (cyfrowe) do zdalnego sterowania pracą regulatora temperatury, np.:
  • zdalne przełączanie ustawionych wartości zadanych regulacji (SV1, SV2, SV3, SV4)
  • zdalne wyłączenie/włączenie wyjścia regulacyjnego
  • zdalna zmiana sposobu działania regulatora (regulacja wprost (chłodzenie) i odwrotna (grzanie))
  • zdalne włączenie nastawionej wartości sygnału regulacyjnego regulatora temperatury
  • zdalne przełączanie regulacji pomiędzy regulacją automatyczną oraz ręczną i vice versa
  • zdalne przełączanie metody zadawania wartości zadanej procesu (SV) pomiędzy zadawaniem zdalnym i lokalnym
  • zdalne rozpoczęcie i zatrzymanie regulacji programowej
  • zdalne wstrzymanie regulacji programowej
  • zdalne opuszczenie wykonywanego kroku regulacji programowej i przejście do następnego kroku
  • zdalne wstrzymanie działania całkującego
 • dodatkowe wyjście regulacyjne grzanie/chłodzenie lub wyjście alarmowe/zdarzeń
 • wyjście alarmu przepalenia grzałki do sygnalizacji uszkodzenia obwodu grzejnego
 • interfejs komunikacyjny RS-485 (z protokołem producenta (Shinko), Modbus RTU lub Modbus ASCII)
 • analogowe wejście zdalnego zadawania, do zdalnego ustawiania wartości zadanej regulacji (SV) za pomocą zewnętrznego sygnału prądowego 4-20mA
 • analogowe wyjście retransmisyjne do retransmisji wartości regulowanej, wartości zadanej lub wartości sygnału regulacyjnego za pomocą sygnału prądowego 4-20mA
 • wyjście do zasilania przetworników 2-przewodowych (zasilanych w pętli prądowej 4-20mA).

Nasze regulatory elektroniczne temperatury i procesu z serii BCS2, BCR2, BCD2 umożliwiają:

 • wybór elementu pomiarowego (typu czujnika temperatury lub sygnału analogowego),
 • wybór sposobu działania wyjścia zdarzeń/alarmowego,
 • limitowanie prędkości zmian wyjścia,
 • zmianę działania wyjścia z grzania na chłodzenie i odwrotnie,
 • miękki start regulacji, rampa, regulacja programowa, automatyczna kompensacja zimnych końców termopar, filtr cyfrowy, funkcja korekcji charakterystyki wejścia, itp. wg potrzeb użytkownika.
Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2.
Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2.

Tablicowe kontrolery temperatury i procesu z serii BCS2, BCR2, BCD2 mogą być konfigurowane tradycyjnie za pomocą klawiatury lub też zdalnie za pomocą komputera PC, kabla komunikacyjnego CMD-001 (CMC-01) oraz oprogramowania. Standardowe oprogramowanie SWM-BCx01M umożliwia zdalną konfigurację regulatora, rejestrację oraz monitoring procesu regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, itp.

Opcjonalnie każdy regulator temperatury może zostać wyposażony w funkcję komunikacji szeregowej RS-485 wraz konfigurowalnym protokołem komunikacyjnym Modbus ASCII/RTU lub producenta (Shinko). Umożliwia to łatwą integrację naszych regulatorów ze sterowniami PLC, panelami dotykowymi HMI oraz rozproszonymi systemami SCADA. Nasze kontrolery temperatury BCS2, BCR2, BCD2 często są stosowane wraz ze sterownikami PLC. W takim przypadku kontrolery temperatury BCx2 odpowiadają za regulację lokalną procesu, a sterownik PLC prowadzi nadzór nad całym procesem. Powoduje to obniżenie koszów całego systemu oraz zwiększenie niezawodności i dokładności regulacji, a także prędkości działania całego układu regulacji.

Nasze regulatory temperatury stosowane są przede wszystkim do pieców i linii do obróbki cieplnej (hartowania, odpuszczania, przesycania, starzenia, wyżarzania i normalizowania), pieców do topienia metali i szkła, maszyn odlewniczych, wanien galwanicznych (do nakładania powłok galwanicznych), maszyn pakujących, wtryskarek i wytłaczarek do tworzyw sztucznych i gumy, autoklawów, komór wędzarniczych i wylęgowych, inkubatorów, itp. Regulatory procesowe stosowane są w różnych gałęziach przemysłu: ciepłownictwie, energetyce, przemyśle farmaceutycznym, przemyśle spożywczym, przemyśle motoryzacyjnym i lotniczy, wentylacji i klimatyzacji, itp.

Regulacja wielostrefowa przy wykorzystaniu elektronicznych regulatorów temperatury BCS2, BCR2 i BCD2.

Przemysłowe regulatory temperatury i procesów z serii BCS2, BCR2, BCD2 mogą pracować w układzie master/slave współpracując z programowalnymi regulatorami Shinko Technos. Cecha ta umożliwia regulację wielokanałową (wielostrefową procesu), regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 pełnią rolę slave-ów, natomiast programowalne regulatory temperatury PCB1 lub PCA1 pełnią rolę mastera. Regulatory programowalne PCB1 lub PCA1 są masterami i służą do prowadzenia całego procesu regulacji. Regulatory programowalne wysyłają cyfrowo wartość zadaną temperatury do podłączonych za pomocą interfejsu RS485 regulatorów z serii BCS2, BCR2 i BCD2. Taki układ umożliwia obsługę i kontrolę procesu regulacji z jednego miejsca oraz wielostrefową regulację programową. Funkcja ta umożliwia sterowanie procesem regulacji za pomocą jednego regulatora programowalnego (mastera) i max 31 regulatorów temperatury z serii BCx2 .

Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 - regulacja wielostrefowa
Przykład układu regulacji wielostrefowej – regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2

Regulatory przemysłowe z serii BCS2, BCR2 i BCD2 różnią się głównie wielkością zabudowy (otworu montażowego) i ilością i wielkością wyświetlaczy i klawiszy. I tak regulator temperatury BCS2 to regulator o wymiarach 48x48x68mm (1/16DIN), regulator BCR2 to regulator o wymiarach 48x96x68mm (1/8DIN). Natomiast regulator temperatury z serii BCD2 to regulator o wymiarze 96x96x68mm (1/4DIN). Regulatory temperatury zamiennie nazywane są również jako: termoregulatory, kontrolery temperatury, sterowniki temperatury, termostaty, itp. Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 po wyłączeniu wyświetlacza wartości zadanej mogą być używane jako cyfrowe wskaźniki i tablicowe mierniki temperatury.

Oprócz regulatorów z serii BCS2, BCR2 i BCD2  posiadamy również inne regulatory temperatury. W naszej ofercie dostępne są również regulatory programowalne (tzw. programatory temperatury),  regulatory trójstawne (tzw. serwo ON/OFF). Regulatory trójstawne wyposażone są w specjalny algorytm regulacji (otwieraj-utrzymuj-zamykaj) do sterowania trójpołożeniowego napędami zaworów i przepustnic. Oprócz regulatorów temperatury do zabudowy tablicowej (tzw. regulatory panelowe) oferujemy regulatory do montażu na szynie DIN (regulatory na szynę).

Zobacz kartę katalogową regulatorów z serii BCS2, BCR2 i BCD2:

Zobacz regulatory temperatury z serii BCS2, BCR2 i BCD2 oraz pozostałe termoregulatory produkowane przez firmę Shinko Technos.