Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności serwisu https://acse.pl ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla naszych klientów.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu https://acse.pl jest firma ACSE sp. z o.o. wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 3. Dane osobowe klientów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 1. Cel, zakres oraz danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez klienta w naszym serwisie internetowym.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe klientów korzystających z serwisu internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) klienta.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej serwis internetowy (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona).
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających serwis internetowy w następujących celach:
  • identyfikacji klientów jako zalogowanych w serwisie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zapytania lub zamówienia;
  • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zapytania/zamówienia;
  • dostosowywania zawartości strony serwisu internetowego do indywidualnych preferencji klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z serwisu internetowego;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z serwisu internetowego.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu internetowego.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz serwis internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 6. Administrator przetwarza również dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z serwisu internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę serwisu internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w serwisie internetowym danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku udzielenia przez klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów administratora zgoda może być odwołana w każdej chwili.
 4. W przypadku, gdy administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres biuro@acse.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego serwisu internetowego.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.