Przetworniki ciśnienia, różnicy ciśnień i poziomu – pomiar ciśnienia

Przetworniki ciśnienia, różnicy ciśnień i hydrostatyczne sondy poziomu – pomiar ciśnienia względnego, absolutnego, różnicy ciśnień oraz poziomu.

Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień
Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień

Przetworniki ciśnienia i poziomu: pomiary ciśnienia względnego, absolutnego (barometrycznego), różnicy ciśnień, niskich ciśnień oraz poziomu są obok pomiaru temperatury i wilgotności względnej najczęściej mierzonymi parametrami w większości procesów przemysłowych. Problem pomiaru cienienia i poziomu występuje szczególnie w energetyce, przemyśle chemicznym, spożywczym, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji, a także w wodociągach i kanalizacji.

Ciśnienie w zależności od przyjętego punktu odniesienia może być mierzone, jako ciśnienie bezwzględne (absolutne), ciśnienie względne lub różnica ciśnień. Dla ciśnienia absolutnego punktem odniesienia jest idealna próżnia (zero absolutne). Natomiast ciśnienie względne jest mierzone w odniesieniu do lokalnego ciśnienia atmosferycznego. Przyjmuje się, że ciśnienie atmosferyczne wynosi około 1bar na poziomie morza i maleje wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. Ciśnienie atmosferyczne zależy również od warunków pogodowych. Ciśnienie różnicowe jest miarą różnicy dwóch ciśnień doprowadzonych do króćców pomiarowych czujnika lub przetwornika ciśnienia. Niekiedy mierzy się również ciśnienie atmosferyczne (barometryczne) (przetworniki ciśnienia barometrycznego lub barometry). Przetwornik ciśnienia barometrycznego jest odmianą przetwornika ciśnienia absolutnego z ograniczonym zakresem pomiarowym zazwyczaj do 1100mbar (1200mbar).

Tak naprawdę wszystkie przetworniki ciśnienia są przetwornikami różnicy ciśnień, jeżeli jedna strona czujnika ciśnienia jest połączona do próżni, to mierzone jest ciśnienie bezwzględne (absolutne). Natomiast jeżeli komora jest podłączona do atmosfery to mierzone jest ciśnienie względne (tzw. gauge). Dla pomiaru dużych ciśnień, gdzie wpływ zmiany ciśnienia atmosferycznego może być pominięty stosuje się pomiar tzw. ciśnienia względnego odseparowanego (tzw. nadciśnienia (sealed gauge)). W takim przetworniku jedna strona czujnika ciśnienia jest połączona z komorą pomiarową, w której zamknięte jest ciśnienie atmosferyczne (1bar), natomiast druga strona podłączona jest do mierzonego ośrodka. Rozwiązanie takie upraszcza budowę przetwornika i obniża koszty produkcji (nie ma potrzeby prowadzenia specjalnych przewodów do pomiaru ciśnienia atmosferycznego).

Cieczowe i cyfrowe manometry ciśnienia

Manometry cyfrowe Additel
Manometry cyfrowe Additel

Do pomiaru ciśnienia i różnicy ciśnień stosuję się różne urządzenia, które dzieli się na grupy głównie ze względu na sposób pomiaru i budowy. Najprostszym urządzeniem do pomiaru ciśnienia jest manometr cieczowy dwuramienny (tzw. U-rurka). Jest to rurka szklana lub tworzywa częściowo wypełniona płynem o znanej gęstości (wodą lub specjalnym olejem). Poziomy cieczy w ramionach manometru typu U-rurka zmieniają się proporcjonalnie do różnicy ciśnień podłączonych do obu ramion. Spotyka się również manometry z pochyłą rurką, które ze względu na dużą czułość stosowane są najczęściej do pomiaru niskich ciśnień (np. spadku ciśnienia na filtrach).

W przemyśle oraz do większych ciśnień stosowane są manometry mechaniczne, w których elementem pomiarowym są mieszki, membrany lub rurki Bourdona. Elementy te pod wpływem przyłożonego ciśnienia rozciągają się, wyginają lub rozwijają (rurka Bourdona). Są one połączone ze wskazówką manometru, która gdy element pomiarowy ulega odkształceniu pod wpływem ciśnienia, zmienia się położenie wskazówki na skali, wskazując mierzone ciśnienie.

Najszerszą grupę urządzeń stanowią elektroniczne przetworniki i czujniki ciśnienia, w których na skutek podłączonego ciśnienia zmieniają się parametry elektryczne elementu pomiarowego. Elementem pomiarowym w przetwornikach ciśnienia są zazwyczaj czujniki tensometryczne, piezorezystancyjne, pojemnościowe lub piezoelektryczne.

Tensometryczne czujniki ciśnienia.

Sensory tensometryczne wykorzystują zjawisko zmiany rezystancji przewodnika w wyniku zmiany jego wymiarów spowodowanym działającym ciśnieniem. Jeżeli jakiś przewodnik jest ściskany pod wpływem przyłożonego ciśnienia, maleje jego opór elektryczny.  W takich czujnikach do pomiaru ciśnienia używa się zazwyczaj czterech sensorów tensometrycznych. Sensory tworzą mostek pomiarowy (Wheat stone’a). Czujniki tensometryczne mocowane są bezpośrednio na membranie pomiarowej, która pod naporem mierzonego medium ugina się. Ugięcie to powoduje odkształcenie czujników a co za tym idzie zmianę ich rezystancji. Wartość napięcia wyjściowego mostka jest proporcjonalna do ciśnienia odkształcającego membranę. Zaletą czujników tensometrycznych jest odporność na uderzenia oraz wibracje, natomiast wadą niska czułość oraz dokładność pomiaru.

Piezorezystancyjne czujniki i przetworniki ciśnienia

Czujniki ciśnienia piezorezystancyjne- STS AG
Budowa czujników piezorezystancyjnych ciśnienia

Zasada działania piezorezystancyjnych czujników ciśnienia jest podobna do czujników tensometrycznych tzn. wydłużenie lub ściśnięcie elementu pomiarowego wpływa na zmianę rezystancji. Z tym, że czujniki piezorezystancyjne wykonywane są z półprzewodników (krzemu), które pod naciskiem zmniejszają lub zwiększają rezystancję. Zmiana rezystancji jest znacznie większa niż w przypadku czujników tensometrycznych. Dzięki temu czujniki piezorezystancyjne mogą być używane do pomiaru bardzo małych ciśnień. Wadą czujników piezorezystancyjnych jest konieczność kompensacji temperaturowej, mogą również łatwo ulec uszkodzeniu w wyniku kontaktu z mierzonym medium. Sensory piezorezystancyjne wykonywane są, jako mikrostruktury w układzie mostka pomiarowego zintegrowanego membraną.

Membranę pomiarową zabudowuje się w hermetycznej obudowie, a całość umieszczona jest w kolejnej obudowie, która od strony mierzonego medium zamknięta jest drugą membraną. Wolna przestrzeń między membraną pomiarową, a zewnętrzną membraną wypełniona jest specjalną cieczą manometryczną (np. syntetycznym olejem). Dzięki takiej budowie kontakt z mierzonym medium ma wyłącznie membrana zewnętrzna, która uginając się, pośrednio przez ciecz manometryczną wywiera nacisk na membranę czujnika. Piezorezystancyjne czujniki ciśnienia są oprócz manometrów mechanicznych najszerzej stosowaną grupą czujników do pomiaru ciśnienia.

Indukcyjne czujniki ciśnienia i różnicy ciśnień

Indukcyjne czujniki ciśnienia znajdują zastosowanie w przetwornikach do pomiaru ciśnienia i różnicy ciśnień firmy Halstrup-Walcher GmbH. Czujniki zostały zaprojektowane głównie do pomiaru ciśnienia czystego powietrza i  nieagresywnych gazów. Sercem indukcyjnego czujnika ciśnienia jest membrana wykonana z brązu berylowego. Indukcyjne przetworniki przemieszczenia mierzą ugięcie tej membrany bez jej dotykania. Membrana jest umieszczona między dwiema celami pomiarowymi, dzięki czemu może rejestrować zarówno dodatnie, jak i ujemne różnice ciśnień. Cela pomiarowa nie podlega zużyciu wskutek tarcia lub innych odziaływań mechanicznych. Brąz berylowy to bardzo elastyczny materiał. Ma wyjątkową stabilność długoterminową, dobrze zachowuje się w różnych warunkach temperaturowych i oferuje bardzo niską histerezę. W rezultacie przetworniki Halstrup-Walcher nadają się do wykonywania pomiarów niskich ciśnień, nawet kilku paskali.

Budowa indukcyjnych czujników ciśnienia i różnicy ciśnień Halstrup Walcher

 • System podwójnej przepustnicy, wysyła sygnał różnicowy, który jest linearyzowany przez elektronikę. Znajduje zastosowanie głównie w wysokiej jakości przetwornikach różnicy ciśnień i manometrach cyfrowych.
Czujnik różnicy ciśnień Halstrup-Walcher (budowa)
Czujnik różnicy ciśnień Halstrup-Walcher (budowa)
 • Transformator różnicowy (LVDT) zapewnia doskonałą liniowość i jest używany głównie w urządzeniach do kalibracji ciśnienia. Do podstawowych zastosowań stosuje się również precyzyjną celę pomiarową piezorezystancyjną.
Czujnik różnicy ciśnień Halstrup-Walcher (budowa)
Czujnik różnicy ciśnień Halstrup-Walcher (budowa)

Zalety czujników ciśnienia do pomiaru ciśnienia Halstrup-Walcher

 • Idealne dla małych zakresów pomiarowych.
 • Wyjątkowa długoterminowa stabilność gwarantuje niezawodną pracę przez wiele lat.
 • Bezwzględna stabilność punktu zerowego.
 • Wysoka odporność na przeciążenia.
 • Idealne do pomiaru nadciśnienia, podciśnienia i różnicy ciśnień.
 • Do symetrycznych lub asymetrycznych zakresów pomiarowych.
 • Rozdzielenie dwóch połączonych stron zapewnia brak mieszania medium mierzonego.
Zakresy pomiarowe różnicy ciśnień
Zakresy pomiarowe różnicy ciśnień

Pojemnościowe czujniki i przetworniki ciśnienia

W czujnikach pojemnościowych membrana pomiarowa pokryta jest warstwą materiału przewodzącego i stanowi jedną z okładzin kondensatora. Gdy się ugina pod wpływem mierzonego ciśnienia, zmniejsza się odległość pomiędzy nią, a elektrodą nieruchomą, powoduje to wzrost pojemności. Sensory pojemnościowe charakteryzuje duża czułość, dzięki czemu są używane do pomiaru małych ciśnień. Zaletami czujników pojemnościowych są również duża wytrzymałość na przeciążenie oraz większa stabilność długoterminowa w porównaniu do czujników tensometrycznych i piezorezystancyjnych ale są znacznie droższe.

Piezoelektryczne czujniki i przetworniki ciśnienia

W czujnikach piezoelektrycznych pod wpływem mierzonego ciśnienia na powierzchni elementu pomiarowego wykonanego z półprzewodnika (kwarcu) pojawiają się ładunki elektryczne, które są mierzone. Zakres zastosowania sensorów piezoelektrycznych jest jednak ograniczony.

Elektroniczne przetworniki ciśnienia

Elektroniczne przetworniki ciśnienia wyposażone są w jedne z powyższych czujników ciśnienia oraz układu elektronicznego przetwarzającego mierzone ciśnienie na sygnał analogowy. Dostępne są przetworniki ciśnienia z wyjściem analogowym prądowym 4…20mA (zasilane z pętli prądowej) i 0…20mA lub wyjściem napięciowym 0…5/10V. Dostępne są również przetworniki ciśnienia z wyjściem cyfrowym np. z interfejsem RS-485 (ModBus RTU), HART lub ProfiBus PA. Zaletą przetworników ciśnienia z wyjściem cyfrowym jest transmisja wartości mierzonych na duże odległości bez dodatkowego błędu spowodowanego rezystancją linii podłączeniowej oraz zakłóceniami urządzeń oraz możliwość zawężenia zakresu pomiarowego, co zwiększa dokładność i rozdzielczość mierzonego ciśnienia.

Przetworniki poziomu i sondy hydrostatyczne

Przetworniki poziomu i sondy hydrostatyczne poziomu są to przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień, które służą do pomiaru poziomu, głębokości, objętości cieczy, itp. Hydrostatyczne przetworniki ciśnienia przeznaczone są do pomiaru poziomu w zbiornikach otwartych, studniach, odwiertach, jeziorach, rzekach, oczyszczalniach ścieków oraz stacjach uzdatniania wody. Jedna strona takiego przetwornika ciśnienia mierzy ciśnienie wywierane przez słup cieczy, w której jest zanurzony przetwornik. Natomiast druga strona mierzy ciśnienia atmosferyczne z którym jest połączona za pomocą specjalnego przewodu ciśnieniowego. Hydrostatyczne przetworniki poziomu pracuje całkowicie zanurzony w mierzonym medium, wyprowadzone ma tylko przewody sygnałowe i rurkę do pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Wysokość słupa cieczy, która znajduje się nad membraną pomiarową przetwornika jest mierzonym poziomem.

Dokładność (niepewność) pomiarowa przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień

Na dokładność (niepewność) mierzonej wartości ciśnienia ma wpływ wiele elementów: szerokość zakresu pomiarowego, dokładność przetwornika, temperatura, itp. Stopień niepewności pomiaru jest wartością statystyczną, która uwzględnia „wpływ błędów” samego urządzenia pomiarowego, jak również inne czynniki wpływające na pomiar ciśnienia (np. temperatura). Niepewność obejmuje również margines błędu odniesienia podczas kalibracji w procesie produkcyjnym. O ile nie wskazano inaczej, margines błędu jest zawsze podawany w odniesieniu do standardowej niepewności pomiaru powiększonej o współczynnik k = 2 (prawdopodobieństwo pokrycia 95%).

Przykład: Przetwornik różnicy ciśnień P26 oferuje stopień niepewności pomiaru ±0,2% wartości maksymalnej (wartość maksymalna oznacza górną wartość zakresu pomiarowego). Dla ustawionego zakresu pomiarowego np. 0…80Pa, należy wziąć pod uwagę maksymalną wartość 80Pa oraz stopnień niepewności pomiaru w odniesieniu do błędu kalibracji +0,3Pa. W tym przykładzie stopień niepewności pomiaru jest obliczany w następujący sposób:

 1. ±0,2% maks. wartość = ± 0,2% x 80Pa = ± 0,16Pa
 2. dodatkowo +0,3Pa margines błędu kalibracji

W tym przypadku całkowity stopień niepewności pomiaru wynosi ±0,46Pa
Jeżeli mierzona jest wartość 60Pa, można zatem założyć z 95% prawdopodobieństwem, że rzeczywista wartość mieści się między 59,54Pa a 60,46Pa.

Niepewność pomiarowa
Niepewność pomiarowa

Praktyczna wskazówka: Górna wartość zakresu używanego czujnika ciśnienia powinna być o ok. 10…30% wyższa niż najwyższa wartość oczekiwanego ciśnienia. Umożliwia to pomiar i rejestrację nieoczekiwanych skoków ciśnienia.

Dodatkowo jeśli przetwornik P26 pracuje w temperaturze innej niż 20°C (typowo) to do obliczenia dokładności należy użyć również współczynnika temperaturowego Dlatego jeśli przetwornik ciśnienia pracuje w temperaturze np. 35°C (to jest o 15°C więcej) należy ten współczynnik uwzględnić w obleczeniu dokładności. Dla przetwornika P26 wartość współczynnika temperaturowego wynosi ±0,03% wartość maks./ K. Dlatego dla ciśnienia 60Pa i temperatury otoczenia wynoszącej 35°C występuje dodatkowy błąd od wpływu temperatury na  zakres pomiarowy, dodatkowy błąd od temperatury wynosi ±0,03% wartości  maks. / K x 60 Pa x 15 K = ± 0,27 Pa.

Praktyczna wskazówka: Jeśli jest to możliwe, przetwornik ciśnienia należy montować w miejscu o stałej temperaturze i zbliżonej do temperatury. Rurki łączące punkty pomiarowe z przetwornikiem ciśnienia mogą mieć kilka metrów długości, o ile nie są narażona na działanie źródeł ciepła.

Parametry i dobór przetworników ciśnienia, różnicy ciśnień i poziomu

Precyzyjne manometry cyfrowe Additel - acse.pl

Najważniejszym parametrem przetworników ciśnienia jest ich zakres pomiarowy, który odpowiada za dokładność pomiaru oraz możliwość zastosowania w danej aplikacji. Do zakresu pomiarowego przypisany jest odpowiedni sygnał analogowy. Sygnał ten jest proporcjonalny do mierzonego ciśnienia. Oznacza to, że np. dla zakresu pomiarowego 0…16bar i sygnału pomiarowego 4…20mA, wartości ciśnienia 0bar odpowiada sygnałowi 4mA oraz dla 16bar wynosi 20mA na wyjściu przetwornika. W pozostałym zakresie pomiędzy 0…16bar sygnał będzie proporcjonalny do mierzonego ciśnienia.

Przetworniki różnicy ciśnień często wykonuję się oprócz charakterystyki liniowej z charakterystyką pierwiastkową. Przetworniki różnicy ciśnień z charakterystyką pierwiastkową stosuje się do pomiaru przepływu. W takim przypadku przetwornik różnicy ciśnień współpracując z elementem spiętrzającym zamontowanym na rurociągu (zwężką pomiarową, rurką uśredniającą, rurką Pittot, kratownicą, itp.).

Zazwyczaj małe przekroczenie zakresu pomiarowego skutkuje tylko wyjściem poza zakres pomiarowy przetwornika, pogorszeniem dokładności i ewentualnie pojawieniem się na wyjściu sygnału alarmowego (23,5mA lub 3,5mA) informującego o przekroczeniu zakresu. Przekroczenie tzw. ciśnienia niszczącego skutkuje zazwyczaj nieodwracalnym uszkodzeniem przetwornika ciśnienia. Zazwyczaj ciśnienie niszczące dla przetwornika ciśnienia wynosi 2 lub 3 krotność zakresu pomiarowego ale jest to różnie dla rożnych przetworników. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę przy doborze odpowiedniego zakresu pomiarowego. Zakres pomiarowy przetwornika nie może być ani za mały ani za duży. Nie zaleca się stosowanie z przetworników ciśnienia o zbyt dużym zakresie pomiarowym w stosunku do potrzeb. Duża szerokość zakresu pomiarowego zmniejsza rozdzielczość pomiaru, a co za tym idzie zmniejsza również dokładność pomiaru. Zakres pomiarowy przetwornika nie powinien być też również zbyt wąski, inaczej przetwornik ciśnienia może zostać uszkodzony lub źle mierzyć w wyniku trwałego odkształcenia membrany pomiarowej.

Podczas doboru przetwornika ciśnienia należy zwrócić uwagę na materiały z jakiego są wykonane elementy przetwornika, zwłaszcza elementy mające kontakt z mierzonym medium. Pod wpływem warunków pracy mogą zmieniać się właściwości materiałów, z których wykonane są elementy przetwornika. Aby uniknąć uszkodzenia należy sprawdzić, czy zakresy temperatury mierzonego medium oraz warunki pracy przetwornika odpowiadają wymaganiom aplikacji.  Przetworniki mogą mierzyć ciśnienie różnych mediów, na przykład gorącej wody oraz pary wodnej w systemach ciepłowniczych, oleju hydraulicznego w urządzeniach hydraulicznych, sprężonego powietrza w instalacjach pneumatycznych oraz różnych substancji chemicznych.

Właściwości chemiczne i fizyczne mierzonego medium mogą mieć wpłynąć na te elementy pomiarowe lub konstrukcyjne przetwornika, które mają kontakt z mierzonym medium. Przykładowo jeżeli mierzone medium będzie reagowało z materiałem membrany, to w wyniku korozji może ona ulec szybkiemu uszkodzeniu. Aby rozszerzyć zakres stosowania przetworników, stosowane są różne rozwiązania konstrukcyjne np. membrany wykonywane są ze stali nierdzewnej pokrytej powłoką ochronną (tworzywem sztucznym (teflonem)). W przypadku przetworników ciśnienia do mediów o dużej lepkości lub tworzących osady wykonuje się przetworniki ciśnienia z membraną czołową lub też membraną wysuniętą. Takie rozwiązania są stosowane głównie w przemyśle chemicznym, spożywczym i farmaceutycznym (np. męczarnie i browary)).

Przetworniki ciśnienia muszą posiadać obudowę odporną na warunki atmosferyczne (wilgotność, temperaturę) oraz mieć odpowiednią wytrzymałość na wibracje i wstrząsy. W strefach zagrożonych wybuchem (np. kopalnych i instalacjach przesyła gazu, zakładach chemicznych) należy stosować przetworniki iskrobezpieczne (EExi) spełniające wymogi normy ATEX.

Przy doborze przetwornika ciśnienia należy oprócz zakresu pomiarowego i rodzaju sygnału analogowego również brać pod uwagę: dokładność, typ przyłącza elektrycznego oraz procesowego. Przyłącze procesowe jest szczególnie ważne w wypadku przetworników ciśnienia używanych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. W takich aplikacjach zalecane są zazwyczaj przyłącza w wykonaniu higienicznym, których konstrukcja zapobiega gromadzeniu się mierzonego medium i osadów oraz ułatwia czyszczenie (m.in. łatwy demontaż, brak martwych stref, możliwość mycia i czyszczenia instalacji).

Sposób montażu przetwornika ciśnienia zależy głownie aplikacji i mierzonego medium. Zalecany jest taki montaż przetwornika, aby zapewniony był swobodny dostęp w celu kontroli, kalibracji, konserwacji, naprawy lub wymiany przetwornika. Przetworniki ciśnienia nie należy montować w miejscach narażonych na silne wibracje i uderzenia.

Podłączenie przetworników do instalacji odbywa się najczęściej za pomocą przewodów impulsowych, które powinny być jak najkrótsze, bez ostrych załamań. Przewody ciśnieniowe muszą też mieć odpowiedni przekrój oraz nachylenie. W instalacjach do pomiaru cieczy lub pary, która może ulec kondensacji, przewody impulsowe należy prowadzić w dół. W taki sposób, aby przetwornik był zamontowany poniżej miejsca pomiarowego. Natomiast przetworniki do pomiaru ciśnienia powietrza i gazów powinny być montowane powyżej miejsca poboru ciśnienia.

Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień stosowane są głównie do pomiaru poziomu, objętości, gęstości, granicy faz jak również przepływu cieczy. Do pomiaru poziomu w zbiornikach otwartych mogą służyć zwykłe przetworniki ciśnienia lub hydrostatyczne sondy poziomu.

Pomiar różnicy ciśnień i regulacji ciśnienia w pomieszczeniach czystych (clean roomach)

Przetworniki ciśnienia, przetworniki różnicy ciśnień stosowane są również do pomiaru ciśnienia i różnicy ciśnień i regulacji ciśnienia w pomieszczeniach czystych (clean room). W pomieszczeniach czystych istotne jest zapobieganie napływowi zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz (z korytarzy lub obszarów o niższej klasyfikacji pomieszczeń czystych). Można to osiągnąć utrzymując ciągłe nadciśnienie w danym pomieszczeniu. Sercem takiego pomiaru jest bardzo precyzyjny przetwornik różnicy ciśnień w bardzo niskim zakresie pomiarowym, może to być urządzenie:

 • Monitor / przetwornik do montażu w ścianie (w puszcze), (np. monitor różnicy ciśnień PUC)
 • Przetwornik do montażu na ścianie (np. przetwornik P26)
 • Przetwornik do montażu w szafie sterowniczej (np. przetwornik P34)

Zgodnie z normą ISO14644, która wymaga ciągłego monitorowania i regulacji ciśnienia we wszystkich pomieszczeniach czystych przyrządy pomiarowe, które są montowane  w pomieszczeniach czystych muszą być regularnie kontrolowane i sprawdzane. Wykluczenie powietrza zawierającego bakterie lub zanieczyszczeń może być sprawą życia lub śmierci, np. w szpitalach, salach operacyjnych itp.. Czystość pomieszczenia można osiągnąć, zapewniając stałe nadciśnienie, tak aby zanieczyszczone powietrze nie mogło dostać się do pomieszczenia z otoczenia.

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych
Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych

W szpitalach i laboratoriach bakteriologicznych często stosuje się również odwrotną zasadę, np. na oddziałach izolacyjnych (izolatkach). Kwarantanna jest kluczem do zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii np. COVID-19. W takim przypadku w pomieszczeniu należy utrzymywać podciśnienie w stosunku do otoczenia, aby zapobiec ucieczce bakterii / wirusów z pomieszczenia.

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (w izolatkach)
Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (wizolatkach)

Znajdujące się w naszej ofercie przetworniki ciśnienia i hydrostatyczne sondy poziomu to głównie przetworniki piezorezystancyjne szwajcarskiej firmy STS AG. Ponadto posiadamy przetworniki niskich ciśnień i różnicy ciśnień niemieckiej firmy Halstrup-Walcher oraz włoskiej firmy Delta Ohm oraz precyzyjne manometry cyfrowe amerykańskiej firmy Additel.

Zobacz również inne nasze urządzenia pomiarowe m.in.: czujniki temperaturymierniki temperatury, regulatory temperatury oraz rejestratory  temperatury.