Elektroniczne rejestratory temperatury – rejestracja temperatury i procesu

Wielokanałowe rejestratory temperatury, wilgotności oraz innych parametrów procesowych.

Przemysłowe rejestratory temperatury
Przemysłowe rejestratory temperatury

Wielokanałowe rejestratory temperatury i procesów przemysłowych to elektroniczne urządzenia do pomiaru, kontroli, monitoringu i rejestracji temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu, przepływu, pH, przewodności i innych parametrów. Nasze elektroniczne rejestratory temperatury znajdują zastosowane głównie w pomiarach różnorodnych procesów technologicznych i przemysłowych, laboratoriach, budownictwie, rolnictwie, itp. Rejestracja temperatury, wilgotności oraz innych wielkości fizycznych i procesowych jest wykonywana w celu kontroli przebiegu procesu produkcyjnego i technologicznego, jakości produktu końcowego, bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska. Pomiar, monitoring oraz rejestracja różnych parametrów procesowych (w tym temperatury) może odbywać się przy wykorzystaniu różnorodnych urządzeń pomiarowych i rejestrujących. Są to różnego typu elektroniczne mierniki z rejestracją, cyfrowe skanery oraz przemysłowe rejestratory temperatury i procesu.

Rejestratory wielokanałowe możemy podzielić ze względu na sposób zapisu mierzonych parametrów na: rejestratory papierowe (rejestratory z zapisem na papierze) oraz rejestratory bezpapierowe (elektroniczne rejestratory wewnętrzną pamięcią lub z zapisem na karcie pamięci (dataloggery)) oraz inne systemy pomiarowe. Ze względu na sposób przesyłania pomiarów, rejestratory dzieli się na rejestratory tradycyjne (pomiary przesyłanie za pomącą standardowych przewodów sygnałowych) oraz rejestratory bezprzewodowe (z komunikacją radiową). Rejestratory bezprzewodowe mogą przesyłać dane pomiarowe bezprzewodowo, za pomocą komunikacji radiowej, Wi-Fi, Ethernetu, GSM lub sieci LoRaWan (IoT).

Mierzone parametry za pomocą wielokanałowych rejestratorów

Najczęściej mierzonym oraz rejestrowanym parametrem jest temperatura. Oprócz temperatury nasze rejestratory umożliwiają pomiar, kontrolę oraz rejestrację różnych innych parametrów t.j.: wilgotność względna powietrza (rejestratory wilgotności), ciśnienie oraz różnica ciśnień (rejestratory ciśnienia), przepływ cieczy i gazów (rejestratory przepływu), pH (rejestratory pH), przewodność (rejestratory przewodności i konduktancji), parametry meteorologiczne (prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne, opady atmosferyczne, natężenie promieniowania słonecznego, temperatura powietrza i gruntu, wilgotność gruntu, itp.). Rejestratory mogą również rejestrować różne sygnały analogowe (prądowe i napięciowe), co daje możliwość pomiaru i rejestracji prawie wszystkich parametrów procesowych i fizycznych.

Sposób zapisu mierzony i rejestrowanych danych

Nasze mikroprocesorowe rejestratory różnią się sposobem zapisu danych oraz prezentacji mierzonych i rejestrowanych parametrów. Są to głównie różnego rodzaju rejestratory z zapisem na papierze (składanej taśmie papierowej (tzw. rejestratory papierowe)), rejestratory bezpapierowe (rejestratory wideograficzne, rejestratory ekranowe (z ekranem dotykowym)), przenośne mierniki z rejestracją oraz inne rejestratory w obudowach przenośnych (dataloggery z zapisem danych w pamięci wewnętrznej lub na karcie pamięci SD/CF).

Nośnikiem danych przemysłowych rejestratorów na którym zapisywane są pomiary może być składna taśma papierowa (rejestratory papierowe, rejestratory z zapisem na papierze), karta pamięci (np. SD/CF), pamięć USB (pendrive) lub wewnętrzna pamięć urządzenia (rejestratory elektroniczne, rejestratory bezpapierowe, rejestratory wideograficzne i dataloggery).
W zależności od modelu, rejestratory mogą mierzyć i zapisywać (rejestrować) od jednej do nawet kilkunastu różnych wielkości (nawet 48 wielkości) na jednym urządzeniu. Nasze rejestratory elektroniczne posiadają uniwersalne wejścia pomiarowe, tzn., że mogą obsługiwać zarówno czujniki rezystancyjne (np. Pt100), termopary (J, K, N, S, R, B, itp.) jak i standardowe sygnały analogowe (napięciowe 0…10V oraz prądowe 0/4…20mA).

Rejestratory z uniwersalnymi wejściami pomiarowymi umożliwiają wybór sygnału mierzonego za pomocą klawiatury, ekranu dotykowego lub opcjonalnie za pomocą oprogramowania (w zależności od typu i modelu rejestratora). Zazwyczaj oprócz konfiguracji wejść pomiarowych, nasze rejestratory mają również możliwość konfiguracji sposobu wyświetlania danych pomiarowych, prędkości zapisu pomiaru (interwału rejestracji), działania wyjść alarmowych, itp. Ponadto rejestratory z zapisem na papierze (rejestratory papierowe) posiadają możliwość konfiguracji skali i zakresu pomiarowego, prędkości posuwu papieru, sposobu drukowania opisów i zdarzeń, itp.

Wielokanałowe rejestratory temperatury z zapisem na papierze (rejestratory papierowe).

Wielokanałowy rejestrator temperatury HR-706 (HR-700)

Pierwszą grupę rejestratorów stanowią wielokanałowe rejestratory z zapisem na papierze (tzw. rejestratory papierowe). Rejestratory papierowe stanowią podstawową grupę mierników z funkcją rejestracji i rejestratorów temperatury. Mikroprocesorowe rejestratory z zapisem na papierze to rejestratory, które mierzą i zapisują mierzone parametry na składanej taśmie papierowej w sposób ciągły za pomocą pisaka (zapis ciągły) lub punktowy za pomocą głowicy drukującej i kasety z taśmą atramentową (zapis punktowy). Szerokość zapisu zależy od modelu rejestratora. Dostępne są rejestratory o szerokości zapisu 100, 180 lub 250mm. Każdy nasz rejestrator z zapisem na papierze (rejestrator papierowy) umożliwia również drukowanie skali, opisów kanałów, raportów z alarmów, ustawień, komunikatów, zdarzeń, itp. Zaletą rejestratorów papierowych jest to że nie wymagają obróbki zapisanych danych na taśmie papierowej. Nasze mikroprocesorowe rejestratory z zapisem na papierze posiadają również uniwersalne wejścia pomiarowe, które współpracują z czujkami temperatury Pt100, termoparami (J, K, N, E, T, S, R, B) oraz sygnałami napięciowymi i prądowymi.

Rejestrator z wejściami analogowymi umożliwia podłączenie różnego rodzaju przetworników i czujników, które są wyposażone w sygnał analogowy (napięciowy lub prądowy). Są to głównie przetworniki temperatury, wilgotności, przepływu, ciśnienia, różnicy ciśnień, pH, konduktancji i wiele innych. Rejestrator papierowy nie potrzebuje żadnych urządzeń peryferyjnych np. komputera PC i drukarki, aby zapisane dane zaprezentować graficznie lub wydrukować. Dodatkowo nanoszenie opisów na taśmie papierowej może być wykonywane ręcznie za pomocą np. piska lub długopisu. Rejestratory papierowe znajdują zastosowanie głównie w przemysłowych piecach do obróbki cieplnej.

Elektroniczne rejestratory temperatury (bezpapierowe).

Pola cyfrowe rejestrator VM7000A

Drugą grupę przemysłowych rejestratorów temperatury i procesu stanowią wielokanałowe rejestratory elektroniczne (rejestratory bezpapierowe, rejestratory wideograficzne, rejestratory ekranowe). Rejestratory wideograficzne wyposażone są w duży i czytelny wyświetlacz (ekran) na którym są prezentowane rejestrowane wielkości w postaci wykresów pionowych i poziomych, pól cyfrowych, słupków (bargrafów) oraz pamięć wewnętrzną. Zapisane pomiary mogą być przenoszone do komputera PC za pomocą karty pamięci SD/CF, pendrive-a, USB, Ethernetu lub interfejsu RS-485 (Modbus RTU). Nasze rejestratory wideograficzne posiadają uniwersalne wejścia pomiarowe do współpracy zarówno z rezystancyjnymi czujkami temperatury Pt100, termoparami (J, K, N, E, T, S, R, B) jak i sygnałami napięciowymi lub prądowymi.

Niektóre elektroniczne rejestratory graficzne wyposażone są w funkcję wprowadzania komentarzy i opisów podczas procesu rejestracji za pomocą klawiatury ekranowej (np. rejestratory VM7000A). Opcjonalnie nasze rejestratory graficzne jak i cyfrowe mogą być wyposażone w wyjścia alarmowe (zdarzeń) oraz interfejs komunikacyjny RS232, RS485 lub Ethernet (MODBUS TCP) do zdalnej konfiguracji i monitoringu procesu rejestracji. W odróżnieniu od rejestratorów papierowych, rejestratory bezpapierowe wymagają dalszej obróbki oraz archiwizacji danych na komputerze PC.

Elektroniczne dataloggery temperatury w obudowach laboratoryjnych (przenośnych).

Wideograficzny rejestrator temperatury w obudowie stołowej
Graficzny rejestrator temperatury w obudowie stołowej

Osobną grupę urządzeń do pomiaru i rejestracji stanowią mierniki temperatury z rejestracją i elektroniczne dataloggery. Dataloggery cyfrowe to elektroniczne mierniki i rejestratory przeznaczone do pomiaru i rejestracji różnych wielkości procesowych, głównie temperatury. Nasze elektroniczne dataloggery wyposażone są zazwyczaj w mały wyświetlacz i wewnętrzną pamięć. Rejestratory elektroniczne mogą być wyposażone w zabudowany czujnik temperatury, wilgotności, ciśnienia, itp. Datalogery elektroniczne przeznaczone są głównie do pomiaru i rejestracji temperatury, wilgotności, punktu rosy, temperatury termometru mokrego, stosunku zmieszania, cząstkowego ciśnienie parowania, średniej temperatury kinetycznej (MKT), ciśnienia atmosferycznego, różnicy ciśnień, dwutlenku węgla i tlenku węgla, oświetlenia, promieniowania oraz przyspieszenia. Jako przenośny rejestrator temperatury może być również używany wideograficzny rejestrator temperatury VM7000A wyposażony w obudowę stołową. Tego typu wielokanałowe rejestratory temperatury są stosowane głównie w laboratoriach i działach kontroli jakości oraz utrzymania ruchu (głównie do kontroli rozkładu temperatury w piecach do obróbki cieplnej i suszarniach przemysłowych).

Zastosowanie naszych wielokanałowcyh mierników, dataloggerów i rejestratorów.

Nasze cyfrowe rejestratory i elektroniczne dataloggery temperatury (skanery temperatury) znajdują zastosowanie głównie w:

 • Przemyśle spożywczym: mrożenie produktów, przechowywanie w chłodni, produkcja i przewóz żywności.
 • Służbie zdrowia: przechowywanie leków, szczepionek, krwi, monitorowanie inkubatorów i sal operacyjnych.
 • Szklarnia i uprawach roślin.
 • Analizie mikroklimatu: jakości powietrza, pomiary meteorologiczne i hydrologiczne.
 • Muzeach i archiwach.
 • Transporcie łatwo psujących się i wrażliwych towarów.
 • Wentylacji.
 • Monitoringu czystych pomieszczeń.
 • Laboratoriach.
 • W rożnego rodzaju procesach przemysłowych.

W ofercie posiadamy szeroką gamę elektronicznych rejestratorów temperatury (rejestratory zapisem na papierze, rejestratory wideograficzne) oraz cyfrowych dataloggerów produkcji Shinko Technos, Ohkura Electric, Delta Ohm.

Bezpapierowy rejestrator temperaturyVM7000A

Nasze uniwersalne rejestratory ekranowe są wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu i aplikacjach. Elektroniczne rejestratory z zapisem na papierze i wideograficzne stosowane są głównie w liniach i piecach do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej (hartowanie, wyżarzanie, odpuszczanie, normalizacja), suszarniach, autoklawach, liniach do obróbki galwanicznej, w maszynach do przerobu gumy i tworzyw, piecach do wypału ceramiki, piecach do fusingu, piecach do wytopu metali i szkła oraz innych instalacjach przemysłowych.

Rejestratory cyfrowe służą głównie do tworzenia dokumentacji jakościowej z przebiegu procesu obróbki cieplnej materiału lub elementu (np. dokument potwierdzający przebieg procesu hartowania, wyżarzania, odpuszczania, itp.).

Nasze bezpapierowe rejestratory temperatury z serii VM7000A oraz mikroprocesorowe rejestratory papierowe HR-700 ze względu na swoje parametry i funkcje stosowane są głównie w urządzeniach i liniach produkcyjnych muszących spełniać szczególnie wysokie wymagania jakościowe, co, do jakości produktu końcowego oraz procesach kontroli urządzeń (NADCAP, AMS2750, CQI-9 i inne).

Wideograficzne rejestratory temperatury z serii VM7000 są zgodne “Przemysł 4.0”.

Graficzne rejestratory temperatury VM7000A

Nasze rejestratory graficzne VM7000A są wyposażone w funkcję które umożliwiającą zapis dodatkowych informacji o przebiegu procesu rejestracji. Elektroniczne rejestratory temperatury z serii VM7000A mogą zapisywać oprócz samego procesu, czas rozpoczęcia i zakończenia rejestracji, nazwę produktu, numer partii, numer seryjny, nazwisko obsługującego proces.

Użytkownik może samodzielnie wprowadzić za pomocą klawiatury ekranowej, a następnie odczytać informacje dotyczące procesu (np. obróbki cieplnej). Osoba obsługująca dany proces produkcyjny może wprowadzić za pomocą klawiatury ekranowej rejestratora: znak rozpoczęcia i zakończenia danego procesu, nazwę produktu, numer partii, numer seryjny, nazwisko obsługującego proces, itp. (max 8 definiowanych pozycji). Wprowadzone opisy mogą być odczytywane bezpośrednio na rejestratorze lub po przeniesieniu danych na komputerze PC. Dzięki naszym rejestratorom temperatury i procesu nie ma potrzeby opisywania procesu produkcyjnego ręcznie (na składanej taśmie papierowej) tak ja to się odbywa w tradycyjnych rejestratorach z zapisem na papierze. Nasze cyfrowe rejestratory z ekranem dotykowym z serii VM7000A umożliwiają zapisywane danych procesu w postaci cyfrowej razem z danymi pomiarowymi.

Graficzne rejestratory temperatury VM7000A

Dane, które może wprowadzić samodzielnie użytkownik VM7000A:

 • Znak rozpoczęcia i zakończenia procesu rejestracji.
 • Dane produkcyjne (do 8 pozycji)
  1. Nazwa produktu
  2. Numer partii
  3. Numer seryjny
  4. Nazwisko wykonującego proces

Wprowadzone dane mogą być wyświetlane na ekranie rejestratora (w czasie rzeczywistym oraz historycznym) jak i po przeniesieniu na ekranie komputera.

Dodatkowe informacje o przebiegu procesu produkcyjnego danego wyrobu są rejestrowane w osobnym pliku wraz opisami i komentarzami.

Wielokanałowe rejestratory temperatury VM7000A

Zobacz również nasze dataloggery temperaturytermoparytablicowe mierniki temperatury, cyfrowe regulatory temperatury oraz przetworniki wilgotności.