Regulatory temperatury i procesu BCS2, BCR2 i BCD2

Przemysłowe regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 to seria elektronicznych termoregulatorów, wielofunkcyjnych regulatorów PID oraz mikroprocesorowych kontrolerów i sterowników temperatury i procesu.

Procesowe regulatory PID BCS2, BCR2 i BCD2 temperatury przeznaczone są przede wszystkim do pomiaru, kontroli i regulacji temperatury (termoregulatory), wilgotności, ciśnienia, pH, przewodności, itp. Każdy regulator PID z serii BCx2 wyposażony jest w uniwersalne i wielozakresowe wejście pomiarowe, które umożliwia podłączenie zarówno czujników temperatury, jak i różnego rodzaju sygnałów analogowych (prądowych i napięciowych). Dlatego nasze regulatory temperatury mogą być stosowane do precyzyjnej regulacji temperatury, jak innych parametrów procesowych.

Przemysłowe regulatory programowalne serii BCS2, BCR2 i BCD2 charakteryzują się przede wszystkim małą głębokością zabudowy (60mm) oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem LED (5-cio cyfrowym) oraz dużą funkcjonalnością i uniwersalnością zastosowania. Dzięki swoim parametrom i zaimplementowanym funkcjom, nasze uniwersalne regulatory PID mogą być zastosowane do większości typowych zadań pomiaru, regulacji, kontroli oraz stabilizacji temperatury oraz różnych innych procesów przemysłowych. Regulatory z seriBCx2 standardowo zostały wyposażone w funkcję automatycznego doboru nastaw (auto-tuning PID), która pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji, nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i specjalistycznej wiedzy. Nasze uniwersalne regulatory temperatury i procesu z serii BCx2 zostały również wyposażone w nowo opracowany algorytm regulacji 2DOF PID. Jest to nowy algorytm regulacji PID o dwóch stopniach swobody (podwójne PID), który poprawia charakterystykę układu regulacji oraz tłumi zakłócenia pojawiające się po zmianie wartości zadanej.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury z serii BCS2, BCR2, BCD2 zostały wyposażone w wielozakresowe wejście pomiarowe, przeznaczone do współpracy zarówno z czujnikami rezystancyjnymi (RTD: Pt100), czujnikami termoelektrycznymi (termopary: J, K, N, T, R, S, B), jak i sygnałami analogowymi (prądowymi 0/4-20mA oraz napięciowymi 0-1V, 1-5V lub 0-10V). Wybór typu wejścia pomiarowego, metody regulacji, zakresu wskazań, funkcji wyjść regulacyjnych, parametrów alarmów i zdarzeń odbywa się za pomocą klawiatury znajdującej się na panelu czołowym lub zdalnie za pomocą komputera PC. Regulatory temperatury posiadają dwa duże i czytelne wyświetlacze cyfrowe LED (7 segmentowe). Górny wyświetlacz regulatora służy do wyświetlania wartości mierzonej (PV) lub kodu nastawy (w trybie nastaw), natomiast dolny wyświetlacz służy do wyświetlania wartości zadanej (SV) lub wartości nastawy (w trybie nastaw). Elektroniczne regulatory temperatury wyposażone są również w kontrolki LED do kontroli działania wyjść regulatora jak i sygnalizacji stanu procesu regulacji.

Nasze regulatory (termoregulatory) mają również możliwość wyboru przez użytkownika metody regulacji i kontroli procesu. Regulatory Shinko wyposażone są w algorytm regulacji: PID, PD, PI, P, ON/OFF (włącz/wyłącz) z ustawianą histerezą oraz nowy algorytm regulacji 2DOF PID. Domyślnie regulatory temperatury z serii BCx2 są ustawione na regulację PID (z funkcją automatycznego doboru nastaw).

Sterowniki przemysłowe z serii BCS2, BCR2 i BCD2 mogą być wyposażone w różne typy wyjść regulacyjnych (sterujących). Regulatory mogą być wyposażone w wyjście regulacyjne:

 • przekaźnikowe służące do sterowania np. stycznikami,
 • wyjście napięciowe (logiczne 0/12V) do sterowania przekaźnikami półprzewodnikowymi (SSR),
 • wyjście analogowe (napięciowe lub prądowe), które może być wykorzystywane do sterowania falownikami, zaworami regulacyjnymi, tyrystorowymi sterownikami mocy, itd.

Ponadto każdy regulator temperatury standardowo wyposażony jest w wyjście alarmowe lub zdarzeń (przekaźnikowe), do kontroli i sygnalizacji stanów alarmowych lub różnego rodzaju zdarzeń.

Nasze cyfrowe regulatory temperatury z serii BCS2, BCR2, BCD2 wyposażone są w funkcję regulacji programowej (rampa programowa). Funkcja regulacji programowej umożliwia zastosowanie regulatora temperatury do prostej regulacji programowej (wg. krzywej programowej, profilu temperaturowego), wtedy regulator może pracować jak typowy regulator programowalny. Funkcja rampy umożliwia ustawienie prędkości narastania lub opadania wartości regulowanej w czasie (np. łagodny start lub łagodne dojście do nowo ustawionej temperatury).  Regulacja programowa służy do sterowania procesem zgodnie z ustawionym profilem temperaturowym (wg ustawionej krzywej programowej). Regulacja programowa może się składać maksymalnie z 9 kroków (odcinków czasowych). Na ustawienie programu regulatora (krzywej programowej) składają się z ustawienia temperatury dla poszczególnych kroków (wartości, do której regulator ma dojść na końcu danego kroku), czasy trwania poszczególnych kroków (czasu, w którym regulator ma dojść do wartości zadanej lub ją utrzymać) oraz funkcja oczekiwania.

Włączenie funkcji oczekiwania powoduje, że regulator nie przejdzie do realizacji następnego kroku, gdy różnica pomiędzy temperaturą zadaną, a temperaturą rzeczywistą na końcu kroku nie znajduje się w ustawionym przedziale oczekiwania. Ustawiony przedział oczekiwania musi być osiągnięty na końcu kroku, aby regulator mógł przejść do realizacji następnego kroku (odcinka programu). Funkcja oczekiwania może być włączana lub wyłączana niezależnie dla każdego kroku.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu BCS2, BCR2 i BCD – dodatkowe funkcje.

Regulator temperatury z serii BCS2, BCR2 i BCD2 może być również wyposażony w dodatkowe wyjście regulacyjne (tzw. wyjście grzanie/chłodzenie). W takim przypadku jedno wyjście regulacyjne steruje grzaniem (działanie odwrotne), natomiast drugie wyjście regulacyjne steruje chłodzeniem (działanie wprost). Jest to tak zwana regulacja trójstana typu grzanie/chłodzenie (z ustawianą strefą pokrycia i rozsunięcia działania tych wyjść). Regulator temperatury posiada wbudowane trzy charakterystyki chodzenia, chłodzenie powietrzem, olejem oraz wodą.

Opcjonalnie regulator temperatury z serii BCx2 może być wyposażony dodatkowo w inne funkcje, zwiększające możliwości użytkowe regulatora m.in.:

 • Wejścia binarne (cyfrowe), są to beznapięciowe wejścia służące do zdalnego sterowania pracą regulatora temperatury, np.:
  • przełączanie wartości zadanych regulacji (SV1, SV2, SV3, SV4),
  • wyłączenie/włączenie wyjścia regulacyjnego,
  • zmiana sposobu działania regulatora (regulacja wprost (chłodzenie) i odwrotna (grzanie)),
  • załączenie nastawionej wartości sygnału regulacyjnego regulatora,
  • przełączanie regulacji pomiędzy regulacją automatyczną oraz ręczną i vice versa,
  • przełączanie metody zadawania wartości zadanej procesu (SV) pomiędzy zadawaniem zdalnym i lokalnym,
  • rozpoczęcie i zatrzymanie regulacji programowej,
  • zawieszenie regulacji programowej,
  • opuszczenie wykonywanego kroku regulacji programowej i przejście do następnego kroku,
  • wstrzymanie działania całkującego regulatora PID.
 • Dodatkowe wyjście regulacyjne do regulacji typu grzanie / chłodzenie lub wyjście alarmowe / zdarzeń.
 • Wyjście alarmu przepalenia grzałki do sygnalizacji uszkodzenia obwodu grzejnego.
 • Interfejs komunikacyjny RS-485 (z protokołem producenta (Shinko), Modbus RTU lub Modbus ASCII).
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania, do zdalnego ustawiania wartości zadanej regulacji (SV) za pomocą zewnętrznego sygnału prądowego 4-20mA.
 • Analogowe wyjście retransmisyjne do retransmisji wartości regulowanej, wartości zadanej lub wartości sygnału regulacyjnego za pomocą sygnału prądowego 4-20mA.
 • Wyjście zasilania 24VDC do zasilania różnych czujników i przetworników podłączonych do wejścia regulatora.

Nasze elektroniczne regulatory temperatury i procesu z serii BCS2, BCR2 i BCD2 umożliwiają również:

 • Wybór elementu pomiarowego (typu czujnika temperatury lub sygnału analogowego).
 • Wybór sposobu działania wyjścia zdarzeń / alarmowego.
 • Limitowanie prędkości zmian wyjścia.
 • Zmianę działania wyjścia z grzania na chłodzenie i odwrotnie.
 • Miękki start regulacji, rampa, regulacja programowa, automatyczna kompensacja zimnych końców termopar, filtr cyfrowy, funkcja korekcji charakterystyki wejścia, itp. wg potrzeb użytkownika.

Tablicowe regulatory temperatury – konfiguracja.

Tablicowe kontrolery temperatury i procesu z serii BCS2, BCR2 i BCD2 mogą być konfigurowane tradycyjnie za pomocą klawiatury znajdującej na panelu czołowym lub też zdalnie za pomocą komputera PC i oprogramowania. Oprogramowanie SWM-BCx01M umożliwia zdalną konfigurację regulatora, kontrolę, rejestrację oraz monitoring procesu regulacji.

Interfejs komunikacyjny RS485 (ModBus RTU/ASCII).

Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2.
Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2.

Opcjonalnie każdy nasz regulator temperatury może zostać wyposażony w funkcję komunikacji szeregowej RS-485 (z protokołem fabrycznym Shinko lub protokołem Modbus ASCII/RTU). Umożliwia to łatwą integrację naszych regulatorów ze sterowniami PLC, panelami dotykowymi HMI oraz różnymi systemami pomiarowymi. Nasze tablicowe kontrolery temperatury często współpracują ze sterownikami PLC. W takim przypadku kontroler BCx2 odpowiada za regulację lokalną temperatury lub procesu, a sterownik PLC prowadzi nadzór nad całym procesem. Rozwiązanie takie powoduje obniżenie koszów całego systemu oraz zwiększenie niezawodności i dokładności regulacji, a także prędkości działania całego układu regulacji.

Nasze tablicowe regulatory temperatury przeznaczone są przede wszystkim do pieców i linii do obróbki cieplnej (hartowania, odpuszczania, przesycania, starzenia, wyżarzania i normalizowania), pieców do topienia metali i szkła, maszyn odlewniczych, wanien galwanicznych (do nakładania powłok galwanicznych). Regulatory przeznaczone są także do maszyn pakujących, wtryskarek i wytłaczarek do tworzyw sztucznych i gumy, autoklawów, komór wędzarniczych i prażelniczych oraz wylęgowych (inkubatory), itp. Programowalne regulatory PID z serii BCS2, BCR2 i BCD2 stosowane są w różnych gałęziach przemysłu, ciepłownictwie, energetyce, przemyśle farmaceutycznym, przemyśle spożywczym, przemyśle motoryzacyjnym i lotniczy, wentylacji i klimatyzacji, itp.

Regulacja wielostrefowa przy wykorzystaniu elektronicznych regulatorów BCS2, BCR2 i BCD2.

Przemysłowe regulatory temperatury z serii BCS2, BCR2 i BCD2 mogą również pracować w układzie master – slave współpracując z regulatorami programowalnymi Shinko Technos (np. PCA1 lub PCB1). Co umożliwia regulację wielokanałową (wielostrefową procesu). Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 pełnią funkcję slave (ów), natomiast regulatory programowalne z serii PCB1 lub PCA1 pełnią funkcję mastera. W takim układzie regulatory programowalne PCB1 lub PCA1 to regulator master, które służy do prowadzenia i kontroli całego procesu regulacji. Regulator programowalny master (PCB1 lub PCA1) wysyła cyfrowo wartość zadaną temperatury do regulatorów BCS2, BCR2 i BCD2 (slave) wyposażonych w interfejs komunikacji cyfrowej RS485. Taki układ umożliwia obsługę i kontrolę procesu regulacji z jednego miejsca oraz wielostrefową regulację programową temperatury w piecach. Funkcja master-slave umożliwia sterowanie procesem regulacji temperatury za pomocą regulatora programowalnego (mastera) i max 31 regulatorów temperatury z serii BCx2.

Regulacja wielostrefowa może również być wykonywana za pomocą sygnału analogowego 4…20mA i wejścia zdalnego zadawania. Wtedy regulator programowalny (master) musi być wyposażony w tak zwane wyjście retransmisyjne 4…20mA, a regulatory odpowiedzialne za każdą strefę grzejną (slave-wy) muszą być wyposażone w analogowe wejście zdalnego zadawania.

Regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu interfejsu RS485.

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa przy wykorzystaniu regulatora programowalnego (mastera) z funkcją cyfrowej transmisji wartości zadanej (tzw. SVTC) oraz prostych regulatorów temperatury (sleve) wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Interfejs RS485 umożliwia transmisję wartości zadanej w postaci cyfrowej z regulatora programowalnego do max 31 standardowych regulatorów wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Funkcja ta umożliwia zdalne sterowanie wartością zadaną wielu regulatorów (stref grzejnych) z jednego miejsca. Dla każdej strefy grzejnej może być również ustawiona niezależna wartość przesunięcia punktu pracy regulacji.

Regulator wielokanałowy - regulacja wielostrefowa przy użyciu RS-485
Wielokanałowe regulatory temperatury – regulacja wielostrefowa przy użyciu RS-485

Regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu sygnału analogowego 4…20mA.

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa również poprzez wykorzystanie funkcji analogowego wyjścia retransmisyjnego (4…20mA) regulatora prowadzącego (retransmisja wartości zadanej) oraz analogowego wejścia zdalnego zadawania regulatorów temperatury odpowiadających za poszczególne strefy grzejne. Rozwiązanie takie umożliwia transmisję wartości zadanej za pomocą sygnału analogowego 4…20mA do pozostałych regulatorów temperatury. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu pracy regulacji.

Regulator wielokanałowy - regulacja wielostrefowa przy użyciu sygnału 4...20mA
Wielokanałowy regulator temperatury – regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu sygnału 4…2mA

Poszczególne regulatory z serii BCS2, BCR2 i BCD2 różnią się od siebie głównie wielkością zabudowy (otworu montażowego), wielkością wyświetlaczy LED oraz klawiszy, i tak:

 • Regulator BCS2 to regulator temperatury o wymiarach 48x48x68mm (1/16DIN).
 • Regulator BCR2 to regulator temperatury o wymiarach 48x96x68mm (1/8DIN).
 • Regulator BCD2 to regulator temperatury o wymiarach 96x96x68mm (1/4DIN).

Regulatory temperatury z serii BCS2, BCR2 i BCD2 mogą być również wykorzystywane jako cyfrowe wskaźniki i wyświetlacze oraz jako panelowe mierniki temperatury i procesu.

Oprócz regulatorów z serii BCS2, BCR2 i BCD2 posiadamy w ofercie również inne cyfrowe regulatory PID oraz elektroniczne termoregulatory (tablicowe lub na szynę DIN). W naszej ofercie dostępne są również regulatory programowalne (tzw. programatory temperatury), regulatory trójstawne krokowe (tzw. servo ON/OFF). Regulatory trójstawne krokowe to specjalne regulatory PID wyposażone w algorytm regulacji typu otwieraj-utrzymuj-zamykaj do sterowania trójpołożeniowego napędami zaworów i przepustnic regulacyjnych. Oprócz mikroprocesorowych regulatorów PID do zabudowy tablicowej (tzw. regulatory panelowe) oferujemy regulatory na szynę DIN (TS35).

ACSE Sp. z o.o. oferuje: regulatory PID, regulatory mikroprocesorowe, regulatory procesowe, regulatory programowalne, termoregulatory, kontrolery temperatury, cyfrowe sterowniki temperatury, elektroniczne termoregulatory, termostaty elektroniczne, itp.

Zobacz również regulatory do wypału ceramiki, regulatory do wtryskarek i wytłaczarek, cyfrowe mierniki temperatury, elektroniczne kontrolery i termoregulatory oraz elektroniczne rejestratory temperatury z ekranem dotykowym produkowane przez firmę Shinko Technos.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. to nowoczesna i szybko rozwijającą się firma o uznanej renomie na rynku polskim oraz zagranicznym. Obszar działalności firmy obejmuje głównie automatykę przemysłową, ciepłownictwo, wentylację, klimatyzację oraz inne obszary gospodarcze. ACSE Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005, którą stale rozszerza i rozwija podnosząc jakość oferowanego asortymentu. Firma zatrudnia przede wszystkim wysoko wykwalikowanych pracowników, którzy wiedzę i doświadczenie zdobył m.in. w dawnej Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych S.A. (KFAP S.A.). Siedziba firmy mieści się w Krakowie, ale obszar działalności obejmuje cały kraj i nie tylko. ACSE Sp. z o.o. produkuje  głównie przemysłowe czujniki temperatury i termopary, a także posiada w swojej sprzedaży różnego rodzaju mierniki, regulatory, rejestratory oraz przetworniki sygnału i procesów przemysłowych. Z naszych urządzeń korzystają przede wszystkim działy automatyki, utrzymania ruchu oraz energetyki w wielu różnych zakładach przemysłowych i nie tylko.

Dane kontaktowe

0
  0
  Zapytania
  Brak zapytańPowrót