Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2

Regulatory temperatury BCS2, BCR2, BCD2 ( Shinko Technos)

Regulatory temperatury z serii BCS2, BCR2 i BCD2 to nowa generacja termoregulatorów, regulatorów i kontrolerów o dużych możliwościach i funkcjonalności.

Przemysłowe regulatory temperatury przeznaczone są głównie do pomiaru, wyświetlania, kontroli i regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, pH, przewodności, itp. Nasze przemysłowe regulatory wyposażone są w uniwersalne wejście pomiarowe, co umożliwia podłączenie oprócz czujników temperatury (termoregulatory) różnego rodzaju sygnałów analogowych (prądowych i napięciowych). Umożliwia to podłączenie do regulatora różnego rodzaju przetworników wilgotności, temperatury, ciśnienia, poziomu, przepływu, itp. Nasze regulatory temperatury mogą być stosowane do precyzyjnej regulacji temperatury, ciśnienia, różnicy ciśnień, wilgotności względnej, poziomu, przepływu, pH, redox (ORP), konduktancji. A także wielu innych wielkości fizycznych i procesowych w różnorodnych procesach technologicznych i nie tylko.

Przemysłowe regulatory procesowe z serii BCS2, BCR2, BCD2 charakteryzują się przede wszystkim małą głębokością zabudowy (60mm) oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem LED (5-cio cyfrowy). Dzięki swoim parametrom i zaimplementowanym funkcjom, możliwe jest zastosowanie naszych uniwersalnych regulatorów do większości typowych zadań regulacji, kontroli oraz stabilizacji temperatury oraz różnych innych wielkości fizycznych i procesowych. Zaimplementowana w regulatorach funkcja automatycznego doboru nastaw (auto-tuning PID) pozwala na uzyskanie bardzo dobrych rezultatów regulacji, nawet przez użytkowników niemających doświadczenia i specjalistycznej wiedzy na temat procesu regulacji. Nasze uniwersalne regulatory procesowe zostały również wyposażone w nowy algorytm regulacji 2DOF PID. Jest to nowy algorytm regulacji PID o dwóch stopniach swobody, który poprawia charakterystykę układu regulacji oraz tłumi zakłócenia pojawiające się po zmianie wartości zadanej.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury z serii BCS2, BCR2, BCD2 posiadają wielozakresowe wejście pomiarowe, przeznaczone do współpracy zarówno z czujnikami rezystancyjnymi (RTD: Pt100), czujnikami termoelektrycznymi (termopary: J, K, N, T, R, S, B) jak i sygnałami analogowymi (prądowymi 0/4-20mA oraz napięciowymi 0-1V, 1-5V lub 0-10V). Wybór typu wejścia, metody regulacji, zakresu wskazań, funkcji wyjść regulacyjnych, parametrów alarmów i zdarzeń odbywa się za pomocą klawiatury znajdującej się na panelu czołowym lub opcjonalnie za pomocą komputera PC. Regulatory temperatury posiadają dwa duże i czytelne wyświetlacze cyfrowe LED (7 segmentowe). Górny wyświetlacz regulatora przeznaczony jest do wyświetlania wartości mierzonej (PV) lub kodu nastawy (w trybie nastaw), natomiast dolny wyświetlacz wyświetla wartość zadaną (SV) lub wartość nastawy (w trybie nastaw). Elektroniczne regulatory temperatury wyposażone są również w różne kontrolki do kontroli działania wyjść regulatora jak i stanu procesu regulacji.

Nasze regulatory (termoregulatory) mają również możliwość wyboru przez użytkownika metody regulacji i kontroli procesu. Domyślnie regulatory temperatury ustawione są na regulację PID (z funkcją automatycznego doboru nastaw). Regulatory temperatury Shinko wyposażone są standardowo w następujące algorytmy regulacji: PID, PD, PI, P, ON/OFF (włącz/wyłącz) z ustawianą histerezą oraz 2DOF.

Sterowniki przemysłowe z serii BCS2, BCR2, BCD2 mogą być wyposażone w różne typy wyjść regulacyjnych. Regulatory mogą mieć wyjście regulacyjne:

 • przekaźnikowe służące do sterowania np. stycznikami,
 • wyjście napięciowe (logiczne 0/12V) do sterowania przekaźnikami półprzewodnikowymi (SSR)
 • wyjście analogowe (napięciowe lub prądowe), które może być wykorzystywane do sterowania falownikami, zaworami regulacyjnymi, tyrystorowymi sterownikami mocy, itd.

Każdy regulator temperatury standardowo wyposażony jest w jedno wyjście alarmowe lub zdarzeń (przekaźnikowe), do kontroli i sygnalizacji stanów alarmowych lub różnego rodzaju zdarzeń.

Nasze cyfrowe regulatory temperatury z serii BCS2, BCR2, BCD2 umożliwiają również prostą regulację programową. Regulatory programowalne wyposażone są w funkcję rampy oraz funkcję regulacji programowej. Funkcja rampy umożliwia ustawienie prędkości narastania lub opadania wartości regulowanej w czasie (np. łagodny start lub łagodne dojście do nowo ustawionej temperatury). Funkcja regulacji programowej umożliwia natomiast zastosowanie regulatory temperatury do prostej regulacji programowej (wg. krzywej programowej), jako regulator programowalny. Regulacja programowa (wg ustawionej krzywej programowej) może się składać maksymalnie z 9 kroków (odcinków czasowych). Na ustawienie programu regulatora składają się z ustawienia temperatury dla poszczególnych kroków (wartości do której regulator ma dojść na końcu danego kroku), czasy trwania poszczególnych kroków (czasu w którym regulator ma dojść do wartości zadanej) oraz funkcja oczekiwania.

Funkcja oczekiwania powoduje że regulator temperatury nie przejdzie do realizacji następnego kroku, gdy różnica pomiędzy temperaturą zadaną, a temperaturą na końcu kroku nie znajduje się w ustawionym przedziale oczekiwania. Ustawiony przedział oczekiwania musi być osiągnięty na końcu kroku, aby regulator mógł przejść do realizacji następnego kroku (odcinka). Funkcja oczekiwania może być włączana lub wyłączana niezależnie dla każdego kroku.

Regulator temperatury z serii BCS2, BCR2, BCD2 może być również wyposażony w dodatkowe wyjście regulacyjne (tzw. wyjście grzanie/chłodzenie). W takim przypadku jedno wyjście regulacyjne steruje grzaniem (działanie odwrotne), natomiast drugie wyjście regulacyjne steruje chłodzeniem (działanie wprost). Jest to tak zwana regulacja typu grzanie/chłodzenie. Regulator temperatury posiada wbudowane trzy charakterystyki chodzenia, chłodzenie powietrzem , olejem oraz wodą.

Mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu BCS2, BCR2, BCD

Opcjonalnie regulator temperatury może być wyposażony w dodatkowe funkcje zwiększające możliwości użytkowe regulatora m.in.:

 • Wejścia binarne (cyfrowe), wejścia służące do zdalnego sterowania pracą regulatora temperatury, np.:
  • przełączanie wartości zadanych regulacji (SV1, SV2, SV3, SV4),
  • wyłączenie/włączenie wyjścia regulacyjnego,
  • zmiana sposobu działania regulatora (regulacja wprost (chłodzenie) i odwrotna (grzanie)),
  • załączenie nastawionej wartości sygnału regulacyjnego regulatora temperatury,
  • przełączanie regulacji pomiędzy regulacją automatyczną oraz ręczną i vice versa,
  • przełączanie metody zadawania wartości zadanej procesu (SV) pomiędzy zadawaniem zdalnym i lokalnym,
  • rozpoczęcie i zatrzymanie regulacji programowej,
  • zawieszenie regulacji programowej,
  • opuszczenie wykonywanego kroku regulacji programowej i przejście do następnego kroku,
  • wstrzymanie działania całkującego regulatora PID.
 • Dodatkowe wyjście regulacyjne do regulacji typu grzanie/chłodzenie lub wyjście alarmowe/zdarzeń.
 • Wyjście alarmu przepalenia grzałki do sygnalizacji uszkodzenia obwodu grzejnego.
 • Interfejs komunikacyjny RS-485 (z protokołem producenta (Shinko), Modbus RTU lub Modbus ASCII)
 • Analogowe wejście zdalnego zadawania, do zdalnego ustawiania wartości zadanej regulacji (SV) za pomocą zewnętrznego sygnału prądowego 4-20mA.
 • Analogowe wyjście retransmisyjne do retransmisji wartości regulowanej, wartości zadanej lub wartości sygnału regulacyjnego za pomocą sygnału prądowego 4-20mA.
 • Wyjście zasilania 24VDC do zasilania różnych czujników i przetworników.

Nasze elektroniczne regulatory temperatury i procesu z serii BCS2, BCR2, BCD2 umożliwiają również:

 • Wybór elementu pomiarowego (typu czujnika temperatury lub sygnału analogowego).
 • Wybór sposobu działania wyjścia zdarzeń/alarmowego.
 • Limitowanie prędkości zmian wyjścia.
 • Zmianę działania wyjścia z grzania na chłodzenie i odwrotnie.
 • Miękki start regulacji, rampa, regulacja programowa, automatyczna kompensacja zimnych końców termopar, filtr cyfrowy, funkcja korekcji charakterystyki wejścia, itp. wg potrzeb użytkownika.
Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2.
Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2.

Tablicowe kontrolery temperatury i procesu z serii BCS2, BCR2, BCD2 mogą być konfigurowane tradycyjnie za pomocą klawiatury znajdującej na panelu czołowym lub też zdalnie za pomocą komputera PC. Oprogramowanie SWM-BCx01M umożliwia zdalną konfigurację regulatora, kontrolę, rejestrację oraz monitoring procesu regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia, przepływu, itp.

Opcjonalnie każdy regulator temperatury może zostać wyposażony w funkcję komunikacji szeregowej RS-485 (z protokołem fabrycznym Shinko lub protokołem Modbus ASCII/RTU). Umożliwia to łatwą integrację naszych regulatorów ze sterowniami PLC, panelami dotykowymi HMI oraz różnymi systemami pomiarowymi. Nasze kontrolery temperatury często współpracują ze sterownikami PLC. W takim przypadku kontrolery temperatury BCx2 odpowiadają za regulację lokalną procesu, a sterownik PLC prowadzi nadzór nad całym procesem. Rozwiązanie takie powoduje obniżenie koszów całego systemu oraz zwiększenie niezawodności i dokładności regulacji, a także prędkości działania całego układu regulacji.

Nasze regulatory temperatury przeznaczone są przede wszystkim do pieców i linii do obróbki cieplnej (hartowania, odpuszczania, przesycania, starzenia, wyżarzania i normalizowania), pieców do topienia metali i szkła, maszyn odlewniczych, wanien galwanicznych (do nakładania powłok galwanicznych). A także regulatory do maszyn pakujących, wtryskarek i wytłaczarek do tworzyw sztucznych i gumy, autoklawów, komór wędzarniczych i prażelniczych oraz wylęgowych (inkubatorach), itp. Programowalne regulatory PID stosowane są w różnych gałęziach przemysłu: ciepłownictwie, energetyce, przemyśle farmaceutycznym, przemyśle spożywczym, przemyśle motoryzacyjnym i lotniczy, wentylacji i klimatyzacji, itp.

Regulacja wielostrefowa przy wykorzystaniu elektronicznych regulatorów BCS2, BCR2 i BCD2.

Przemysłowe regulatory temperatury z serii BCS2, BCR2, BCD2 mogą również pracować w układzie master/slave współpracując z innymi regulatorami programowalnymi Shinko Technos. Co umożliwia regulację wielokanałową (wielostrefową procesu). Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 pełnią funkcję slavea (ów), natomiast regulatory programowalne z serii PCB1 lub PCA1 pełnią funkcję mastera. W takim układzie regulatory programowalne PCB1 lub PCA1 to regulatory typu master, które służą do prowadzenia i kontroli całego procesu regulacji. Regulatory programowalne (PCB1 lub PCA1) wysyłają cyfrowo wartość zadaną temperatury do regulatorów z interfejsem RS485. Taki układ umożliwia obsługę i kontrolę procesu regulacji z jednego miejsca oraz wielostrefową regulację programową. Funkcja ta umożliwia sterowanie procesem regulacji temperatury za pomocą regulatora programowalnego (mastera) i max 31 regulatorów temperatury z serii BCx2 .

Regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu interfejsu RS485

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa poprzez wykorzystanie regulatora programowalnego (mastera) z funkcją cyfrowej transmisji wartości zadanej (tzw. SVTC) oraz prostych regulatorów temperatury (sleve) wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Interfejs RS485 umożliwia transmisję wartości zadanej w postaci cyfrowej z regulatora programowalnego do max 31 standardowych regulatorów wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS485. Funkcja ta umożliwia zdalne sterowanie wartością zadaną wielu regulatorów (stref regulacyjnych) z jednego miejsca. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Regulator wielokanałowy - regulacja wielostrefowa przy użyciu RS-485
Regulacja wielostrefowa przy użyciu RS-485

Regulacja wielostrefowa temperatury przy użyciu sygnału analogowego 4…20mA

Regulacja wielostrefowa temperatury jest możliwa również poprzez wykorzystanie funkcji analogowego wyjścia retransmisyjnego (4…20mA) regulatora prowadzącego (retransmisja wartości zadanej) oraz analogowego wejścia zdalnego zadawania regulatorów temperatury odpowiadających za poszczególne strefy grzejne. Rozwiązanie takie umożliwia transmisję wartości zadanej za pomocą sygnału analogowego 4…20mA do pozostałych regulatorów temperatury. Dla każdej strefy może być ustawiona również niezależna wartość przesunięcia punktu regulacji.

Regulator wielokanałowy - regulacja wielostrefowa przy użyciu sygnału 4...20mA

Poszczególne regulatory z serii BCS2, BCR2 i BCD2 różnią się od siebie głównie wielkością zabudowy (otworu montażowego), wielkością wyświetlaczy i klawiszy. I tak regulator temperatury BCS2 to regulator o wymiarach 48x48x68mm (1/16DIN), regulator BCR2 to regulator o wymiarach 48x96x68mm (1/8DIN). Natomiast regulator temperatury z serii BCD2 to regulator o wymiarze 96x96x68mm (1/4DIN). Regulatory temperatury BCS2, BCR2 i BCD2 mogą pracować również jako cyfrowe wskaźniki i panelowe mierniki temperatury.

Oprócz regulatorów z serii BCS2, BCR2 i BCD2  posiadamy również inne regulatory i termoregulatory. W naszej ofercie dostępne są regulatory programowalne (tzw. programatory temperatury),  regulatory trójstawne krokowe (tzw. serwo ON/OFF). Regulatory trójstawne krokowe wyposażone są w specjalny algorytm regulacji (działanie otwieraj/utrzymuj/zamykaj) do sterowania trójpołożeniowego napędami zaworów i przepustnic. Oprócz regulatorów temperatury do zabudowy tablicowej (tzw. regulatory panelowe) oferujemy regulatory na szynę DIN.

Odmiany oferowanych przez ACSE Sp. z o.o. regulatorów temperatury to: regulatory PID, regulatory mikroprocesorowe, regulatory procesowe, regulatory programowalne, termoregulatory, kontrolery temperatury, sterowniki temperatury, termoregulatory, termostaty elektroniczne, itp.

Zobacz również regulatory do wypału ceramiki,  mierniki temperatury, kontrolery i termoregulatory produkowane oraz elektroniczne rejestratory temperatury przez firmę Shinko Technos.