Informacje techniczne​

Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD)

Czujniki temperatury- RTD (Pt100. Pt500, Pt1000)

Czujniki temperatury rezystancyjne (RTD: Pt100) to czujniki, które do pomiaru temperatury wykorzystują zjawisko zmiany rezystancji metalu (przewodnika) z którego są wykonane pod wpływem przyłożonej temperatury. Elementem pomiarowym czujników rezystancyjnych (RTD) jest termorezystor pomiarowy (sensor), którego rezystancja zmienia się wraz ze zmianą temperatury. W praktyce najczęściej stosuje się czujniki platynowe (typu: Pt100, Pt500 i Pt1000), których zależność pomiędzy mierzoną temperaturą, a rezystancją jest określona normą PN-EN60751: 2009. Oprócz platynowych czujników temperatury w pomiarach i automatyce stosuje się również sensory niklowe (typu: Ni100, Ni1000) oraz czujniki półprzewodnikowe (termistory NTC lub pozystory PTC).

Czujnik temperatury Pt100 to czujnik, którego rezystancja w temperaturze 0°C wynosi 100Ω. Natomiast czujniki temperatury Pt500, Pt1000, to czujniki których rezystancje w temperaturze 0°C wynoszą odpowiednio 500Ohm (dla Pt500) lub 1000Ohm (dla Pt1000). Zaletą stosowania sensorów temperatury Pt500 i Pt1000 jest mniejszy koszt linii podłączeniowej. Ze względu na wartość nominalną rezystancji samego czujnika, wpływ rezystancji linii pomiarowej jest pomijalnie mały, dlatego połączenie pomiędzy czujnikiem temperatury Pt500 i Pt1000, a miernikiem, regulatorem czy też rejestratorem wykonywane jest w technice dwuprzewodowej. Czujniki rezystancyjne (RTD) charakteryzują się wyższą dokładnością i rozdzielczością pomiaru od czujników termoelektrycznych (termopar), które mogą pracować w wyższym zakresie temperatury niż 850°C.

Zobacz więcej na temat czujników temperatury...


Czujniki temperatury - termopary

Czujniki termoelektryczne (termopary) to druga grupa czujników temperatury. Zasada pomiaru temperatury za pomocą termopary polega na pomiarze napięcia termoelektrycznego termoelementu (termopary). Napięcie termoelektryczne generowane przez termopary zmienia się wraz ze zmianą temperatury (im temperatura wyższa, tym generowane jest wyższe napięcie). Termopary wykonane są z dwóch drutów termoparowych, każdy z nich wykonany jest z innego materiału (metalu lub stopu metali). W zależności od zastosowanych materiałów generowane są różne napięcia termoelektryczne.

Najczęściej stosowane termopary to termopary typu J, K, N, E, T, R, S, B. Charakterystyki termopar są unormowane, a wartość siły termoelektrycznej dla poszczególnych typów termopar oraz dopuszczalne odchyłki są określone normą PN-EN60584-1: 2014-04. Najczęściej używane typy termopar to termopary: E, J, K, T i N, które wykorzystują powszechnie dostępne metale jak nikiel, miedź i żelazo (bez metali szlachetnych). Zakres pomiarowy tych czujników w zależności od typu termopary mieści się w przedziale -200…1200°C.

Termopary wysokotemperaturowe, wykonane są natomiast z metali szlachetnych, głównie platyny oraz platyny z domieszką rodu, są to tzw. termopary platynowe. Termopary platynowe te to termopary typu B (PtRh30-PtRh6), R (PtRh13-Pt) i S (PtRh10-Pt), różnią się one domieszką rodu. Termopary platynowe przeznaczone są głównie do pomiaru wysokich temperatur +1600°C (termopary typu R, S) i +1800°C (termopary typu B). Termopary te charakteryzuje mała czułość 10µV/°C w przypadku czujników typu S oraz 14µV/°C w przypadku typu R. Termopary platynowe mogą pracować w atmosferze obojętnej, utleniającej oraz w próżni, natomiast nie powinny pracować w atmosferze redukującej. Termopary platynowe są znacznie droższe niż termopary typu E, J, K, T i N oraz łatwiej je uszkodzić, ponieważ ze względu na temperaturę są montowane w osłonach ceramicznych.

Zobacz więcej na temat termopar...


Mierniki i regulatory temperatury (termoregulatory, kontrolery i sterowniki temperatury)

Elektroniczne regulatory temperatury

Regulatory temperatury i sterowniki procesu to mikroprocesorowe regulatory PID do pomiaru, wyświetlania, kontroli i regulacji temperatury oraz różnych innych wielkości procesowych. Regulacja temperatury oraz innych wielkości procesowych podobnie jak pomiar jest głównym zadaniem w większości procesów produkcyjnych i technologicznych. Do automatycznej regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, pH, przewodności, itp. stosuje się głównie mikroprocesorowe regulatory temperatury i procesu (kontrolery temperatury, cyfrowe termoregulatory, sterowniki temperatury, elektroniczne termostaty). Typowy układ regulacji temperatury składa się z czujnika temperatury lub przetwornika pomiarowego (może to być czujnik temperatury Pt100, termopara lub przetwornik temperatury, wilgotności, ciśnienia), regulatora lub kontrolera temperatury oraz elementu wykonawczego (np. przekaźnik (stycznik), tyrystorowy sterownik mocy, falownik czy też zawór regulacyjny).

Mikroprocesorowy regulator temperatury mierzy temperaturę za pomocą zewnętrznego przetwornika lub czujnika temperatury (termopary) oraz porównuje mierzoną temperaturę z ustawioną wartością zadaną, a następnie wysyła odpowiedni sygnał regulacyjny na element wykonawczy (np. stycznik sterujący grzałką, falownik sterujący pracą silnika lub też napęd zaworu regulacyjnego). Typowo sygnał regulacyjny regulatora zależy od odchyłki pomiędzy wartością zadaną i mierzoną. Element wykonawczy podłączony do regulatora temperatury włącza/wyłącza grzałkę, uruchamia silnik, otwiera/zamyka zawór, itd. Do uniwersalnego wejścia pomiarowego regulatora temperatury, czy też sterownika temperatury mogą być podłączone zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), termopary (J, K, T, N, R, S, B), jak i sygnały analogowe (prądowe lub napięciowe) z odpowiedniego przetwornika pomiarowego.

Ponieważ proces regulacji zależy do wielu czynników zewnętrznych, nasze cyfrowe regulatory temperatury oprócz prostej regulacji włącz/wyłącz (z ustawioną histerezą) wyposażone są również w różne inne algorytmy regulacji np. 2DOF PID, PID, PD, PI lub P. Wybór odpowiedniego algorytmu regulacji zależy od procesu, który ma być sterowany i regulowany. Stosowanie zaawansowanych algorytmów regulacji ma na celu głównie przyspieszenie procesu regulacji i ograniczenie przeregulowań. Najczęściej stosowanym i najbardziej uniwersalnym algorytmem regulacji jest regulator PID (tzw. regulator proporcjonalno – całkująco – różniczkujący). Pod względem funkcjonalnym nasze regulatory temperatury dzielimy na regulatory stałowartościowe, które mają za zadanie urzynanie wartości zadanej na stałym poziomie oraz regulatory programowalne (z rampą programową, profilami temperaturowymi). Regulatory programowalne umożliwiają sterowanie procesem według ustawionego programu (krzywej – rampy programowej).

 Zobacz więcej na temat regulatorów temperatury…


Rejestratory temperatury – rejestracja i monitoring temperatury i procesów

Rejestracja temperatury - rejestratory temperatury

Wielokanałowe rejestratory temperatury i procesów przemysłowych to uniwersalne rejestratory do pomiaru, wyświetlania, monitoringu i rejestracji temperatury oraz wielu innych wielkości procesowych. Rejestracja oraz monitoring temperatury, jaki i innych wielkości procesowych, takich jak: wilgotność, ciśnienie, różnica ciśnień, poziom, przepływ, pH, konduktancja, itp. w różnorodnych procesach przemysłowych jest obecnie jednym z podstawowych zadań automatyki. Rejestracja odbywa się za głównie przy wykorzystaniu przemysłowych rejestratorów temperatury i procesu, rejestratorów elektronicznych (rejestratorów bezpapierowy, rejestratorów ekranowych, dataloggerów cyfrowych) oraz różnych systemów do rejestracji. Obecnie stosowane są głównie elektroniczne rejestratory temperatury z zapisem na papierze (rejestratory papierowe), rejestratory bezpapierowe (rejestratory wideograficzne (ekranowe)), rejestratory z ekranem dotykowym oraz typowe rejestratory elektroniczne (tzw. dataloggery).

Nośnikiem danych, na którym są rejestrowane są pomiary może być składna taśma papierowa (rejestratory papierowe), karta pamięci (np. CF/SD), pamięć USB (pendrive) lub wewnętrzna pamięć rejestratora (rejestratory bezpapierowe, rejestratory wideograficzne i dataloggery). W zależności od modelu, rejestratory temperatury mogą rejestrować od jednej do nawet kilkunastu wartości (rejestratory wielokanałowe). Oferujemy zarówno rejestratory jednokanałowe, jak również rejestratory wielokanałowe, które mogą rejestrować dane nawet z 48 kanałów (wartości mierzonych). Nasze mikroprocesorowe rejestratory temperatury i procesów umożliwiają podłączenie zarówno czujników rezystancyjnych (Pt100), termopar (J, K, T, N, R, S, B) jak i sygnałów analogowych (napięciowych i prądowych).

Elektroniczne rejestratory temperatury z uniwersalnymi wejściami pomiarowymi oraz zapisem danych na składanej taśmie papierowej nie wymagają obróbki zapisanych danych (nie są wymagane żadne urządzenia peryferyjne, jak np. komputer PC), natomiast rejestratory graficzne z ekranem dotykowym lub rejestratory cyfrowe wymagają przenoszenia danych na komputer (w celu wydruku, obróbki oraz archiwizacji). Elektroniczne rejestratory temperatury mogą być opcjonalnie wyposażone również w kanały obliczeniowe, interfejs komunikacyjny RS485 lub port Ehternet. A także wyjścia i wejścia binarne (do sygnalizacji stanów alarmowych i zdalnego sterowania pracą rejestratora).

Zobacz więcej na temat czujników temperatury…


Przetworniki wilgotności – pomiar wilgotności względnej powietrza

Pomiar wilgotności Delta Ohm - przetworniki wilgotności

Wilgotność względna (ang. relative humidity) jest to stosunek ilości pary wodnej aktualnie zawartej w powietrzu do ilości pary wodnej jaką powietrze jest w stanie utrzymać w sobie przy danej temperaturze. Wilgotność względna jest wyrażana w procentach (0…100% R.H). Urządzeniami stosowanymi do pomiaru wilgotności względnej są różnego rodzaju przetworniki wilgotności względnej nazywane również “higrometrami” lub też po prostu “czujnikami wilgotności”. Elementem pomiarowym przetwornika wilgotności jest najczęściej pojemnościowy czujnik wilgotności, którego budowa jest zbliżona do kondensatora. Dwie elektrody pomiarowe są oddzielone od siebie cienką warstwą higroskopijnego polimeru, pełniącego rolę dielektryka. Zmiana stałej dielektrycznej higroskopijnego materiału jest proporcjonalna do wilgotności względnej powietrza, w której znajduje się czujnik wilgotności.

Cechą charakterystyczną pojemnościowych czujników wilgotności jest niski współczynnik temperaturowy i możliwość pracy w wysokich temperaturach (nawet do 200°C). Ponadto ważna cechą czujników pojemnościowych jest ich zdolność do całkowitej regeneracji w przypadku wystąpienia kondensacji pary wodnej na powierzchni czujnika oraz duża odporność na opary związków chemicznych. Przetworniki wilgotności (higrometry) często wyposażone są w czujnik temperatury (Pt100 lub NTC), są to wtedy przetworniki wilgotności i temperatury (tzw. termohigrometry). Przetworniki wilgotności względnej i temperatury powietrza umożliwiają pomiar wilgotności względnej i temperatury oraz wyznaczane puntu rosy, i innych parametrów (np. wilgotności absolutnej).

Zobacz więcej na temat przetworników wilgotności…


Przetworniki ciśnienia, poziomu i różnicy ciśnień – pomiar ciśnienia, poziomu i różnicy ciśnień

Przetworniki ciśnienia i poziomu

Pomiar ciśnienia względnego, absolutnego i różnicy ciśnień jest obok temperatury i wilgotności względnej jest najczęściej mierzoną wielkością fizyczną w większości procesów przemysłowych. Pomiar ciśnienia i różnicy ciśnień jest szczególnie ważny w energetyce, przemyśle chemicznym, spożywczym, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji, w wodociągach i kanalizacji oraz w maszynach i urządzeniach wyposażonych w hydraulikę siłową. Rodzaj mierzonego ciśnienia zależy od przyjętego punktu odniesienia.

Ciśnienie może być mierzone, jako ciśnienie bezwzględne (absolutne), ciśnienie względne lub różnica ciśnień. Dla ciśnienia absolutnego punktem odniesienia jest idealna próżnia (zero absolutne). Natomiast ciśnienie względne jest mierzone w odniesieniu do lokalnego ciśnienia atmosferycznego, które wynosi około 1 bara na poziomie morza i maleje wraz ze wzrostem wysokości. Ciśnienie atmosferyczne zależy również od warunków pogodowych. Ciśnienie różnicowe jest miarą różnicy dwóch ciśnień doprowadzonych do wejść czujnika lub przetwornika. Czasami mierzy się również ciśnienia atmosferyczne (przetworniki ciśnienia barometrycznego lub też barometry). Przetwornik ciśnienia atmosferycznego jest to odmiana przetwornika ciśnienia absolutnego z ograniczonym zakresem pomiarowym (zazwyczaj do 1100mbar). Przyrządami do pomiaru ciśnienia i różnicy ciśnień są manometry cyfrowe, różnego rodzaju przetworniki ciśnienia przetworniki różnicy ciśnień oraz hydrostatyczne przetworniki poziomu.

Zobacz więcej na temat przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień...


Przetworniki pH, redox i przewodności – pomiar wielkości fizykochemicznych

Przetworniki do pomiaru pH, redox (ORP), przewodności (konduktancji)

Pomiar pH, redox (ORP), przewodności (konduktancji), rezystywności, zmętnienia, zasolenia oraz zawartości tlenu to podstawowe parametry fizykochemiczne, które są mierzone w różnych instalacjach przemysłowych i nie tylko. Parametry typu pH, potencjał redox, przewodność są mierzone głównie w instalacjach przeznaczonych do oczyszczania i przygotowywania wody (oczyszczalnie ścieków, stacje przygotowania wody, itp.), linie przygotowania powierzchni przed malowaniem (różnego typu myjki i płuczki) lub linie do obróbki galwanicznej, itd.

Jednym z najczęściej wykonywanych pomiarów jest pomiar pH, ponieważ wartość pH ma bardzo duży wpływ na przebieg różnych procesów produkcyjnych. Przemysłowy pomiar pH odbywa się najczęściej w oparciu o układ składający się ze szklanej elektrody pH i przetwornika lub regulatora (kontrolera) pH. Szklana elektroda pozwala na pomiar ciągły wartości pH, bez przerywania procesu technologicznego. Zakres pomiarowy elektrody szklanych pokrywa praktycznie cały zakres pomiarowy pH (0…14pH). W zależności od aplikacji mogą być stosowane różnego rodzaju elektrody pH. Elektrody szklane charakteryzują się wysoką niezawodnością oraz żywotnością, przy założeniu, że zostały odpowiednio dobrane, zamontowane i eksploatowane.

Zobacz więcej na temat przetworników ph, przewodności, redox...

Ponadto w naszej ofercie znajdują się również: czujniki temperatury, termopary, mierniki temperatury, regulatory temperatury, rejestratory temperatury, przetworniki wilgotności, przetworniki temperatury, przetworniki różnicy ciśnień, przetworniki pH, przetworniki przewodności, deszczomierze, pyłomierze, stacje meteo, itp. Zapraszamy.