Informacje techniczne​

Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD)

Czujniki temperatury- RTD (Pt100. Pt500, Pt1000)

Czujniki temperatury rezystancyjne (RTD: Pt100) to czujniki, które do pomiaru temperatury wykorzystują zjawisko zmiany rezystancji metalu (przewodnika) z którego są wykonane pod wpływem przyłożonej temperatury. Elementem pomiarowym czujnika rezystancyjnego(RTD) jest rezystor pomiarowy (sensor), którego rezystancja zmienia się wraz ze zmianą temperatury. W praktyce najczęściej stosuje się czujniki platynowe (typu: Pt100, Pt500 i Pt1000), których zależność pomiędzy mierzoną temperaturą, a rezystancją jest określona normą PN-EN60751: 2009. Oprócz platynowych czujników temperatury w pomiarach i automatyczne stosuje się również sensory niklowe (typu: Ni100, Ni1000) oraz czujniki półprzewodnikowe (termistory NTC lub pozystory PTC).

Czujnik Pt100 to czujnik, którego rezystancja w temperaturze 0°C wynosi 100Ω. Natomiast czujniki temperatury Pt500, Pt1000, to czujniki których rezystancje w temperaturze 0°C wynoszą odpowiednio 500Ohm (dla Pt500) lub 1000Ohm (dla Pt1000). Zaletą stosowania sensorów temperatury Pt500 i Pt1000 jest mniejszy koszt linii podłączeniowej. Ze względu wartość nominalną rezystancji samego czujnika, wpływ rezystancji linii pomiarowej jest pomijalnie mały, dlatego połączenie pomiędzy czujnikiem temperatury Pt500 i Pt1000, a miernikiem, regulatorem czy też rejestratorem wykonywane jest w technice dwuprzewodowej. Czujniki rezystancyjne (RTD) charakteryzują się wyższą dokładnością i rozdzielczością pomiaru od czujników termoelektrycznych (termopar), które mogą pracować w wyższym zakresie temperatury niż 850°C.

Zobacz więcej...


Czujniki temperatury - termopary

Czujniki termoelektryczne (termopary) to druga grupa czujników temperatury. Zasada pomiaru temperatury za pomocą termopary polega na pomiarze napięcia termoelektrycznego termoelementu (termopary). Napięcie generowane przez termopary zmienia się wraz ze zmianą temperatury (im temperatura wyższa tym generowane jest wyższe napięcie). Termopary wykonane są z dwu drutów termoparowych, każdy z nich wykonany jest z innego materiału (metalu lub stopu metali). W zależności od zastosowanych materiałów generowane są różne napięcia termoelektryczne.

Najczęściej stosowane termopary to termopary typu J, K, N, E, T, R, S, B. Charakterystyki termopar są unormowane, a wartość siły termoelektrycznej dla poszczególnych typów termopar oraz dopuszczalne odchyłki są określone normą PN-EN60584-1: 2014-04. Najczęściej używane typy termopar to termopary: E, J, K, T i N, które wykorzystują powszechnie dostępne metale jak nikiel, miedź i żelazo (bez metali szlachetnych). Zakres pomiarowy tych czujników w zależności od typu termopary mieści się w przedziale -200…1200°C.

Termopary wysokotemperaturowe, wykonane są natomiast z metali szlachetnych, głównie platyny oraz platyny z domieszką rodu. Termopary te to termopary typu B(PtRh30-PtRh6), R(PtRh13-Pt) i S(PtRh10-Pt), różnią się one domieszką rodu. Termopary platynowe przeznaczone są głównie do pomiaru wysokich temperatur +1600°C (termopary typu R, S) i +1800°C (termopary typu B). Termopary te charakteryzuje mała czułość 10µV/°C w przypadku czujników typu S oraz 14µV/°C w przypadku typu R. Termopary platynowe mogą pracować w atmosferze obojętnej, utleniającej oraz w próżni, natomiast nie powinny pracować w atmosferze redukującej. Termopary platynowe są znacznie droższe niż termopary typu E, J, K, T i N oraz łatwo je uszkodzić, ponieważ ze względu na temperaturę są zabudowywane w osłonach ceramicznych.

Zobacz więcej...


Mierniki i regulatory temperatury (termoregulatory, kontrolery i sterowniki temperatury)

Elektroniczne regulatory temperatury

Regulatory temperatury i procesu to mikroprocesorowe regulatory do pomiaru, wyświetlania, kontroli i regulacji temperatury oraz różnych innych wielkości procesowych. Regulacja temperatury oraz innych wielkości procesowych podobnie jak pomiar jest głównym zadaniem w większości procesów produkcyjnych i technologicznych. Do automatycznej regulacji temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych wielkości procesowych stosuje się głównie regulatory temperatury (kontrolery temperatury, termoregulatory, sterowniki temperatury, termostaty elektroniczne). Typowy układ regulacji temperatury składa się z czujnika lub przetwornika pomiarowego (może to być czujnik temperatury, termopara lub przetwornik temperatury, wilgotności, ciśnienia), regulatora lub kontrolera temperatury oraz elementu wykonawczego (np. przekaźnik (stycznik), tyrystorowy sterownik mocy, falownik czy też zawór regulacyjny).

Mikroprocesorowe regulatory temperatury mierzą temperaturę za pomocą zewnętrznego przetwornika lub czujnika temperatury (termopary). A regulator ma za zadanie porównanie mierzonej temperatury z wartością zadaną i podanie odpowiedniej wielkości sygnału regulacyjny na element wykonawczy (np. stycznik sterujący grzałką, falownik sterujący pracą silnika lub też napędu zaworu regulacyjnego). Sygnał regulacyjny regulatora zależy głównie od odchyłki pomiędzy wartością zadaną i mierzoną. Element wykonawczy podłączony do regulatora temperatury włącza/wyłącza grzałkę, uruchamia silnik, otwiera/zamyka zawór, itd. Do wejścia pomiarowego regulatora temperatury mogą być podłączone zarówno czujniki rezystancyjne (Pt100), termopary (J, K, T, N, R, S, B),  jak i sygnały analogowe (prądowe lub napięciowe) z przetwornika.

Ponieważ proces regulacji zależy do wielu czynników zewnętrznych,  nasze cyfrowe regulatory temperatury oprócz prostej regulacji włącz/wyłącz (z ustawioną histerezą) wyposażone są w różne zaawansowane algorytmy regulacji np. 2DOF PID, PID, PD, PI lub P. Wybór odpowiedniego algorytmu regulacji zależy od procesu. Stosowanie zaawansowanych algorytmów regulacji ma na celu głównie przyspieszenie procesu regulacji i ograniczenie przeregulowań. Najczęściej stosowanym i najbardziej uniwersalnym regulatorem jest regulator PID (tzw. regulator proporcjonalno-całkująco- różniczkujący). Pod względem funkcjonalnym regulatory temperatury dzielimy na regulatory stałowartościowe, które mają za zadanie urzynanie wartości zadanej na stałym poziomie oraz regulatory programowalne (z profilami). Regulatory programowalne umożliwiają regulację procesem według ustawionego programu (krzywej).

 Zobacz więcej…


Rejestratory temperatury – rejestracja i monitoring temperatury i procesów

Rejestracja temperatury - rejestratory temperatury

Rejestratory temperatury i procesu to uniwersalne rejestratory do pomiaru, wyświetlania, monitoringu i rejestracji temperatury oraz różnych innych wielkości procesowych. Rejestracja i monitoring temperatury, jaki i innych wielkości procesowych, takich jak: wilgotność, ciśnienie, poziom, przepływ, itp. w różnorodnych procesach przemysłowych jest obecnie jednym z podstawowych zadań automatyki. Rejestracja odbywa się za głównie przy wykorzystaniu przemysłowych rejestratorów temperatury i procesu, rejestratorów elektronicznych (tzw. dataloggerów) oraz systemów SCADA. Obecnie stosowane są głównie elektroniczne rejestratory temperatury z zapisem na papierze (rejestratory papierowe), rejestratory bezpapierowe (rejestratory wideograficzne (ekranowe)), rejestratory z ekranem dotykowym oraz typowe rejestratory elektroniczne (dataloggery).

Nośnikiem danych w rejestratorach, na którym są rejestrowane są pomiary może być składna taśma papierowa (rejestratory papierowe), karta pamięci (np. CF/SD), pamięć USB (pendrive) lub wewnętrzna pamięć rejestratora (rejestratory bezpapierowe, rejestratory wideograficzne i dataloggery). W zależności od modelu rejestratora, rejestratory temperatury mogą rejestrować od jednej do nawet kilkunastu wartości. Dostępne są rejestratory jednokanałowe, jak również rejestratory wielokanałowe, mogące zapisywać  wartości mierzone nawet z 48 kanałów. Mikroprocesorowe rejestratory umożliwiają podłączenie zarówno czujników rezystancyjnych (Pt100), termopar (J, K, T, N, R, S, B)  jak i sygnałów analogowych (napięciowe i prądowe).

Uniwersalne rejestratory temperatury z zapisem danych na papierze nie wymagają obróbki zapisanych na papierze danych (nie są wymagane żadne urządzenia peryferyjne np. komputer), natomiast rejestratory graficzne lub cyfrowe umożliwiają przenoszenie danych na komputer (w celu wydruku, obróbki oraz archiwizacji).  Cyfrowe rejestratory temperatury mogą być wyposażone również w kanały  obliczeniowe, interfejs komunikacyjny RS485 lub Ehternet. A także wyjścia i wejścia binarne (do sygnalizacji stanów alarmowych i zdalnego sterowania pracą rejestratora).

Zobacz więcej…


Przetworniki wilgotności – pomiar wilgotności względnej powietrza

Pomiar wilgotności Delta Ohm - przetworniki wilgotności

Wilgotność względna (ang. relative humidity) jest to stosunek ilości pary wodnej aktualnie zawartej w powietrzu do ilości pary wodnej jaką powietrze jest w stanie utrzymać przy danej temperaturze. Wilgotność względna jest wyrażana w procentach (0…100% R.H). Urządzeniami stosowanymi do pomiaru wilgotności względnej są przetworniki wilgotności względnej zwane również pod nazwami jako “higrometry” lub też “czujniki wilgotności”. Elementem pomiarowym przetwornika wilgotności jest najczęściej pojemnościowy czujnik wilgotności, którego budowa jest podobna do kondensatora. Dwie elektrody są oddzielone od siebie cienką warstwą higroskopijnego polimeru, pełniącego rolę dielektryka. Zmiana stałej dielektrycznej higroskopijnego materiału jest proporcjonalna do wilgotności względnej powietrza, w której znajduje się czujnik wilgotności.

Cechą charakterystyczną pojemnościowych czujników wilgotności jest niski współczynnik temperaturowy i możliwość pracy w wysokich temperaturach (nawet do 200°C). Ważna cechą czujników pojemnościowych jest ich zdolność do całkowitej regeneracji w przypadku wystąpienia kondensacji na powierzchni czujnika oraz duża odporność na opary związków chemicznych. Przetworniki wilgotności (higrometry) często posiadają wbudowany czujnik temperatury (Pt100 lub NTC) są to wtedy przetworniki wilgotności i temperatury (termohigrometry). Takie przetworniki umożliwiają pomiar wilgotności względnej i temperatury oraz wyznaczane puntu rosy, i innych parametrów (np. wilgotności absolutnej).

Zobacz więcej…


Przetworniki ciśnienia, poziomu i różnicy ciśnień – pomiar ciśnienia, poziomu i różnicy ciśnień

Przetworniki ciśnienia i poziomu

Pomiar ciśnienia względnego, absolutnego i różnicy ciśnień jest obok temperatury i wilgotności względnej najczęściej mierzoną wielkością fizyczną w większości procesów przemysłowych. Pomiar ciśnienia jest szczególnie ważny w energetyce, przemyśle chemicznym, spożywczym, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji, w wodociągach i kanalizacji oraz w maszynach i urządzeniach wyposażonych w hydraulikę siłową. Rodzaj mierzonego ciśnienia zależy od przyjętego punktu odniesienia.

Ciśnienie może być mierzone, jako ciśnienie bezwzględne (absolutne), ciśnienie względne lub różnica ciśnień. Dla ciśnienia absolutnego punktem odniesienia jest idealna próżnia (zero absolutne). Natomiast ciśnienie względne jest mierzone w odniesieniu do lokalnego ciśnienia atmosferycznego, które wynosi około 1 bara na poziomie morza i maleje wraz ze wzrostem wysokości. Ciśnienie atmosferyczne zależy również od warunków pogodowych. Ciśnienie różnicowe jest miarą różnicy dwóch ciśnień doprowadzonych do wejść czujnika lub przetwornika. Czasami mierzy się również ciśnienia atmosferyczne (przetworniki barometryczne lub też barometry), jest to odmiana przetwornika ciśnienia absolutnego, jednak tylko z zakresem pomiarowym zazwyczaj do 1100mbar. Przyrządami do pomiaru ciśnienia są manometry cyfrowe, różnego rodzaju przetworniki ciśnienia przetworniki różnicy ciśnień oraz hydrostatyczne przetworniki poziomu.

Zobacz więcej...


Przetworniki pH, redox i przewodności – pomiar wielkości fizykochemicznych

Przetworniki do pomiaru pH, redox (ORP), przewodności (konduktancji)

Pomiar pH, redox (ORP), przewodności (konduktancji), rezystywności, zmętnienia, zasolenia oraz zawartości tlenu to podstawowe parametry fizykochemiczne, które są mierzone w różnych instalacjach przemysłowych i nie tylko. Parametry te są mierzone głównie w instalacjach przeznaczonych do oczyszczania i przygotowywania wody (oczyszczalnie ścieków, stacje przygotowania wody, itp.), liniach przygotowania powierzchni przed malowaniem (różnego typu myjki i płuczki) lub liniach do obróbki galwanicznej, itd.

Pomiar pH jest jednym z najczęściej wykonywanych pomiarów, ponieważ wartość pH ma bardzo duży wpływ na przebieg różnych procesów produkcyjnych. Przemysłowy pomiar pH odbywa się najczęściej w oparciu o układ składający się ze szklanej elektrody pH i przetwornika lub regulatora (kontrolera) pH. Szklana elektroda pozwala na pomiar ciągły wartości pH, bez przerywania procesu technologicznego. Zakres pomiarowy elektrody szklanych pokrywa praktycznie cały zakres pomiaru pH (0…14pH). W zależności od aplikacji mogą być stosowane są różnego rodzaju elektrody pH. Elektrody szklane charakteryzują się wysoką niezawodnością oraz żywotnością, przy założeniu, że zostały odpowiednio dobrane, zamontowane i eksploatowane.

Zobacz więcej...

W naszej ofercie znajdują się głównie: czujniki temperatury, termopary, mierniki temperatury, regulatory temperatury, rejestratory temperatury, przetworniki wilgotności, przetworniki temperatury, przetworniki różnicy ciśnień, przetworniki pH, przetworniki przewodności, itp. Zapraszamy.