P26 – przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień

P26 – przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień

0,00 

Programowalne przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień (niskich ciśnień) z serii P26. Przetworniki P26 to programowalne przetworniki produkcji firmy Halstrup-Walcher do precyzyjnego pomiaru i sygnalizacji cieśnienia (niskich ciśnień oraz różnicy ciśnień). Programowalne przetworniki P26 przeznaczone są głównie do pomiarów w wentylacji i klimatyzacji, a także do sygnalizacji spadku ciśnienia (różnicy ciśnień) w śluzach powietrznych i czystych pomieszczeniach […]

Zakres pomiarowy
 • 10 / 50 / 100 / 200 / 250 / 500Pa
 • 1 / 2.5 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100kPa

Zakres dowolnie skalowalny w zakresie 10..100% zakresu nominalnego. Dostępne zakresy symetryczne (±) i asymetryczne (np. -50…100Pa)

Dokładność
 • ± 0.2%  skalowanego zakresu dla zakresów pomiarowych ≤ 50kPa (min. 0,3Pa)
 • ± 0.5% skalowanego zakresu dla zakresów pomiarowych (min. 0,3Pa)
Dryft temperaturowy zakresu

±0.03% zakresu/K (10°C…+50°C)

Dryft temperaturowy zera

±0% (cykliczna kalibracja zera)

Max ciśnienie / przeciążalność

600kPa dla zakresów ≥ 2,5kPa
200 x dla zakresów < 2,5kPa

Medium

Czyste powietrze i nieagresywne gazy

Sygnał wyjściowy
 • 0…10V (RL ≥ 2kΩ)
 • 0…20mA (RL ≤ 500Ω)
 • 4…20mA (RL ≤ 500kΩ)
 • ± 5V (RL ≥ 2kΩ)
Stała czasowa

25ms…40s (ustawiana)

Wyświetlacz

Wielobarwny LCD + klawiatura do konfiguracji

Zasilanie
 • 24VAC/DC, ± 10%
 • 24VAC, +6% (z separacją galwaniczną)
 • 230/115VAC, -15%
Temperatura pracy

10…50°C

Stopień ochrony

IP65

Opcjonalne funkcje
 • Interfejs USB
 • Wejście zdalnego zerowania
 • Dwa wyjścia przekaźnikowe (6A, 230VAC)
 • Funkcja licznika powietrza

Programowalne przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień (niskich ciśnień) z serii P26.

Przetworniki P26 to programowalne przetworniki produkcji firmy Halstrup-Walcher do precyzyjnego pomiaru i sygnalizacji cieśnienia (niskich ciśnień oraz różnicy ciśnień). Programowalne przetworniki P26 przeznaczone są głównie do pomiarów w wentylacji i klimatyzacji, a także do sygnalizacji spadku ciśnienia (różnicy ciśnień) w śluzach powietrznych i czystych pomieszczeniach (clean room-ach). Przetworniki Halstrup-Walcher wykorzystują najnowsze rozwiązania w zakresie czujników różnicy ciśnień zapewniając wysoką dokładność i stabilność pomiarów w szerokim zakresie ciśnienia. Dzięki możliwości wyboru charakterystyki pomiędzy charakterystyką liniową i pierwiastkową, przetwornik P26 może służyć do pomiaru prędkości przepływu lub strumienia objętościowego powietrza, przy współpracy z rurkami spiętrzającymi Pitota lub innymi czujnikami przepływu (np. kratownicą pomiarową).

Programowalne przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień z serii P26 przeznaczone są do pomiaru czystego powietrza lub nieagresywnych gazów w instalacjach przemysłowych, wentylacji i oczyszczania powietrza (kontrola filtrów i spadku ciśnienia na filtrze). Opcjonalny wyświetlacz LCD pozwala na bezpośredni podgląd wartości mierzonej w miejscu montażu przetwornika. Przetworniki ciśnienia P26 charakteryzują się wysoką odporność na przeciążenia, dla zakresów do 2.5kPa (200x zakres), natomiast przy wyższych ciśnieniach przeciążalność przetwornika wynosi 600kPa. Przetwornik P26 może być montowany na ścianie lub na szynie DIN. Różne typy króćców pomiarowych umożliwiają podłączanie ciśnienia do przetwornika za pomocą np. elastycznych przewodów ciśnieniowych (wężyków o średnicy 4 lub 6mm).  Opcjonalnie przetwornik Halstrup-Walcher może być wyposażony w interfejs USB do konfiguracji parametrów pracy przetwornika za pomocą komputera PC, konfiguracja może również odbyć się za pomocą lokalnej klawiatury i wyświetlacza.

Przetworniki niskich ciśnień i różnicy ciśnień z serii P26 znajdują zastosowanie m. in. w wentylacji (np. do kontroli spadku ciśnienia na filtrach, przepływu powietrza w kanałach) oraz w przemyśle (np. do kontroli podciśnienia w piecach, ciągu kominowego, itp.). Ponadto przetworniki różnicy ciśnień z serii P26 znajdują również zastosowanie w monitoringu czystych pomieszczeń, śluz powietrznych lub kaskad ciśnień w różnego rodzaju zakładach spożywczych i farmaceutycznych, laboratoriach, szpitalach oraz w aptekach. Przetworniki te umożliwiają pomiar różnicy ciśnień pomiędzy dwoma pomieszczeniami i sygnalizację spadku lub przekroczenia ciśnienia za pomocą wyjść przekaźnikowych. Wyjścia przekaźnikowe w przetworniku P26 mogą pełnić rolę zarówno wyjść alarmowy jaki i wyjść sterujących zewnętrznymi urządzeniami. Programowalne przetworniki P26 to najlepsze rozwiązanie w dziedzinie pomiaru różnicy ciśnień w wentylacji, pomieszczeniach czystych (clean room), strefach czystych, kaskadach filtrów, itp.

Programowalne przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień P26 do clean room (Halstrup-Walcher) - http://acse.pl

Przetworniki ciśnienia P26 do clean room (Halstrup-Walcher)

Zalety przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień P26 firmy Halstrup-Walcher:

Zakresy pomiarowe w przetworniku różnicy ciśnień

Zakresy pomiarowe różnicy ciśnień

 • Idealne dla bardzo małych zakresów pomiarowych.
 • Wyjątkowa długoterminowa stabilność, która gwarantuje niezawodną pracę przez wiele lat.
 • Bezwzględna stabilność punktu zerowego.
 • Wysoka odporność na przeciążenia.
 • Idealne do pomiaru nadciśnienia, podciśnienia oraz różnicy ciśnień.
 • Możliwość pomiaru ciśnień symetrycznych i asymetrycznych.
 • Separacja pomiędzy dwoma celami pomiarowymi zapewnia brak mieszania mierzonego medium.

Dokładność (niepewność) pomiarowa programowalnych przetworników ciśnienia z serii P26.

Programowalne przetworniki niskich ciśnień (Halstrup-Walcher)

Przetworniki niskich ciśnień P26

Na dokładność (niepewność) mierzonego ciśnienia ma wpływ wiele elementów, takich jak: szerokość zakresu pomiarowego, dokładność przetwornika, temperatura medium, itp. Stopień niepewności pomiaru jest wartością statystyczną, która uwzględnia „wpływ błędów” samego urządzenia pomiarowego, jak również innych czynników wpływających na pomiar ciśnienia (np. wpływ temperatury). Niepewność obejmuje również margines błędu odniesienia, błąd kalibracji przetwornika podczas produkcji. O ile nie wskazano inaczej, margines błędu jest zawsze podawany w odniesieniu do standardowej niepewności pomiaru powiększonej o współczynnik k = 2 (prawdopodobieństwo pokrycia 95%).
Przykład: Przetwornik różnicy ciśnień P26 oferuje stopień niepewności pomiaru ±0,2% wartości maksymalnej (wartość maksymalna oznacza górną wartość zakresu pomiarowego). Dla ustawionego zakresu pomiarowego np. 0…80Pa, należy wziąć pod uwagę maksymalną wartość zakresu ciśnienia 80Pa oraz stopnień niepewności pomiaru w odniesieniu do błędu kalibracji +0,3Pa. W tym przykładzie stopień niepewności pomiaru jest obliczany w następujący sposób:

 1. ±0,2% maks. wartość = ± 0,2% x 80Pa = ± 0,16Pa
 2. dodatkowo +0,3Pa margines błędu kalibracji

W tym przypadku całkowity stopień niepewności pomiaru wynosi ±0,46Pa
Jeżeli przetwornik P26 mierzy wartość 60Pa, można założyć z 95% prawdopodobieństwem, że rzeczywista wartość mieści się między 59,54Pa a 60,46Pa.

Niepewność pomiarowa przetwornika niskich ciśnień

Niepewność pomiarowa przetwornika

Praktyczna wskazówka: Górna wartość zakresu używanego czujnika ciśnienia powinna być o ok. 10…30% wyższa niż najwyższa wartość oczekiwanego ciśnienia. Umożliwia to pomiar i rejestrację nieoczekiwanych skoków ciśnienia.
Dodatkowo jeśli przetwornik P26 pracuje w temperaturze innej niż 20°C (typowo) to do obliczenia dokładności należy użyć również współczynnika temperaturowego Dlatego jeśli przetwornik ciśnienia pracuje w temperaturze np. 35°C (to jest o 15°C więcej) należy ten współczynnik uwzględnić w obleczeniu dokładności. Dla przetwornika P26 wartość współczynnika temperaturowego wynosi ±0,03% wartość maks./ K. Dlatego dla ciśnienia 60Pa i temperatury otoczenia wynoszącej 35°C występuje dodatkowy błąd od wpływu temperatury na  zakres pomiarowy, dodatkowy błąd od temperatury wynosi ±0,03% wartości  maks. / K x 60 Pa x 15 K = ± 0,27 Pa.

Praktyczna wskazówka: Jeśli jest to możliwe, przetwornik ciśnienia należy montować w miejscu o stałej temperaturze i zbliżonej do temperatury. Rurki łączące punkty pomiarowe z przetwornikiem ciśnienia mogą mieć kilka metrów długości, o ile nie są narażona na działanie źródeł ciepła.

Pomiar różnicy ciśnień i regulacji ciśnienia w pomieszczeniach czystych (clean room) za pomocą precyzyjnego przetwornika P26.

Przetworniki różnicy ciśnień P26 mogą być stosowane również do pomiaru różnicy ciśnień i regulacji ciśnienia w pomieszczeniach czystych (clean room). W pomieszczeniach czystych istotne jest zapobieganie napływowi zanieczyszczonego powietrza z zewnątrz (z korytarzy lub obszarów o niższej klasie czystości). Można to osiągnąć utrzymując ciągłe nadciśnienie w danym pomieszczeniu. Sercem takiego pomiaru może być bardzo precyzyjny przetwornik różnicy ciśnień P26 w bardzo niskim zakresie pomiarowym. Zgodnie z normą ISO14644, która wymaga ciągłego monitorowania i regulacji ciśnienia we wszystkich pomieszczeniach czystych przyrządy pomiarowe, które są montowane  w pomieszczeniach czystych muszą być regularnie kontrolowane i sprawdzane. W takich przypadkach wyeliminowanie powietrza zawierającego bakterie lub zanieczyszczeń może być sprawą życia lub śmierci, np. w szpitale, sale operacyjne, laboratoria, itp.. Czystość pomieszczenia można osiągnąć, zapewniając stałe nadciśnienie, tak aby zanieczyszczone powietrze nie mogło dostać się do pomieszczenia z otoczenia.

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (clean room)

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (clean room) za pomocą przetwornika różnicy ciśnień

W szpitalach i laboratoriach bakteriologicznych często stosuje się również odwrotną zasadę, np. na oddziałach izolacyjnych (izolatkach). Kwarantanna jest kluczem do zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii np. COVID-19. W takim przypadku w pomieszczeniu należy utrzymywać stałe podciśnienie w stosunku do otoczenia, aby zapobiec ucieczce bakterii / wirusów z pomieszczenia.

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (w izolatkach) - strefach czystych

Monitoring różnicy ciśnień w pomieszczeniach czystych (w izolatkach) za pomocą przetwornika różnicy ciśnień

Programowalne przetworniki ciśnienia P26 – przykładowe konfiguracje:

 • Przetwornik P26-1-24VAC-0…50Pa-S-0-2-0: przetwornik ciśnienia i różnicy ciśnień, sygnał wyjściowy: 0…10V, zakres pomiarowy: 0…50Pa, zasilanie: 24VAC, dokładność:  +/-0.5%,  wyświetlacz: brak, wyjścia przekaźnikowe: dwa wyjścia przekaźnikowe (6A, 230VAC), interfejs komunikacyjny: brak.
 • Przetwornik P26-4-24VACDC-0…500Pa-2-LC-2-U0: przetwornik ciśnienia i różnicy ciśnień, sygnał wyjściowy: 4…20mA, zakres pomiarowy: 0…500Pa, zasilanie: 24VAC/DC, dokładność:  +/-0.2%,  wyświetlacz: LCD z klawiaturą, wyjścia przekaźnikowe: dwa wyjścia przekaźnikowe (6A, 230VAC), interfejs komunikacyjny USB.

 

Zobacz również nasze elektroniczne rejestratory różnicy ciśnień oraz uniwersalne regulatory temperatury.

Dostawcy

ACSE Sp. z o. o. w Krakowie zajmuje się produkcją i kompletacją aparatury-kontrolno-pomiarowych i urządzeń do pomiaru, kontroli, regulacji, sterowania, monitoringu i rejestracji parametrów technologicznych i procesowych w różnych gałęziach przemysłu, budownictwie, ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Firma ACSE Sp. z o.o. produkuje różnego rodzaju czujniki temperatury, są to zarówno czujniki rezystancyjne (PTD: Pt100/Pt100), jak i czujniki termoelektryczne (termopary: J, K, L, N, E, T, R, S i B). Dodatkowo oferuje różnego rodzaju elektroniczne mierniki, uniwersalne regulatory PID (tablicowe i na szynę), rejestratory wielokanałowe, wielofunkcyjne dataloggery oraz różnego rodzaju cyfrowe przetworniki, w tym przetworniki temperatury, wilgotności, ciśnienia, różnicy ciśnień, przepływu, pH, redox (ORP), przewodności, itp. ACSE Sp. z o.o. oferuje również przetworniki niskich ciśnień, monitory różnicy ciśnień do czystych pomieszczeń (clean room), przetworniki prędkości powietrza, manometry cyfrowe, precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury, kalibratory pętli prądowej, piece do kalibracji czujników temperatury, stacje meteo do farm wiatrowych, deszczomierze, przetworniki do pomiaru promieniowania słonecznego (pyranometry) do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), itp.

Dane kontaktowe

0
  Twoje zapytanie
  Brak zapytańPowrót